Create
Learn
Share

Lecon 7 - mots

rename
nakmuayfr's version from 2015-11-11 15:40

Section 1

Question Answer
WCce4suo3
salle de coursjiao4shi4
tout droit, toujoursyi4zhi2
traverser (route, pont)guo4
vers, en direction dewang3
ensuite, et puiszai4
ascenseurdian4ti1
salonke4ting1
banlieujiao1qu1
stylobi3
cahierben3zi
assezting3
extrêmement... ji2le
attendredeng3
se souvenirji4de
de...à...cong2...dao4...
banqueyin2hang2
memorize

Section 2