Create
Learn
Share

Lesson 7A-B

rename
crodent's version from 2016-11-19 04:33

Section 1

Question Answer
alwaysitsumo
usuallytaitei
oftenyoku
sometimestokidoki
occasionallytamani
not oftenamari
seldommettani
neverzenzen
every morningmaiasa
every eveningmaiban
every daymainichi
every weekmaishuu
every monthmaitsuki
every yearmaitoshi
memorize

Section 2

Question Answer
get upokimasu
got to bednemasu
eattabemasu
drinknomimasu
readyomimasu
writekakimasu
go toikimasu
come tokimasu
go home /returnkaerimasu
go intohairimasu
go out ofdemasu
get onnorimasu
get offorimasu
starthajimarimasu
finishowarimasu
doshimasu
cleansoujishimasu
studybenkyoushimasu
do wasingsentakushimasu
cookryourishimasu
shopppingkaimonoshimasu
go on a triproukoushimasu
memorize

Section 3

Question Answer
everymai
morningasa
daynichi
weekshuu
monthtsuki
yeartoshi
memorize