Create
Learn
Share

Lesson 20-24

rename
crodent's version from 2016-11-23 04:08

Section 1

Question Answer
wanthoshii
thirstynodo ga kawaku
hungryonaka ga suku
get tiredtsukareru
natureshizen
riverkawa
lunch boxbentou
mountainyama
picnicpikunikku
to thinkomoimasu
wonderfulsubarashii
easykantan
strange/weirdhen
sickbyouki
how old/manyikutsu
recentlysaikin
reallyhonto
life /livingseikatsu
say that... to iimasu
it's read... to yomimasu
memorize

Section 2

Question Answer
crynaku
greetaisatsusuru
asktazuneru
answerkotaeru
apologizeayamaru
request (asking a favor)tanomu
part wayswakareru
questionshitsumon
smell (noun)nioi
good for healthkarada ni ii
placetokoro
temple(o)tera
shrinejinja
store, shopmise
memorize