Create
Learn
Share

Lesnická zoologie-test

rename
colek's version from 2017-05-18 08:13

Section

Question Answer
Latinský název zajíce polního jeLepus europaeus
Mezi hlodavce patříbobr evropský, ondatra pižmová, nutrie
Latinský název bobra evropského jeCastor fiber
Superfetace je známá zejména uzajíců
Superfetace jemožnost opětovného oplození ještě v době březosti
K morfologickým adaptacím vydry říční k životu ve vodě patříplovací blány mezi prsty obou párů končetin
Bobr evropský vážíaž 30 kg
Králík divoký žijev koloniích
Bobři stavějí vchody do svých sídelvždy pod vodou
Nutrie se v ČR vyskytujev teplejších nížinných oblastech
Kuna skalní se od kuny lesní rozezná zejména podlebílé náprsenky
Psík mývalovitý mánepravý zimní spánek
Ondatra pižmová patří mezihrabošovité
Pachová žláza lišky obecné při kořeni ocasu se nazýváfialka
Hlavní potravou tchoře tmavého jsoumenší obratlovci do velikosti zajíce či bažanta
Trus ukládá jezevec lesní většinouv speciálních latrínách vyhrabaných v okolí nory
Liška obecná je hlavním přenašečemvztekliny
Tchoř stepní především obývá biotopypolní
Z našich savců hibernuje i estivujesysel obecný
Jezevec lesní jespíše všežravec
U dravců jsou většinousamice větší než samci
Mezi krátkokřídlé patřílyska černá, drop velký
Obrysové peří ptáků vyrůstájen na pernicích
Ptáci mají soustavupěti párů vzdušných vaků
Čírka modráhnízdí vzácně v ČR
Latinské jméno husy polní jeAnser anser
Potrava husy velké jevýhradně rostlinná
Jestřáb lesní hnízdí předevšímna stromech
Sokol stěhovavý lovítéměř výhradně letící kořist
Poštolka obecná sevyskytuje ve volné krajině i ve městech
Na tokaništích tetřeva hlušce tokají kohoutijednotlivě nebo v malých skupinkách
Nejpočetnějším tetřevovitým ptákem v ČR jeJeřábek lesní
Z hrabavých ptáků jsou našimi původními druhyjeřábek lesní, koroptev polní, křepelka polní
Latinský název bažanta královského jeSyrmaticus reevesii
Ostruhu má u bažantůpouze kohout
Holub doupňák si staví hnízdo většinouhnízdí v dutinách stromů
V ČR žije vrána obecnáv obou barevných formách ( černá a šedá)
Bránice u savců oddělujehrudní a břišní dutinu
Vlk obecný jenašlapující na celé prsty
Výr velký snáší1-3 kulovitá vejce
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) je druhem,který se k nám samovolně rozšířil ve 20.století z Balkánu
Mláďata racků chechtavých (Larus ridibundus) jsoukrmena oběma rodiči
Latinský název koroptve polní jePerdix perdix
Obrysová pera ptáků se dělí nakrycí pera, letky, rýdovací pera
Mezi dlouhokřídlé ptáky patříracek chechtavý, sluka lesní, bekasina otavní
V ČR hnízdí kolem220 druhů ptáků
Slepýš křehký (Anguis fragilis) patří meziještěry
Zmije majísvislou zorničku a jednoduchý anální štítek
Latinský název ještěrky zelené jeLacerta viridis
O našich ještěrech a hadech platí, želoví živou kořist
Plíce ptáků jsou tvořenytenkými trubičkami
Latinské jméno jestřába lesního jeAccipiter gentilis
Potravu kormoránů tvořípřevážně ryby
Káně rousnáv ČR je pravidelným zimním hostem
Temeno a týl hlavy dospělé poštolky jeu samce šedé, u samice hnědé
Tetřevec jekříženec tetřeva a tetřívka, u kterého mohou být plodní samci
Latinský název holuba doupňáka jeColumba oenas
Superpredace je jev, kdypredátor loví jiného predátora
Potravu výra velkého tvořívětšinou obratlovci až do velikosti lišky či volavky
Hibernace jepravý zimní spánek
Kuna lesní žijesamotářsky, pouze v době říje v párech
Kůže hadů jepokryta šupinami
Užovka obojková v ohroženívylučuje z řitních žláz páchnoucí sekret
Zmije obecnámůže být i bez klikaté čáry
Želva bahenní je v ČRvzácný druh
Volavka popelavá patří kbrodivým
Plovavé kachny jsoukachna divoká, kopřivka obecná, čírka modrá
Mezi krahujcovité patříjestřáb lesní, káně lesní, orel skalní
Mezi tetřevovité patřítetřev hlušec, tetřívek obecný, jestřábek lesní
Ptáci mají vytvořenéneprůhledná oční víčka i průhlednou mžurku
Estivace jeletní spánek
Bobr evropský si na zimu připravujezásobu větví pod vodní hladinou
Mýval severní je nášrozšířil se k nám z Německa a z úniku ze zajetí
Vlk obecný žije po většinu rokuv rodinných smečkách
Psík mývalovitý mánepravý zimní spánek
Ondatra pižmová patří mezihrabošovité
Hlasité projevy lišek při říji se nazývajískolení
Teritoria si lišky obecné značí předevšímtrusem či močí
Liška obecná se živí, mimo jiné i lesními plody, zdechlinami či lidskými odpadyběžně
Rejsek obecný spotřebuje přibližně denně tolik potravy3x více než sám váží
Do třídy mlžů řadímeústřici jedlou, velevruba malířského
Nervová soustava kroužkovců ježebříčkovitá
Latinský název parazita bažantů srostlice trvalé jeSyngamus trachea
Mezihostitelem motolice jaterní jsoubahnatka malá, plovatka bahenní, bahenka živorodá
Nezmaři se rozmnožujínepohlavně i pohlavně
Trochoforaje plovoucí larva mnohoštětinatců se dvěma věnci vířivých brv
Malphigické trubice jsouvylučovacím orgánem u štírů, pavouků, roztočů a vzdušnicovců
Dospělá tasemnice parazitující ve střevěnemá vyvinutou trávicí trubici
Lososovité rybyse vytírají v horních úsecích čistých tekoucích vod
Ryby majípostranní čáru
U rozmnožování ryb dochází k oplození vajíčekpřevážně vnějšímu
Párové rybí ploutveprsní, břišní
Nepárové rybí ploutveocasní, hřbetní, řitní
Monté jelarva úhoře
Obojživelníci dýchajílarvy žábrami, dospělci vzdušný kyslík
Larvy obojživelníků žijíve vodě
Obojživelnícižijí pouze ve sladkých vodách
Rosnička zelená žije převážněna keřích a stromech
Při rozmnožování žab dochází k oplození vajíčekvnějšímu
Početnost kuny skalní u nás v poledních letechstoupá
Zavlečený norek americký ( Lutreola vison) se od vyhubeného norka evropského (Lutreola lutreola) pozná podlebílého spodního pysku
Hlavní potravou tchoře stepního jsoukřečci, králíci
Zajíci při trávení potravy produkujínejdříve řídký trus, který pojídají, posléze tvrdé bobky
Samice zajíce polního může mít v průběhu roku3-4vrhy
Latinský název kuny skalníMartes foina
Mýval severní patří mezi šelmymedvídkovité
Bránice majípouze savci
Bobr evropský jeprstochodec našlapující na celé nohy
Straka obecná si staví hnízdona stromech, kulovité, s výstelkou a se stříškou
Latinský název kuňky ohnivéBombina bombina
Skokani mají ozubenouhorní čelist a patro
K řádu žab žijících na území ČR patříropucha zelená, kuňka žlutobřichá, skokan ostronosý; blatnice skvrnitá, skokan hnědý, ropucha krátkonohá
Mník jednovousý klade až100 tisíc jiker
Latinský název lipana podhorského jeThymallus thymallus
Při rozmnožování ryb dochází k oplozování vajíčekpřevážně vnějšímu
Mihule mají7 žaberních štěrbin
Mihule majíchrupavčitou kostru, hladkou pokožku bez šupin, nepárové ploutve
Boubel je larvální stádium tasemnic v tělemezihostitele
Tasemnice rodu Echinococcus cizopasí v tenkém střevěpsovitých a kočkovitých šelem
Cerkárie jsou vývojová stádiamotolic
Trichinelóza se vyskytuje především uprasete divokého a šelem
Mláďata racků chechtavých jsoukrmena oběma rodiči
Vlk obecný jenašlapující na celé prsty
Rohy turovitých jsoukožní deriváty
Latinský název kuny lesní jeMartes martes
Mláďata králíků se rodí jakonidikolní
Cekotrofie u zajíců jezvláštní způsob trávení potravy
Vajíčka u ryb se nazývajíjikry
Srdce ryb se skládá z jedné síně a jedné komory
memorize

Recent badges