Create
Learn
Share

Latin pp

rename
lusmionla's version from 2016-04-23 06:43

First Conjugation

Question Answer
creakcrepāre, crepō, crepuī, crepitum
lie downcubāre, cubō, cubuī, cubitum
tamedomāre, domō, domuī, domitum
kill (slowly)ēnecāre, ēnecō, ēnecuī, ēnectum
rubfricāre, fricō, fricuī, fricātum
glitter, shivermicāre, micō, micuī
foldplicāre, plicō, plicāvī/plicuī, plicātum
cutsecāre, secō, secuī, sectum
soundsonāre, sonō, sonuī, sonitum
thundertonāre, tonō, tonuī
forbidvetāre, vetō, vetuī, vetitum
standstāre, stō, stetī, statum
helpiuvāre, iuvō, iūvī, iūtum
washlavāre, lavō, lāvī, lautum
memorize

Second Conjugation

Question Answer
vote, deemcēnsēre, cēnseō, cēnsuī, cēnsum
teachdocēre, doceō, docuī, doctum
mixmiscēre, misceō, miscuī, mixtum
holdtenēre, teneō, tenuī, tentum
scorchtorrēre, torreō, torruī, tostum
destroyabolēre, aboleō, abolēvī, abolitum
stir up, rouseciēre, cieō, cīvī, cītum
blot outdēlēre, dēleō, dēlēvī, dēlētum
weepflēre, fleō, flēvī, flētum
spinnēre, neō, nēvī, nētum
fillcomplēre, compleō, complēvī, complētum
be coldalgēre, algeō, alsī
burn (intr)ārdēre, ārdeō, ārsī, ārsūrus
increase (tr)augēre, augeō, auxī, auctum
shinefulgēre, fulgeō, fulsī
stickhaerēre, haereō, haesī, haesūrus
indulgeindulgēre, indulgeō, indulsī, indultum
commandiubēre, iubeō, iussī, iussum
shinelūcēre, lūceō, lūxī
mournlūgēre, lūgeō, lūxī
remainmanēre, maneō, mānsī, mānsūrus
soothemulcēre, mulceō, mulsī, mulsum
milkmulgēre, mulgeō, mulsī, mulctum
laughrīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum
advisesuādēre, suādeō, suāsī, suāsum
wipetergēre, tergeō, tersī, tersum
twisttorquēre, torqueō, torsī, tortum
swellturgēre, turgeō, tursī
pressurgēre, urgeō, ursī
bitemordēre, mordeō, momordī, morsum
hang (intr)pendēre, pendeō, pependī
pledgespondēre, spondeō, spopondī, spōnsum
sheartondēre, tondeō, totondī, tōnsum
bewarecavēre, caveō, cāvī, cautum
favourfavēre, faveō, fāvī, fautum
cherishfovēre, foveō, fōvī, fōtum
move (tr)movēre, moveō, mōvī, mōtum
fearpavēre, paveō, pāvī
sitsedēre, sedeō, sēdī, sessum
seevidēre, videō, vīdī, vīsum
vowvovēre, voveō, vōvī, vōtum
be hotfervēre, ferveō, ferbuī
be wearylanguēre, langueō, languī
lunch, dineprandēre, prandeō, prandī, prānsum
creakstrīdēre, strīdeō, strīdī
memorize

Third Conjugation

 

Question Answer
pluckcarpere, carpō, carpsī, carptum
surroundcingere, cingō, cinxī, cinctum
adorncōmere, cōmō, cōmpsi, cōmptum
cookcoquere, coquō, coxī, coctum
take awaydēmere, dēmō, dēmpsī, dēmptum
saydīcere, dīcō, dīxī, dictum
lovedīligere, dīligō, dīlēxī, dīlēctum
leaddūcere, dūcō, dūxī, ductum
feignfingere, fingō, fīnxī, fictum
smite downaffligere, affligō, afflīxī, afflictum (adfligo)
carry ongerere, gerō, gessī, gestum
marrynūbere, nūbō, nūpsī, nūptum
understandintellegere, intellegō, intellēxī/intellegī, intellēctum
join, attachiūngere, iūngō, iūnxī, iūnctum
neglectneglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum
it snowsningere, ningit, ninguit/nīnxit
proceedpergere, pergō, perrēxī, perrēctum
paintpingere, pingō, pīnxī, pictum
smiteplangere, plangō, plānxī, plānctum
bring outprōmere, prōmō, prōmpsī, prōmptum
ruleregere, regō, rēxī, rēctum
creeprēpere, rēpō, rēpsī, rēptum
scratchscalpere, scalpō, scalpsī, scalptum
writescrībere, scrībō, scrīpsī, scrīptum
carvesculpere, sculpō, sculpsī, sculptum
crawlserpere, serpō, serpsī
bindstringere, stringō, strīnxī, strīctum
takesūmere, sūmō, sūmpsī, sūmptum
arisesurgere, surgō, surrēxī, surrēctum
covertegere, tegō, tēxī, tēctum
despisetemnere, temnō, tempsī, temptum
dyetingere, tingō, tīnxī, tīnctum
drawtrahere, trahō, traxī, tractum
anointungere, ungō, ūnxī, ūnctum
burn (tr)ūrere, ūrō, ussī, ustum
carryvehere, vehō, vēxī, vectum
livevīvere, vīvō, vīxī, victūrus
yieldcēdere, cēdō, cessī, cessum
shutclaudere, claudō, clausī, clausum
dividedīvidere, dīvidō, dīvīsī, dīvīsum
fixfīgere, fīgō, fīxī, fīxum
bend (tr)flectere, flectō, flexī, flexum
hurtlaedere, laedō, laesī, laesum
playlūdere, lūdō, lūsī, lūsum
drownmergere, mergō, mersī, mersum
sendmittere, mittō, mīsī, missum
combpectere, pectō, pexī/pexuī, pexum
applaudplaudere, plaudō, plausī, plausum
press (tr)premere, premō, pressī, pressum
scraperādere, rādō, rāsī, rāsum
gnawrōdere, rōdō, rōsī, rōsum
sprinklespargere, spargō, sparsī, sparsum
thrusttrūdere, trūdō, trūsī, trūsum
go (invade)ādere, vādō, (in)vāsī, (in)vāsum
sift, discerncernere, cernō, crēvī, crētum
smearlinere, linō, lēvī/līvī, litum
sowserere, serō, sēvī, satum
allowsinere, sinō, sīvī, situm
despisespernere, spernō, sprēvī, sprētum
strewsternere, sternō, strāvī, strātum
decayabolēscere, abolēscō, abolēvī
grow upadolēscēre, adolēscō, adolēvī/adoluī, adultum
get to knowcōgnōscere, cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum
grow out of useobsolēscere, obsolēscō, obsolēvī, obsolētum
feed (tr)pāscere, pāscō, pāvī, pāstum
restquiēscere, quiēscō, quiēvī, quiētum
grow accustomedsuēscere, suēscō, suēvī, suētum
send forarcessere, arcessō, arcessīvī, arcessītum
take in handcapessere, capessō, capessīvī, capessītum
attackincessere, incessō, incessīvī, incessītum
provokelacessere, lacessō, lacessīvī/lacessiī, lacessītum
seekpetere, petō, petīvī, petītum quaerere, quaerō, quaesīvī, quaesītum
rubterere, terō, trīvī, trītum
nourishalere, alō, aluī, altum
till, worshipcolere, colō, coluī, cultum
consultcōnsulere, cōnsulō, cōnsuluī, cōnsultum
excelexcellere, excello, excellui
bellowfremere, fremō, fremuī, fremitum
groangemere, gemō, gemuī, gemitum
producegignere, gīgnō, genuī, genitum
reapmetere, metō, messuī, messum
grindmolere, molō, moluī, molitum
bindnectere, nectō, nexuī, nexum
hideocculere, occulō, occuluī, occultum
restrain-pesco, -percui
placepōnere, pōnō, posuī, positum
join, interweaveserere, serō, seruī, sertum
roarstrepere, strepō, strepuī, strepitum
weavetexere, texō, texuī, textum
trembletremere, tremō, tremuī
vomitvomere, vomō, vomuī, vomitum
addaddere, addō, addidī, additum
fallcadere, cadō, cecidī, cāsūrus
beat, killcaedere, caedō, cecīdī, caesum
singcanere, canō, cecinī, cantātum
runcurrere, currō, cucurrī, cursum
learndiscere, discō, didicī
deceivefallere, fallō, fefellī, dēceptum
fix, makepangere, pangō, pepigī, pāctum
spareparcere, parcō, pepercī, temperātum
drivepellere, pellō, pepulī, pulsum
hang (tr & intr)pendere, pendō, pependī, pēnsum
demandposcere, poscō, poposcī, postulātum
prickpungere, pungō, pupugī, pūnctum
make to standsistere, sistō, stetī, statum
touchtangere, tangō, tetigī, tāctum
strechtendere, tendō, tetendī, tentum/tēnsum
bruisetundere, tundō, tutudī, tū(n)sum
doagere, agō, ēgī, āctum
buyemere, emō, ēmī, ēmptum
break (tr)frangere, frangō, frēgī, frāctum rumpere, rumpō, rūpī, ruptum
pour (tr)fundere, fundō, fūdī, fūsum
choose, readlegere, legō, lēgī, lēctum
leavelinquere, linquō, līquī
conquervincere, vincō, vīcī, victum
drinkbibere, bibō, bibī
kindle(in/-)cendere, incendō, incendī, incēnsum
stamp-cūdere, -cūdō, -cūdī, -cūsum
strike(of/-)fendere, offendō, offendī, offēnsum
cleavefindere, findō, fīdī, fissum
chewmandere, mandō, mandī, mānsum
openpandere, pandō, pandī, passum
thrillpercellere, percellō, perculī, perculsum
graspprehendere, prehendō, prehendī, prehēnsum
play on stringspsallere, psallō, psallī
climbscando, -scendi, scensum
tearscindo, -scidi, -scissum
settle (intr)sīdere, sīdō, sēdī, sessum
loosesolvere, solvō, solvī, solūtum
removetollere, tollō, sustulī, sublātum
rendvellere, vellō, vellī/vulsī, vulsum
sweepverrere, verrō, verri, versum
turnvertere, vertō, vertī, versum
visitvīsere, vīsō, vīsī
roll (tr)volvere, volvō, volvī, volūtum
sharpenacuere, acuō, acuī, acūtum
nodadnuere, adnuō, adnuī
provearguere, arguō, arguī, argūtum
come togethercongruere, congruō, congruī
put offexuere, exuō, exuī, exūtum
flowfluere, fluō, flūxī, flūxum
tingeimbuere, imbuō, imbuī, imbūtum
put oninduere, induō, induī, indūtum
wash, atoneluere, luō, luī, luitūrus
fearmetuere, metuō, metuī, metūtum
lessenminuere, minuō, minuī, minūtum
rainpluere, pluit, pluit
rush, fallruere, ruō, ruī, ruitūrus
spitspūere, spūō, spuī, spūtum
set upstatuere, statuō, statuī, statūtum
sneezesternuere, sternuō, sternuī
exstinguishexstinguere, exstinguō, exstīnxī, exstīnctum
buildstruere, struō, strūxī, strūctum
sewsuere, suō, suī, sūtum
assign, rendertribuere, tribuō, tribuī, tribūtum
memorize

Mixed Conjugation

 

Question Answer
takecapere, capiō, cēpī, captum
desirecupere, cupiō, cupīvī, cupītum
dofacere, faciō, fēcī, factum
digfodere, fodiō, fōdī, fossum
fleefugere, fugiō, fūgī, fugitūrus
hurliacere, iaciō, iēcī, iactum
bring forthparere, pariō, peperī, partum
snatchrapere, rapiō, rapuī, raptum
tastesapere, sapiō, sapuī
gazeaspicere, aspiciō, aspexī, aspectum
shake (tr)quatere, quatiō, quassī, quassum
memorize

Fourth Conjugation

 

Question Answer
burysepelīre, sepeliō, sepelīvī, sepultum
open (tr)aperīre, aperiō, aperuī, apertum
coveroperīre, operiō, operuī, opertum
dancesalīre, saliō, saluī
clotheamicīre, amīciō, , amictum
propfulcīre, fulciō, fulsī, fultum
drainhaurīre, hauriō, hausī, haustum
fillrefercīre, referciō, refersī, refertum
hedge insaepīre, saepiō, saepsī, saeptum
hallowsancīre, sanciō, sānxī, sānctum
patchsarcīre, sarciō, sarsī, sartum
feelsentīre, sentiō, sēnsī, sēnsum
bindvincīre, vinciō, vinxī, vinctum
findcomperīre, comperiō, comperī, compertum
discoverreperīre, reperiō, repperī, repertum
comevenīre, veniō, vēnī, ventum
memorize

Deponents and Semideponents

 

Question Answer
confessfatēri, fateor, fassus sum
thinkrērī, reor, ratus sum
dareaudēre, audeō, ausus sum
rejocegaudēre, gaudeō, gavīsus sum
be wont/ used tosolēre, soleō, solitus sum
acquireadipiscī, adipiscor, adeptus sum potīrī, potior, potītus sum
embraceamplectī, amplector, amplexus sum
wakenexpergīscī, expergīscor, experrēctus sum
enjoyfruī, fruor, fruitus sum
performfungī, fungor, fūnctus sum
stepgradī, gradior, gressus sum
be angryīrāscī, īrāscor, īrātus sum
glidelābī, lābor, lāpsus sum
meltlīquī, līquor
speakloquī, loquor, locūtus sum
have in mind-miniscor, mentus sum
diemorī, morior, mortuus sum
obtainnancīscī, nancīscor, nactus sum
be bornnāscī, nāscor, nātus sum
lean on, strivenītī, nītor, nīxus/nisus sum
forgetoblīvīscī, oblīvīscor, oblītus sum
bargainpacīscī, pacīscor, pactus sum
sufferpatī, patior, passus sum
set outproficīscī, proficīscor, profectus sum
complainquerī, queror, questus sum
followsequī, sequor, secūtus sum
avengeulcīscī, ulcīscor, ultus sum
feed onvescī, vescor
useūtī, ūtor, ūsus sum
agreeassentīrī, assentior, assēnsus sum
tryexperīrī, experior, expertus sum
bestowlargīrī, largior, largītus sum
measuremētīrī, mētior, mēnsus sum
wait foropperīrī, opperior, oppertus sum
beginōrdīrī, ōrdior, ōrsus sum
ariseorīrī, orior, ortus sum
memorize