Create
Learn
Share

Lecon 2 - mots

rename
nakmuayfr's version from 2015-09-12 16:26

Section

Question Answer
jeune fillegu1niang
oeilyan3jing
cheveuxtou2fa
longchang2
vouloirxiang3
chercherzhao3
dans la piecefang2jian1 li
etagere de livreshu1jia4
précisément, justementjiu4
sorteyang4
maigre, minceshou4
contentgao1xing4
NiceNi2si1
MarseilleMa3sai4
NankinNan2jing1
relativementbi3jiao4
Classificateur (pluriel)xie1
memorize