Create
Learn
Share

Lecon 8 - mots

rename
nakmuayfr's version from 2015-11-22 16:22

Section

Question Answer
liredu2
se marierjie2 // hun1
conditiontiao2jian4
emprunter, prêterjie4
journalbao4 (zhi1)
maladiebing4
voir un médecinkan4 bing4
examenshi4
examen oralkou3hi4
faire passer un examenkao3
un peu (durée courte)yi2xiar4
enfanthai2zi
permettrezhun3
il vaut mieuxzui4 hao3
traduirefan1yi4
essayershi4
neigerxue3
faire du skihua2 xue3
connaitre, être renseigné surliao3jie3
patronlao3ban3
karaokéka3la1 OK
faire du véloqi2 // che1
ensuite, puisran2hou4 ... zai4
courirpao3 // bu4
memorize