Create
Learn
Share

Lecon 5 - mots

rename
nakmuayfr's version from 2015-10-09 15:41

Section

Question Answer
être libreyou3kong4
soiréewan3hui4
vraimentzhen1
ça ne fait rienmei2 guan1xi
de nouveau / encorezai4
fois (parcours entier)bian4
faire attention àzhu4yi4
pourquoi ?wei4 shen2me
McDonaldmai4dang1lao2
sandwichsan1ming2zhi4
gouterchang2
c'est toi qui décideting1 ni3 de
raviolisjiao3zi
la prochaine foisxia4 ci4
Londreslun2dun1
avionfei1ji1
dire (a qqn) de faire qqchjiao4
téléphonerda3 dian4hua4
etre d'accordxing2
fumer une cigarettechou1 yan1
bien surdang1ran2
lire à haute voixnian4
non !bu4 le
parce queyin1wei4
pratiquefang1bian4
dictionnaireci2dian3
il vaut mieuxhai2shi ... ba
cela tombe malbu4 qiao3
supermarchéchao1ji2 shi4chang3
memorize