Create
Learn
Share

Male vodni toky 2

rename
drist's version from 2017-01-16 21:22

Section

Question Answer
Objekty na MVTSlouží k dosažení stability koryta, k zachycení a usazování splavenin, k usměrnění vodního proudu.
Příčné objekty zajišťující stabilitu dnaPásy, Prahy. Spádové objekty upravující podélný sklon dna - stupně (menší než 30cm - kamenné, betonové, zděné, drátokamenné) , skluzy (zděné se skluzovou plochou z dlažby) . Přehrážky (hrazení bystřin) - retenční (k zastavení přínosu splavenin) a konsolidační /kompenzační (k zamezení dalšímu prohlubování koryta bystřin). Objekty podléhají značnému opotřebení a lze je budovat jen na únosných a nepropustných zeminách.
Prostorová skladba vegetačních doprovodůProstorová skladba dřevinných porostů závisí na jejich funkci - zakládají se jako jednořadé, víceřadé nebo plošné. Podle významnosti a šíře toků (v závislosti na předpokládané údržbě, objektů na toku, využití příbřežní zóny) - jednostranné nebo oboustranné. Má zastiňující, stabilizační a doprovodnou funkci. Rozdělit je můžeme také dle pater na bylinné, keřové a stromové a dle zón na rdes, rákosiny, křoviny, měkký a tvrdý luh.
Definice bystřinného a říčního prouděníRozhodujícím kritériem je Froudovo číslo Fr, tj. vztah reálného proudění k proudění kritickému, tj. proudění při vynaložení minima energie. Je-li Fr = 1 jedná se o proudění kritické, Fr < 1 proudění říční a Fr > 1 proudění bystřinné, Fr>2 proudění superkritické
Definice bystřinPlocha povodí F < 35 km2 (max. 50 km2), Sklon dna Jt větší než 3%, Průtoky Q330d < 0,2 m3.s-1, rozkolísanost průtoků 1: 5000, výrazný režim splavenin - bystřinný režim - index Kb > 0.1
Froudovo číslo výpočetFr = alfa * v^2/(g*y), kde v je rychlost proudění, g – gravitační koeficient a y- hloubka
Stabilní sklon dna. Definice. UrčováníStabilní sklon je stav, kdy nedochází k výrazné erozi ani k sedimentaci dnových splavenin. Dnové útvary jsou přirozené. Určování - je poměrně složité, závisí nejen na vlastnostech splavenin, ale i na velikosti průtoku a stupni nasycenosti vody splaveninami. Např. Metoda nevymílacích dnových rychlostí - NOVÁK, VALENTINI
Druhová skladba vegetačních doprovodůVolba druhové skladby závisí na účelu, který má vegetační doprovod plnit, tzn. funkce ochranná či doprovodná. V extravilánu se volí zásadně dřeviny místního původu. Základní dřeviny (pro většinu oblastí v ČR) - olše lepkavá, olše šedá, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, vrba bílá, vrba křehká. Keře: líska, svída, keřové vrby
Zásady revitalizace vodního tokuÚčelem revitalizačních úprav je odstranit nebo zmírnit negativní důsledky úprav vodních toků na ekosystémy, obnovit nebo zlepšit jejich ekologickou funkci v krajině se zohledněním účelových funkcí vodního toku, pro které byl upraven. Zásady: čistota přítoků, biologický režim, kapacita koryta, diverzifikace, pohyblivé dno
Nevegetační opevnění MVT Po celé šířce toku se provádí pouze tehdy, pokud je oproti úpravě stabilního sklonu dna hospodárnější. Částečné opevnění – na namáhaných místech. Opevnění kamenným štětem, kamennou dlažbou, Dlažba na sucho, Dlažba do cementové malty, Dlažba ze sbíraného kamene, Dlažba do dřevěného roštu. Opěvnění břehů - Laťový plůtek, Kamenná dlažba, Kamenný zához a kamenná rovnanina, Drátokamenné opevnění, Srubové stěny, Opěrné zdi
Účel hrazení bystřinStabilita koryta, zachycení a usazení splavenin, usměrnění vodního toku - přehrážky retenční a konsolidační - Upravuje ust. § 35 zák. č. 289/95 Sb.,
princip výpočtu efektivního zrna de splaveninKvantitativní rozbor složení splavenin se provádí měřením průměru d odebraných zrn na sítech (s kruhovými otvory 10 – 80 mm) a vážením se zjišťuje jejich hmotnost. Zároveň se určuje jejich geologický původ. Frekvence odběrů je asi 4 vzorky na délku trasy 1 km (ze spodní i krycí vrstvy). Frakce větších rozměrů (balvany) se oměřují přímo v korytě. Výsledky rozboru se vynášejí do zrnitostní křivky, udávající procentické zastoupení hmotnostních frakcí jednotlivých rozměrů splavenin z celkové hmotnosti odebraného vzorku.
Křivka zrnitostije určena vztahem velikosti zrn v mm, kterou vynášíme na vodorovnou osu a obsahem zrn v procentech celkové hmotnosti (nebo objemu) vzorku, který vynášíme na osu svislou. Je možné stanovit velikost zrna, které charakterizuje různorodou směs a zachovává platnost vyšetřovaných závislostí pro celý průběh křivky. Nejčastěji hledáme hodnotu střední efektivní velikost zrna ds , kterou vyjadřujeme váženým průměrem jednotlivých zrnitostních frakcí.
Jaké jsou hlavní rozdíly pro návrh úpravy MVT v extravilánu a intravilánuE: Protisměrné vinutí (meandry), Možnost vybřežení do inundace (nivy), Diverzifikovaný profil, střídání tůněk a peřejí, Priorita vegetačních opatření, umožnění migrace živočichů/ I: Úseky ovlivněné urbanizačními principy včetně přímé trasy (i zaklenuté), Max. ochrana přilehlých území, zrychlený odtok, Velmi kapacitní včetně uzavřených profilů, Priorita technických řešení - důležité je technické opěvnění břehů
Zásady pro opevnění dna vodních tokůPříčné prahy a pásy - dřevěné, kamenné a betonové. Důležitá je míra odolnosti; využití místních materiálových zdrojů; režim splavenin a agresivita vody, snadnost údržby.
Jaké jsou geometrické parametry korytaŠířka hladiny při korytovém průtoku, Průměrná a maximální hloubka koryta, Poměr šířky říční nivy a šířky vlastního koryta, Šířka meandrujícího pásu, Rozvlněnost trasy – poměr délky osy koryta a délky údolnice, Sklon dna koryta
Co je to hydraulický poloměrje délková charakteristika průtokového průřezu proudu. Jedná se o poměr průtočné plochy k omočenému obvodu. Je tedy dán vztahem: R=S/O, kde S je obsah průtočné plochy (m2)a O je omočený obvod (m).
Jak se počítá rychlostní součinitelC = (1/n) * R na 1/6 podle Manninga n = drsnostní součinitel, R = hydraulický poloměr
Jak se počítá průtok vody korytemQ = S *v – rovnice kontinuity – S – průtočná plocha průřezu, v – rychlost.
Jak se počítá rychlost vody v korytěv = C * √R*i, kde v označuje rychlost, R hydraulický poloměr (m), i sklon čáry energie (pro rovnoměrné proudění je roven podélnému sklonu dna koryta) a C je Chézyho rychlostní součinitel
Na čem záleží tangenciální napětít = hustota (ro) * g (gravitační zrychlení) * R (hydraulický poloměr) * J0 (sklon dna)
Co je to efektivní zrnostřední průměr zrna, vážený průměr jednotlivých zrnitostních frakcí.
Jaká je funkce složeného průtočného profiluzvýšení kapacity koryta při zachované poloze hladiny na tocích, kde hrozí vylití z břehů, omezení šířky rozlivu při přelití břehů původního koryta, soustředění nízkých průtoků do menší průtočné plochy s větší hloubkou a rychlostí,zmenšení rozdílu mezi hladinami při malých a velkých průtocích na tocích s časově nevyrovnanými odtokovými poměry (strmá křivka n-denních průtoků)
Jak se určuje režim proudění Rozhodujícím kritériem je Froudovo číslo Fr, tj. vztah reálného proudění k proudění kritickému, tj. proudění při vynaložení minima energie. Je-li Fr = 1 jedná se o proudění kritické, Fr < 1 proudění říční a Fr > 1 proudění
memorize

Recent badges