Create
Learn
Share

Krajinna ekologie 2

rename
drist's version from 2016-05-21 17:22

Section

Question Answer
Keltovépřílohový systém
StředověkTrojpolní systém
Ekologická rovnováhadynamický stav ekosystému, který se dlouhodobě udržuje s minimálními výkyvy tj. udržování relativně konstantního stavu
Ekologická rovnováhaSCHOPNOST dosahovat dynamické rovnováhy
Ekologická stabilita vycházíz poměru zastoupení ploch relativně stabilních a ploch relativně labilních.
Ekologicky stabilita jako schopnost se projevujerezistencí = odolností a spontánním návratem do původního stavu po odeznění rušivého vlivu = resilience
Ekologická stabilita ekosystémůSCHOPNOST ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními spontánními mechanismy (autoregulace).
Ekologická hodnota ekosystémů (biocenóz) je danámírou přirozenosti vegetace, biodiverzitu a ekologickou stabilitou.
Historická kulturní krajinaÚzemní celek vzniklý a dlouhodobě utvářený cílevědomou lidskou činností za účelem kulturní a hospodářské kultivace prostředí, případně území historicky související s kulturním vědomím národa či lidstva
Architektonizovaná krajinaVýrazný historický krajinný celek s patrným kompozičním záměrem při utváření prostorových vztahů mezi jednotlivými krajinotvornými prvky; Kompoziční principy jsou zde v souladu s hospodářským využitím krajiny nebo jsou mu nadřazeny
Krajinotvorné prvky architektizované krajinyBodové, Liniové a Plošné
Různorodost krajiny snižuje a zvyšujesnižuje četnost vzácných druhů vnitřku, zvyšuje četnost druhů okrajů a živočichů vyžadujících dvě nebo více krajinných složek a zlepšuje potenciální celkovou koexistenci druhů organismů
Zvyšování a snižování počtu druhů v krajinných složkách značně ovlivňujerůznorodost krajiny a zároveň je různorodostí krajiny ovlivňováno
Míra přerozdělování minerálních živin mezi krajinnými složkami vzrůstá svzrůstá sintenzitou rušivých vlivů (disturbancí) v těchto krajinných složkách
Toky energie a biomasy přes hranice, oddělující plošky, koridory a matrici krajinyse zvyšují s rostoucí různorodostí krajiny
Horizontální struktura krajiny, není li narušena, směřuje postupně kstejnorodosti, mírné narušení prudce zvyšuje různorodost, silné narušení může různorodost zvětšit nebo zmenši
Stabilita krajinné mozaiky se může zvyšovat třemi rozdílnými způsobyRychlé zotavení po narušení, Velká odolnost k narušení, Fyzikální stabilita systému
Biogeografická regionalizace. Výsledkem je víceúčelová hierarchická soustava krajinných jednotek; tyto jednotky jsou charakteristickérelativně neměnnými, stejnými charakteristikami přírodních podmínek
Biom jePotenciální přirozená vegetace
Vegetační stupněTypologické jednotky (opakují se), Reflektují změny vegetace v závislosti na změnách výškového a expozičního klimatu
Geobiocenoidzměněné geobiocenózy s významně modifikovanými vlastnostmi ekotopu
krajinná ploška jeNelineární plošný útvar, který se odlišuje od okolí
Plošky mohou být dále tvořeny menšími částmiteserami
Tvar plošky má/nemá vliv na fungování krajinymá a souvisí s okrajových efektem
Tvar plošky lze kvantifikovat pomocíkrajinné metrie
Základní typy plošek dle míry ovlivnění člověkem a charakteru vegetacePřírodní, Kulturní, Přirozená
Co je to koridorKrajinný segment liniového charakteru (délka výrazně převyšuje šířku)
Základní typy koridorů dle šířkyliniové (bez vnitřního prostředí), pásové (širší než 12m), koridory podél vodních toků
Matricetyp krajinné složky, který hraje dominantní roli ve fungování krajiny
Vývojem krajiny jsoukvantitativní změny vybraných charakteristik jednotlivých krajinných složek
Nejnižší lestnatost18. století
Samotný termín krajinná ekologie byl poprvé využitý v práciCarla Trolla
Krajinnou ekologii lze definovat jakostudium komplexní struktury vztahů mezi společenstvy organismů (biocenózami) a podmínkami jejich prostředí v určitém výseku krajiny
Krajina je dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny definována jakočást zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky
krajina lesnílesní porosty tvoří více než 70 % území, zemědělské pozemky pouze o šířce do 3 km
krajina lesopolnízastoupení lesa 30 - 70 %
krajina polnízastoupení lesa menší než 30 %, lesní pozemky pouze o šířce do 3 km
Co je typologie krajiny?vymezení opakovatelných prostorových jednotek homogenních dle použitých kritérií
Zpracování typologie krajinynavržení a aplikace univerzální typologie současné krajiny, která využívá opakovatelných postupů moderních geografických a statistických metod
Klasifikace krajiny s využitím divizivní klastrové krajinyúzemí ČR bylo rozčleněno pravidelnou sítí 2x2 km, každý čtverec sítě byl naplněn daty z jednotlivých tematických vrstev: Klima, průměrné roční srážky a průměrná roční teplota, Půdotvorný substrát poměry, Reliéf, Geobotanická mapa, Krajinný pokryv
Homeorhézaochrana plynutí, zohlednění vývojové dynamiky živých ekosystémů, kt. by měla být chráněna tak, aby probíhala vlastní evoluce systému, počítá s nestabilními stavy.
Homeostázaochrana stavu, spontánní koordinace těch procesů takové výměny, kt. udržují v živých ekosystémech dynamickou rovnováhu.
STGSoubory typů geobiocénů
memorize

Recent badges