Create
Learn
Share

Lecon 6 (2) - mots

rename
nakmuayfr's version from 2016-05-16 15:29

Section

Question Answer
faire un voyage touristiquelü3you2
autocarda4ba1
graveyan2zhong4
match, compétition, tournoibi3sai4
tendujin3zhang1
grishui1se4
déplacerban1
fanfen3si1
assister à (un spectacle)guan1kan4
souhait, voeuyuan4wang4
satisfaireman3zu2
souffrir, subir de rudes épreuveschi1 // ku3
grand garçon, grand gaillardda4 xiao3huo3zi
la banlieuejiao1qu1
au moins, du moinszhi4shao3
tenir bon, persisterjian1chi2
memorize