Create
Learn
Share

Lecon 10 (2) - mots

rename
nakmuayfr's version from 2016-07-01 09:54

Section

Question Answer
régularisertiao2jie2
efficaceyou3xiao4
maigrir, suivre un régimejian3 // fei2
bouchezui3
ouvrirzhang1
toux, tousserke2sou
relation, rapportguan1xi
compléter, ravitaillerbu3chong1
nutritionying1yang3
sangxue4ye4
éliminerqing1chu2
ne pas pouvoir supportershou4 bu liao3
memorize