Create
Learn
Share

Krajinna ekologie 1

rename
drist's version from 2016-05-21 13:26

Section

Question Answer
Která z uvedených informací patří mezi hlavní úskalí vypovídající schopnosti koeficientu ekologické stability (Kes) dle Míchala (1985)?Nezohledňuje různou ekologickou kvalitu biotopů patřících do skupiny tzv. relativně ekologicky stabilních ploch v jednom období, Nezohledňuje různou ekologickou kvalitu stejných biotopů v odlišných časových obdobích.
Které z následujících krajinných celků jsou výsledkem typizace krajiny?Krajina nížin, Krajina velehor
Který z následujících krajinných celků je výsledkem tzv. typizace krajiny?STG
Které z následujících krajinných celků jsou výsledkem tzv. regionalizace (individuálního členění) krajiny?biogeografické podprovincie, krajina Polabí
Který z následujících krajinných celků jsou výsledkem tzv. regionalizace (individuálního členění) krajiny?krajina Ostravska
Které z následujících kategorií biogeografické diferenciace území České republiky patří mezi tzv. individuální jednotky?biogeografický region, biogeografické provincie
Které charakteristiky nejlépe dokumentují hlavní změny zemědělské krajiny v bývalém Československu po roce 1950?Charakteristiky krajinné mikrostruktury
Které z uvedených kritérií je rozhodující pro vymezení krajiny přírodní a kulturní?Míra antropogenního využití člověkem
Které z uvedených kritérií je rozhodující pro vymezení krajiny městské a zemědělské?Typ land use/land cover
Který z následujících ekosystémů bude pravděpodobně charakteristický nejvyšší ekologickou stabilitou?Přírodní les
Který z následujících ekosystémů bude pravděpodobně charakteristický nejnižší ekologickou stabilitou?Smrková monokultura
Ekologická stabilita jako schopnost se projevujeOdolností (= rezistencí) a spontánním návratem do původního stavu po odeznění rušivého vlivu = resilience
Ekologická stabilita ekosystému jeSchopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními spontánními mechanismy
Jaké parametry ekosystémů jsou pro zvyšování ekologické stability krajiny nejdůležitější?sukcesní vyspělost, míra přirozenosti vegetace
Krajina přirozená charakterizuje území, kteréJe tvořené přirozenou vegetací
Co je to ÚSES?Vzájemně propojený a funkční systém přírodních, přirozených, nebo přírodě blízkých ekosystémů
Jaká z následujících biogeografických jednotek je využívána jako rámec pro návrh ÚSES?biochora
Jaké jsou základní strukturální součásti krajiny?plošky a linie
Který z uvedených projektů není dle definice ekologickou sítí?NATURA 2000
Proč by soustava NATURA 2000 správně neměla být řazena mezi ekologické sítě?Nemusí se vždy jednat o propojenou a funkční soustavu přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů
Co je to struktura krajiny?Struktura krajiny označuje způsob složení a vnitřního uspořádání krajiny.
Struktura krajiny je výsledkemNestejnorodosti přírodních podmínek a vlivem působení přírodních a antropogenních krajinotvorných procesů
Kolektivizace zemědělství v bývalém ČeskoslovenskuMěla vliv na zvýšení průměrné velikosti plošky orné půdy.
Kolektivizace zemědělství v bývalé ČeskoslovenskuMěla vliv na snížení relativního počtu plošek orné půdy
Co je hlavním cílem ekologických sítí?Zvýšení ekologické hodnoty současné krajiny
Která z uvedených dokumentací ÚSES není právně závazná?Generel ÚSES
Která z uvedených dokumentací ÚSES je právně závazná?Plán ÚSES
Ploška lesa, která vzniká po vytěžení převážné části lesních porostů je z hlediska původuzbytková
Co je základní kvantitativní charakteristikou lesa?stáří, druhové složení, množství biomasy, zdravotní kondice (ne plocha)
Jaký je nejznámější příklad ekologické sítě v České republice?Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Co je základní kvantitativní charakteristickou linií?Délka
Co je základní kvantitativní charakteristikou enkláv?Plocha
Harmonická kulturní krajina jeKrajina, kde plochy člověkem destabilizovaných ekosystémů jsou vyváženy vhodně rozloženými plochami ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů
Vyberte správnou charakteristiku pro typ krajiny devastované?Krajina, u které dochází k těžkému narušení autoregulační schopnosti a náprava je možná jen za předpokladu značných energetických vstupů a ekonomických prostředků.
Která z uvedených charakteristik nejvíce odpovídá krajině narušené?Krajina, kde antropologické vlivy ve větší míře narušují stabilitu přírodních složek, ale přesto je autoregulační schopnost ekosystémů a jejich schopnost restaurace zachována.
Krajina přírodní charakterizuje území, které Je tvořené přirozenou vegetací a zároveň nebylo ovlivněné člověkem, Bylo formováno pouze přírodními krajinotvornými faktory
Minimální velikost lokálního biocentra je3 ha
Systematické letecké snímkování začalo na našem územíve 30. letech 20. století
Prakrajina je termín, který představuje krajinu v obdobíPřed začátkem neolitu
Co bude krajinnou matricí v krajině posuzované v rámci katastrálního území s tímto popisem: 90 % orná půda, 4 % zastavěná plocha, 1 % TTP, 3 % ostatní plochy, 2 % dřevinné porosty, orná půda je tvořena rozsáhlými homogenními pozemky s minimálním zastoupením cestní sítě a rozptýlené zeleně?orná půda
Co bude krajinnou matricí v krajině posuzované v rámci katastrálního území s tímto popisem: 20 % orná půda, 35 % TTP, 40 % lesní porosty a rozptýlená zeleň, 3 % zastavěná plocha, 2 % ostatní plochy, lesní porosty tvoří kompaktní lesní porosty a rozptýlená zeleň je tvořená propojeným systémem biocentrem a biokoridory?lesní porosty a rozptýlená zeleň
Krajinná matrix jeFunkční součást krajiny, a může být z hlediska struktury krajinou ploškou i linií
Které z následujících kritérií má pro určení krajinné matrice největší váhu?kritérium funkce
Která z následujících kombinací kritérií je aplikována při určování krajinné matrice?kritérium relativní plochy, kritérium spojitosti, kritérium funkce
Jak lze vypočítat poréznost krajiny?Počet plošek jednoho typu land cover/use na jednotku plochy
Jak lze vypočítat mozaikovitost krajiny?počet plošek všech typů land use/cover na jednotku plochy
Jaká je nejvhodnější charakteristika pro sledování míry fragmentace ekologicky stabilních biotopů?Relativní počet plošek
Která z uvedených map má větší měřítko a umožňuje detailněji studovat vybrané jevy v krajině?Mapa stabilního katastru
Mapy stabilního katastru byly vyhotoveny v období (vyberte správné století)19
Jaký je hlavní metodický rozdíl v použití map stabilního katastru a leteckých snímků?Mapy stabilního katastru zobrazují vlastnické parcely, letecký snímek pak skutečné pozemky v krajině, Mapy stabilního katastru mají větší měřítko a pocházejí ze staršího období. Na rozdíl od leteckých snímků nám umožňují sledovat detailněji vybrané jevy v krajině.
Jaké dvě základní informační vrstvy (mapy) jsou vstupními podklady pro návrh generelu ÚSES?Mapa STG, mapování současného stavu krajiny
Který z uvedených systémů zemědělského hospodaření začíná v období neolitu?žďárový systém
Který z uvedených systémů zemědělského hospodaření začíná v období průmyslové revoluce?střídavý systém
Která z následujících charakteristik správně popisují stav české krajiny před začátkem neolitu?V krajině převažují lesní porosty, které rozhodně nepokrývají celé území. Člověk se živí lovem a sběrem hlavně lesních plodů, vliv člověka na krajinu je z dnešního pohledu minimální.
Jaké jsou základní skladebné součásti ÚSES?Biocentra, biokoridory, interakční prvky
Co je to biogeografická diferenciace krajiny?Druh klasifikace krajiny, která vymezuje krajinné jednotky s obdobnými neměnnými ekologickými podmínkami
Co bylo hlavní příčinou rušení rybníků v české krajině zejména na přelomu 18. a 19. stoletíZískání další orné půdy v důsledku zavádění pěstování řepy cukrové a snahy najít náhradní surovinu pro výrobu cukru
memorize

Recent badges