Create
Learn
Share

Memory

rename
gettogether284's version from 2016-11-27 15:07

Section 1

Question Answer
central processing unit (CPU)
[ˈsɛntrəl ˈprəʊsɛsɪŋ ˈjuːnɪt]
центральний процесор, ЦП
data [ˈdeɪtə ]дані, інформація
byte [baɪt ]байт
processor register
[ˈprəʊsɛsə ˈrɛʤɪstə]
регістр процесора
memory [ˈmɛməri ]пам'ять
motherboard [ˈmʌðəˌbɔːd]материнська плата
circuit board [ˈsɜːkɪt bɔːd ]плата
read-only memory (ROM)
[riːd-ˈəʊnli ˈmɛməri ]
постійний запам'ятовувальний пристрій (ПЗП)
random access memory (RAM)
[ˈrændəm ˈæksɛs ˈmɛməri ]
оперативна пам'ять
hardware device
[ˈhɑːdweə dɪˈvaɪs]
апаратне забезпечення
disk drive [dɪsk draɪv ]дисковод
cash memory [kæʃ ˈmɛməri]кеш-пам'ять
memorize

Section 2

Question Answer
basic [ˈbeɪsɪk]основний
permanent [ˈpɜːmənənt ]постійний
nonvolatile [nɒn-ˈvɒlətaɪl]постійний, енергонезалежний
temporary [ˈtɛmpərəri ]тимчасовий
volatile [ˈvɒlətaɪl]непостійний
properly [prɒpəli]правильно
faster [ˈfɑːstə ]швидше
certain [ˈsɜːtn]певний
unique [juːˈniːk]унікальний
frequently [ˈfriːkwəntli]часто
considerably [kənˈsɪdərəbli]значно
tremendous [trɪˈmɛndəs ]величезний
memorize

Section 3

Question Answer
space [speɪs ]простір, космос
power [ˈpaʊə]сила
start-up [ˈstɑːtʌp]початок роботи
functioning [ˈfʌnŋkʃənɪŋ]функціонування
purpose [ˈpɜːpəs ]мета
use [juːz ]використання, використовувати
task [tɑːsk]завдання
content [ˈkɒntɛnt]зміст, суть
time-consuming process
[ˈtaɪmkənˈsjuːmɪŋ ˈprəʊsɛs ]
трудомісткий процес
solution [səˈluːʃən]рішення
load [ləʊd]навантаження, навантажувати
amount [əˈmaʊnt ]сума
impact [ˈɪmpækt]вплив
memorize

Recent badges