Create
Learn
Share

Lesson 14A-B

rename
crodent's version from 2016-11-20 09:20

Section 1

Question Answer
tabetetabemasu
mitemimasu
hanashitehanashimasu
kaitekakimasu
kiitekikimasu
nondenomimasu
kattekaimasu
itteikimasu
kitekimasu
tattetachimasu
suwattesuwarimasu
aketeakemasu
shimeteshimemasu
haittehairimasu
detedemasu
tsuketetsukemasu
keshitekeshimasu
memorize

Section 2

Question Answer
akemasuopen
shimemasuclose
hairimasugo into
demasugo out of
tsukemasuturn on, attach
keshimasuturn off, erase
memorize

Recent badges