Create
Learn
Share

Lesson 1.5

rename
xiaolu's version from 2016-01-06 23:00

Section

Question Answer
你的电话号码是多少?ni de dian hua hao ma shi duo shao? what is your phone #?
你的电子邮件是什么?ni de dian zi you jian shi shen me? what is your email?
请问,。。。?qing wen,...? Excuse me, may I ask...?
对不起, 没关系dui bu qi, mei guan xi. Sorry. That is all right.
谢谢,不客气xie xie, bu ke qi. Thank you. You are welcome.
你知道............吗? Ni zhi dao .......... ma? Do you know...........?
手机shou ji; cell phone
认识你很高兴 or 很高兴认识你ren shi ni hen gao xing; Nice to meet you
我不知道.wo bu zhi dao. I do not know.
memorize