Create
Learn
Share

Lecon 6 - mots

rename
nakmuayfr's version from 2015-10-28 15:19

Section

Question Answer
pas du toutna3li
langue commune (mandarin)pu3tong1hua4
"juger"kan4
courtoiske3qi
le cantonaisguang3dong1hua4
un peu confortableyou3 yi1dianr3
confortable, à l'aiseshu1fu1
têtetou2
avoir malteng2
(maladie) grave, sévèreli4hai
santé, corps humainshen1ti3
toujourszong3shi4
fatiguélei4
pas terriblebu4 zen3me yang4
enseignerjiao1
nager, natationyou2 / yong3
dansertiao4 / wu3
département d'une universitéxi4
tous deux (suffixe)lia3
sportyun4dong4
télévisiondian4shi4
courirpao3
se reposerxiu1xi
un instantyi2huir4
memorize