Create
Learn
Share

Katastr

rename
drist's version from 2015-05-06 19:56

Section

Question Answer
Budova na pozemku je součástí vlastnictví pozemkuTRUE
Co znamená záporné parcelní číslo stavební pracela
Co znamená zkratka ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální
Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí nebo rozhraním je pozemek
Formy zápisu do KN jsou vklad, záznam, poznámka
Geometrické určení nemovitosti udává tvar + rozměry
Geometrické a polohové určení nemovitosti může být dáno souřadnicemi v S-JTSK, zobrazením hranic v kat. mapě
Hranice kat.území nepřerušuje liniové parcely (vod.toky, pozem.komunikace, železnice) FALSE
Hranice katastrálního území přerušuje všechny parcely TRUE
Jaká je nejhorší přesnost KN vyjádřená střední souřadnic. chybou m-xy 1 m
Jaká je nejlepší přesnost KN vyjádřená střední souřadnic. chybou m-xy 0,14 m
Jaká je požadovaná přesnost zobrazení u graf. KM vyjádř. stř. chybou rozbrazení m-zobr. 0,16 mm
Jaké jsou správné vlastnosti rozestavěné budovy? jasné uspořádání 1.nadzemního podlaží
Jakou územní působnost má katastrální pracoviště? okresní nebo část okresu
Jakou územní působnost má katastrální úřad? krajskou
Jakou územní působnosti má ČÚZK? celostátní
Kdo rozhoduje o povolení vkladu? katastrální úřad
Kolik existuje možností pro číslování parcel 2
Kolik je v ČR katastrálních pracovišť? 107
Kolik je v ČR katastrálních úřadu? 14
Kolik je v ČR katastrálních území?13,099
Mapa OLOMOUC 4-5/42 je orientovaná k severu není ( k severu jen sáhová - začínající ZS,VS)
Mapa ZS-III-15-15 je orientovaná k severu. je
Mapa BEROUN 3-6/3 je orientovaná k severu není
Nadzemní stavba - prostor.soustředěna a navenek uzavřena obv.stěnami a střechou budova
Napište, jak je velký 1 sáh - v metrech 1,8288 m
Napište, kolik je operátů?13 099 (pro každé k.ú. jeden)
Napište kolik je závazných údajů 4
Napište plošné omezení pro drobnou stavbu mimo lesní pozemky v m2 16 m2
Napište plošné omezení pro drobnou stavbu na lesních pozemcích v m2 30 m2
Napište výškové omezení pro drobnou stavbu mimo lesní pozemky 4,5 m
Napište výškové omezení pro drobnou stavbu na lesních pozemcích 5 m
Obraz pozemku zobrazený v katastrální mapě a opatřený parc.číslem je parcela
Parcelu zjednoduš. evidence je možné prodat, darovat nebo směnit TRUE
Parcely zjednodušené evidence nejsou/jsou zobrazeny v katastrální mapě nejsou
Polohové určení nemovitosti udává polohu vzhledem k ostat. nemovitostem
Pozemek a budova na tomto pozemku mohou mít různé vlastníky. TRUE
Pro změnu věcných práv v KN lze použít vklad, záznam
Při žádosti, o kterou část kat. operátu se musíte zaregistrovat a uvést důvod žádosti sbírka listin
U parcel katastru nemovitostí je/není evidován druh pozemku je evidován
U parcel zjednodušené evidence je/není evidován druh pozemku. není evidován
V katastru nemovitostí jsou evidovány tyto nemovitosti: pozemky, budovy+rozest.,byty a neb.jednotky+rozest, vod.díla
V katastru nemovitostí se evidují tato věcná právavlastnické, zástavní, předkupní, věcné břemeno, právo stavby
Vyberte čísla budov evidovaná v katastru nemovitostí - budova pro rekreaci čísla evidenční
Vyberte čísla budov evidovaná v katastru nemovitostí - budova pro bydlení čísla popisná
Vyberte druh pozemku, který může být stavební parcelou zastavěná plocha a nádvoří
vyberte druh pozemku, který není pozemkovou parcelou zastavěná plocha a nádvoří
Vyberte druhy pozemku které NEpatří do zeměd. půdního fondu les.pozemek, vodní plocha, zast.plocha a nádvoří, ost. plocha
Vyberte druhy pozemku které patří do zeměd. půdního fondu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, TTP - 6
Vyberte identifikátory vlastníka FO: RČ,jméno,příjmení, adresa,titul; PO: IČ,název,adresa
Vyberte která měřítka NEpatří mezi měřítka katastrálních map Patří: 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:2880 (1:1250, 1:2500)
Vyberte měřítka katastrálních map
Vyberte položky, které NEpatří mezi závazné údaje katastru nemovitostí Patří: p.č., geom.určení nemov, název k.ú., geom. určení k.ú.
Vyberte původní parcelu, z které vznikla nová . - St. 12/2 a 30/5 St.12 a 30/3 (původní vždy nižší číslo - pozor st.!)
Vyberte správná čísla listu vlastnictví pro dané subjekty obec 1
Vyberte správná čísla listu vlastnictví pro dané subjekty ČR nemá č. LV (LV má ten,kdo na pozemku hospodaří-např. PF)
Vyberte správná čísla listu vlastnictví pro dané subjekty ÚZSVM 60000
Vyberte správná čísla listu vlastnictví pro dané subjekty PF ČR 10002
Vyberte správné vlastnosti souřadnicového systému S-JTSK Osa X na jih, osa y na západ, v ČR x>y, souřad.vždy kladné
Vyberte správné vlastnosti souřadnicového systému S-JTSK jen pro ČR a SR, rovinný, pravoúhlý, kartézský
Vyberte správný souřadnicový systém pro uvedené formy katastr. map:
Digit.katastr. mapa (DKM) S-JTSK
Katastr.mapa digitaliz.(KMD) S-JTSK
Katastr.mapa digitaliz.(KM-D) S-SK (Gusterberg, sv.Štěpán)
grafická analog. 1:2000, 1:1000 S-JTSK
Vyberte závazné údaje katastru nemovitostí p.č., geometr.určení nemov, název k.ú., geometr. určení k.ú.
Vyberte, jak od sebe odlišíte poz. a stav. parcelu v k.ú. s dvojitým číslováním parcel st.
Vyberte, kde NENÍ možné získat údaje z katastru nemovitostíKatastrální úřad
Vyberte, kdo má údaje z KN zdarma všichni
Vyberte, kdo může být vlastníkem FO, práv.osoba, manželé, obec, kraj, ČR
Vyberte, kdo nemůže být vlastníkemPozemkový fond ČR
Vyberte, které údaje se u parcel zjednodušené evidence neevidují druh a využití poz., typ a způs.ochrany,způsob určení výměry
Vyberte, které údaje najdeme u parcel katastru nemovitostí i zjedn.evidence parc.číslo, k.ú., druh čísl., výměra, číslo LV, právní vztahy,BPEJ
Vyberte, který předmět katastru nemovitostí se nezobrazuje v katastrální mapě byty a NP + rozestavěné byty a NP
Vyjádření ploš.obsahu průměru pozemku do zobr.roviny v plošných metr.jednotkách je výměra parcely
Zkratka GPU znamená geometrické a polohové určení
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu:
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: darovací smlouva Sbírka listin
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: digitální katastrální mapa SGI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: geom.a poloh.určení nemovit. SGI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: geometrický plán SGI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: katastr. mapa digitaliz. KM-D SGI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: katastrální mapa SGI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: kupní smlouva Sbírka listin
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: náčrt zjišťování hranic pozemků dokumentace výsledků šetření a měření
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: prohl.vlastníka budovy o vymez.byt.a nebyt.jednotek Sbírka listin
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: rozhodnutí pozemkové úřadu Sbírka listin
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: směnná smlouva Sbírka listin
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: smlouva o zříz. věc. břemene Sbírka listin
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: údaje o BPEJ Souhrnný přehled o PF
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: údaje o budově SPI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: údaje o katastrálním území SPI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: údaje o vlastníkovi SPI
Zařaďte podklady a data do správných částí katastrálního operátu: údaje o vodního díle SPI
Jak dlouhou čarou bude v katastrální mapě s názvem PRAHA 4-9/41 zobrazena hranice dlouhá v terénu 12,00 m? 12 mm
Jak je dlouhá hranice ve skutečnosti, když je v kastastrální mapě s názvem KLADNO 2-2/22 zobrazena hlanice dlouhá 17,00 mm? 17 m
Jak je dlouhá hranice ve skutečnosti, když je v katastrální mapě s názvem LIBEREC 1-1/1 zobrazena hranice dlouhá 17.00 mm? 34 m
Jak dlouhou čarou bude v katastrální mapě s názvem BEROUN 3-3/3 zobrazena hranice dlouhá v terénu 12.00 m? 6 mm
Jak je dlouhá hranice ve skutečnosti, když je v katastrální mapě s názvem ZS-VI-15-09 zobrazena hranice dlouhá 17,00 mm? 48,96m
memorize

Recent badges