Create
Learn
Share

Latest vocab

rename
wendycoady's version from 2017-09-28 06:07

Section 1

Question Answer
all two táng sǎwng
both (about food) sǎwng yaang
both (people) sǎwng kon
both (animals)sǎwng dtua
chooselūuak*
enterkāo maa
memorize

 

Question Answer
finish work lērk (f) ngaan
borrowyuum*
busyyūng
coldnǎao
come and lookduu dāai ná
memorize

Section 2

Question Answer
floor pùun*
for sǎm làp
for me hāi chán
friend (close) pū an* sànit
from jaak
memorize

Section 3

Question Answer
hairdresserchāng tam pǒm
in order to pūa*
ironingrīit pāa
isn't he? chāi mái?
listen fang
memorize

 

Question Answer
I lost (made disappear) tam... hǎai
pass awaysǐia
getting betterdii kūun*
is,am,arebpen
leave (a place)àwk jàak
memorize

Section 4

Question Answer
meet(ing)póp
number (phone) ber
old (in age) aayú māak
protect from gan
pay jàai
memorize

 

Question Answer
pillowmǎwn
enter (come into)kāo maa
enter (go into)kāo bpai
few/ littlenáwi
fixsāwm
moregwàa
mykǎwng chán
memorize

Section 5

 

Question Answer
take a break pák
that nān
this nīi
nagbòn
payjàai ngern
memorize

Section 6

Question Answer
wake up dtuun*
want a yàak dāai
watch a movie duu nang
widegwāang
overdo (too much)māak gern bpai
old (people)gÈE (low tone)
protect frombpāwng gān
memorize

Section 7

Question Answer
sleepgaan naawn làp
slowcha
smellymaěn
shop ráan
sleepy ngūang nawn
start rērm
take a breakyùd pák
memorize