Create
Learn
Share

Mandarin

rename
Updated 2009-05-29 11:43

Summary

1 = 1st tone (high level);
2 = 2nd tone (rising);
3 = 3rd tone (falling rising);
4 = 4th tone (high-falling);
none = no tone

Mandarin Chinese for Youth, Level 1 (Chapter 5)

PinyinEnglish
gia1family
ye2yegrandfather
nai3naigrandmother
ba4bafather
ma1mamother
jie3jieolder sister
mei4meiyounger sister
ge1geolder brother
di4diyounger brother
hai2zichild
ai4love
shao3few/little
duo1many
hen3 duo1very many
zhen1dereally
shei2dewhose
shei2de hai2ziwhose child?
zuo4do
ji3how many...?
ni3 you3 ji3ge hai2zihow many children?
ke3shi4but
hai2also, in addition
zhi3only
you3have
mei2you3do not have
shang1ren2businessman
yun4dong4 yuan2sportsman
gong1cheng2 shi1engineer
jiao4shou4professor
xiao4zhang3principal
liang3two (modifies people & objects; INCLUDE ge), i.e., laing3 ge jie3jie
memorize