Create
Learn
Share

Lesson 9A-B

rename
crodent's version from 2016-11-19 05:38

Section 1

Question Answer
Giveagemasu
Teachoshiemasu
Sellurimasu
Lendkashimasu
Showmisemasu
RecieveMoraimasu
Learnnaraimasu
Buykaimasu
Borrowkarimasu
Tienekutai
Hatboushi
Sockskutsushita
Manytakusan
a littlesukoshi
oilsekiyu
meatniku
wheatkomugi
foodtabemono
electronic appliancesdenkiseihin
memorize

Section 2

Question Answer
minutefun
minute beforefun mae
minute afterfun go
hourji
hour beforejikan mae
daynichi
day afternichi go /ka go
week beforeshuukan mae
month afterkagetsu go
year beforenen mae
memorize