Create
Learn
Share

Lunge medisin

rename
aramfare's version from 2016-09-29 21:01

Section

 

Question Answer
Astma symptomerTachypne, Taledyspne, Hvile dyspne, Tachycardi, Forlenget expirium + Pipelyder. Cyanose + bruk av exesorisk muskler
Astma supp. undersøkelserMål PEF (>70%). Bl.gass. Rg.thorax. EKG. Bl.prøver
Behandling astmaO2 (tilstreb for SpO2 90-95 --> 5-10l/min). B2 agonister. Antikolinergika. Antiinflamatoriske. Aminophyllin. MgSO2. Antibiotika. NIV/Respirator/Ketalar
B2 agonister + AntikolinergikaVentolin 2,5-5 mg hver 15. min (maks 10-20/time).......Atrovent 0,25-0,5 mg inntil 8 doser/døgn
B2 agonist hvis forstøver utilgjengeligTerbutalin sc 0,01 mg/kg..........Terbutalin iv 0,01 mg/kg i 10 mL saltvann over 5 min........Begge tilfeller max 0,5 mg.
Antiinflamatorisk astmaPrednisolon po eller SoluMedrol 40-80 mg. Gradvis nedtrapping.
AminophyllinHvis fortsatt alvorlige symptomer --> Støtdose 6mg/kg i 20 min.......Deretter 0,6mg/kg/time........Kontroll serum teofyllin
Magnesium sulfat10 mmol bolus første 5 minutter, deretter 20 mmol over 4 timer (125ml/t)....20 mmol er blandet med 480 mL 5% glukose.
memorize

 

Question Answer
Akutt resp.svikt typerType I --> hypoksisk når pO2 < 8 + normal pH og pCO2 --> CPAP.....Type II --> hyperkapnisk når pCO2 > 6 og pH < 7,35 --> NIV/BiPAP
Type I respsvikt årsaker KALIKOLS forverring. Astma, Atelektase, Aspirasjon. LE + Ødem. Infeksjon + interstielle lungesykdommer.......Disse kan retinere CO2 også.
Type II respsvikt årsakerUnderventilering (skoliose, adipositas, GBS, opiat intox). Forverring av kroniske lungesykdommer
Gr. A respsviktIntubasjon grunnet pH < 7,2. Sjokk. VT. Mislykket NIV. pO2 < 7.
Gr. B respsviktOvervåking med CPAP behandling hvis hypoksemisk RS. Overvåking med BiPAP behandling hvis hyperkapnisk respsvikt
Gr. C respsviktLungepost for ev. NIV behandling.
Gr. D respsviktVanlig post for hypoksemisk behandling (pO2 > 8) med nesebrille
NIV kontraindikasjon NIVAKNylig øvre-abd. operert. Ikke samarbeid eller panikk. Ustabil sirkulasjon. Aspirasjon. Koma
memorize

 

Question Answer
KOLS forverring årsakerInfeksjon. Hjertesvikt. PTX. Atelektase. Lunge emboli. Elektrolytt forstyrrelser
KOLS forverring symptomerØkt hoste + Dyspne + Ekspektorat
KOLS forverring tegnTachypne > 25. Tachycardi > 120. Cyanose. Bruk av eksessorisk muskler. Nedsatt bevissthet. Feber. Blodgass måling.
KOLS behandlingO2 + Korreksjon av resp.acidose. Bronkodilatasjon + cortikosteroid som ved astma. Antibiotika. Theofyllin. .......Mukolytika (Bronkyl/mukomyst). Sekret moblisering (lungefysio). Hydrering.
O2 + resp.acidose KOLSO2 gis inntil SpO2 90 eller pO2 > 8. Hvis resp.acidose med hyperkapni --> NIV.
Antibiotika KOLSPentrexyl eller Amoxicillin grunnet hyppig H.influenzae.
Theofyllin KOLSIV støt 200-400 mg i 20 minutter deretter 500 mg i 500 ml der 35ml/time pågår.
CO2 retensjon mekanismeKOLS/andre respII sykdommer har hyperkapni over lengre tid --> nedsatt resptor sensitivitet --> respirasjon stimuleres kun av hypoksemi, hvis du gir mye O2 nedsetter du O2 sensitivitet også --> mindre selvpusting og enda høyere CO2 --> narkose
KOLS graderFEV1 ---> Gr.I >= 80%. Gr.II 50-80%. Gr.III 30-50%. Gr.IV <30%......Mild, Moderat, Alvorlig, Veldig alvorlig.
memorize

 

Question Answer
Lungeødem årsakerKardielle (hjerteinfarkt + hjertesvikt + klaffefeil arytmi). Ikke kardielle (Nyresvikt, overhydrering..etc)
Lungeødem symptomerHvile + Tale dyspne. Semisittende eller sittende posisjon. Cyanose. Surkling.
Lungeødem behandlingOverkropp høyt, bena ned. O2 til SpO2 90%. Nitroglycerin tablett eller spray/drypp. Morfin + Furix. CPAP
Nitroglycerin i lungeødempo 0,5 mg 2 tabletter eller spray x 2 dusjer. Drypp for BT normalisering.
Morfin + furix i lungeødemMorfin 2,5-10 mg iv, kan gjentas hver 15 min. Furix 40 mg, kan gjentas.
memorize

 

Question Answer
Pneumoni behandling (samfunnervervet)Penicillin 1,2 g x 4 + Gentamysin x 1 eller Cefotaxim 1-2 g x 3
Pneumoni behandling (nosokomial)Penicillin + Gentamysin eller Cefotaxim
KOLS exacerbasjonPenicillin 1,2 g x 4
Pneumoni mikro-organismer 85%Strep. pneumonia (50%), H.Influenzae. Moraxella Catarralis.
Nosokomial pneumoni 4-5 første døgn (bakterier)Strept. pneumoniae, H. Influenzae.
Nosokomial pneumoni etter 4-5 døgn (bakterier)Gram negative enterobakterier, Pseudomonas, Actinobacter spp.
Empirisk beh. nosokomial pneumoni 4 første døgnPenicillin + Gentamysin. Tazocin ved nyresvikt.
Empirisk beh. nosokomial pneumoni etter 4 døgnModerat (Cefuroxim 1,5 g x 3). Alvorlig (Tazocin). Staph.aureus/Pseudomonas. (Cloxacillin i 14 - 21d)
AspirasjonspneumoniPenicillin + metro/klindamysin + Gentamysin
Atypisk pneumoni (Mycobacteria p.+ Chlamydia p.) behandlingErythromysin 500 -1000 mg x 4 i 2 - 3 uker. Eller Doxycyclin 200 mg 1.dag, 100 mg i 2 uker
Legionella atypisk pneumoni behandlingLevoflokcasin iv 750 x 1. Eller Ciproflokcasin iv 400 - 600 mg x 2, Overgang til po ved bedring.
Atypisk pneumoni/Q feber (Coxiella brunetti) symptomerAkutt (isolert feber + atypisk pneumoni + granulomatous hepatitt). Kronisk (endokarditt og andre vaskulare infeksjoner)
Atypisk pneumoni/Q feber (Coxiella brunetti) behandlingAkutt (Doxycycline 100 mg x 2) i 2 uker. Kronisk (Doxycyclin 100 mg x 2 + Hydroklorokin 600 mg x 1) i 18 måneder
Atypisk pneumoni/Psittakose (Chlamydia psittaci) behandlingTetracyclin 500 mg x 4. Eller Doxycyclin 100 mg x 2.
Pneumocystis carinii pneumoniTrimetoprim/Sulfa 15/75 mg/kg/dag delt i 3-4 doser iv. Overgang til po Bactrim 2 x 3 etter 1 - 2 uker. Gis sammen med Cortison
CRB 65Confusjon. Resp.frekvens > 30. BT systolisk < 90, diastolisk < 60. Alder > 65.
memorize

 

Question Answer
Pneumothorax subtyperPrimær/spnotan. Sekundær. Traumatisk. Iatrogen. Trykkpneumothorax.
Primær vs sekundær PTXPrimær, ingen utløsende årsak, Marfan syndrome. Sekundær er grunnet KOLS og Cystisk fibrose.
Traumatisk vs iatrogen PTXTraumatisk grunnet skade. Iatrogen i forbindelse med CVK, Overtrykk-ventilering, Biopsitaking.
TrykkpneumothoraxHøy trykk --> mediastinal shift --> sirkulatorisk kollaps.
PTX symptomer/tegnBrystsmerter. Dyspne. Asymmetrisk pectus fremitus. Nedsatt respirasjonslyd. Hyperresonant lyd ved perkusjon. Hals venestuvning.
Primær ptx behandlingKappe (rom mellom lunge og thorax) < 2cm trenger observasjon. > 2 cm trenger thorax dren
Sekundær + Traumatisk/Iatrogen PTX behandlingTrenger thorax dren uansett.
Trykk- PTX behandlingUmiddelbar dekompresjon med kanyle i 2. ICR (InterCostalRom). Deretter thoraxdren
ThoraxdrenInnlegges i anterior aksillærlinja 5. ICR, føres inn apikalt. Luftlekasje observeres ved ekspirasjon og hoste, hvis ingen > 24 timer stenges drenet i 4 timer og rg.thorax tas, dersom negativ funn --> fjernes det.
Operativ PTX behandlingPleurodesis + Bullektomy. Luftlekasje > 5d. 2. Gangs PTX. Bilateral primær PTX. Første gangs PTX hos dykkere/piloter.
memorize

 

Question Answer
Kronisk lungesviktVedvarende hypoxemi med eller uten hyperkapni. Grunnet KOLS, Skoliose/Kyfose, adipositas. CV sykdommer som pulmonal hypertensjon eller kronisk TE
LTOTStår for LangTids O2 Terapy. Gis hvis PaO2 < 7,3 i stabil fase eller PaO2 < 8 med pulmonal hypertensjon eller polycytemi vera.
Uinfeksiøse interstitielle lungesykdommerSarkoidose. COP --> Cryptogen Organisert Pneumoni. ARDS. Vaskulitt. Hypersensitivitetspneumoni..... Mål RF, ANA, ANCA, S-ACE.
Empyem generellBakteriell infeksjon med affisert pleuravæske, cancer relatert ofte. Agens er strept.SA, H. influenza. Tas prøve og send til cytologi, biokjemisk analyse og dyrkning
Pleuravæske effusjon typerhemothorax. Chylothorax. Transudat (protein < 30 g/l). Exudat (protein > 30/l). Empyem
Empyem biokjemipH < 7,2. Glukose < 25% av blod g. eller < 2,5. LDH > 600
memorize

 

Question Answer
Lunge kreft
memorize

 

Question Answer
Bronkoskopi antikoagulasjonASA bør ikke seponeres. Plavix seponeres 7 dager før. INR < 1,8 og Heparin gis ikke kvelden før.
memorize

 

Question Answer
DVT risikofaktorer TOPICoGTraume. Overvekt + Operasjon. Inaktivitet + Inflammasjon. Contracepsjon, Cancer. Genetisk
Genetisk DVT faktorer (ALASCA)Antitrombin III mangel. Leiden mutasjon. Aktivert protein C. S+C protein mangel. Antiphospholipid syndrom
Well score for DVT (PAPA SHØV)Paralyse (1). Aktiv ca (1). Pitting ødem (1). Alternativ dg (-2). ---------- Sengeleie > 3 dager eller kirurgi < 4uker (1). Hevelse legg > 3 cm(1). Hevelse hele underex (1). Ømhet oevr venene (1). Venekolateraler
DVT =< 2 (lav)Mål D-dimer, hvis negativ, DVT utelukket....Hvis positiv gjør UL, hvis DVT, antikoaguler, hvis ikke videre diagnostikk.
DVT =>2 (høy)Direkte UL, hvis DVT antikoaguler, hvis ikke, videre diagnostikk.
DVT behandling med Xarelto15 mg x 2 i 3 uker, deretter 20 mg daglig i 3-6 måneder. Kontraindisert ved GFR < 15, høy blødningsrisiko, gravide, ammede. Gis ikke med NSAID, ASA, platehemmer.
DVT behand. med Klexane og MarevanMarevan (7,5 de 2 første dager) med klexane 1mg/kg x 2 eller 1,5mg/kg x 1 sc i min. 5 dager inntil INR > 2.
Klexane spesielle reglerDose reduksjon ved GFR < 30. Klexane i 6 mnd ved aktiv ca eller kjemoterapi. Monoterapi hos gravide, cancer, cytostatika og kjemoterapi.
Trombolyse indikasjon vs kontraindikasjonIndikasjon ved store DVT i vena ca, aksille..etc. Kontraindikasjon ved fersk blødning eller kirurgi nylig.
Trombolyse behand.Actilyse 20 mg/24 timer eller UFH iv 5000 E bolus deretter kontinuerlig. Mål APPT (40-60s). Deretter igangsett med LMWH + Marevan
Overflatisk tromboflebittKlexane i 45 dager hvis > 5 cm. Send hjem med elastiske strømper og skriftlig informasjon
DVT behandling varighetHvis utløsende årsaker, 3mnd. Hvis spontant, 6 mnd og cancer utredning. Hvis trombofili eller 2. gangs DVT, permanent
memorize

 

Question Answer
LE symptomerDyspne, Tachypneue, Tachycardi, Bryst sm., Hypotensjon og Cyanose.......Deles i sentral og perifer LE.
Reviced Geneva Score KATA HØHUKirurgi eller fx siste 4 uker. Alder > 65. Tidligere DVT/LE. Aktiv cancer. Hemoptyse, Ømhet i legg eller ødem. Hemoptyse. Unilateral sm.
R.Geneva score = <10 vs > 10D-dimer, negativ, utelukket. Positiv --> CT --> negativ, utelukket.....usikker, scintegrafi.......positiv, behandling.----------------- > 10 --> rett på CT
Risikostratifisering LEHøyrisiko ved sBT < 90 eller fall 40 over 15 min --> Trombolyse. Lavrisiko ved normotensiv --> Klexane/Marevan eller FX hemmer
LE behandlingKlexane/Marevan og FX hemmere samme som DVT. Trombolyse, actilyse 10 mg iv over 1-2 min etterfulgt av 90 mg over 2 timer.
memorize

 

Question Answer
Første linje TB behandlingI Saw a Red Pyre on Ethiobian Starfish. Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamid + Etambutol + Streptomysin
Andre linje TB behandling (ECCMA)Etionamid + Capreomysin + Cycloserin + Moxifloxsacin + Amikasin
TB uten resistensInduksjonsfase (2 mnd) med Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamid + Etambutol. Kontinueringsfase (4 mnd) med Isoniazid + Rifampicin
Unntak fra 6 mnd standard TB behandling1- Dyrkning positive etter 2 mnd behandling. 2- Ved alvorlig TB (kaverne + skjellet affeksjon + miliær TB). Induksjonsfase forlenges med 3 mnd i disse 2 tilfellene, eller med 6 mnd ved cerebral tuberkulom og meningitt.
MDR-TBTB resistent mot Isoniazid og Rifampicin. 4 mnd + 12 mnd
XDR-TB TB resistent mot Isoniazid, Rifampicin, 1 Aminoglykosid og 1 Fluroquinolon.
MDR-TB induksjonsfase4 følsome medikanter (et injenksjons + et kvinolon + Cycloserin + Protionamid). I minimum 4 mnd (8 ved kaverne)
MDR-TB kontinueringsfase3 følsome medikamenter, helst (Moxifloxcacin + Cyclocerin + Protionamid). I minst 12 mnd.
XDR-TB behandling4 aktive medikamenter + Pyrazinamid i induksjonsfasen.
memorize