Create
Learn
Share

Kanjitest 14 nov

rename
crodent's version from 2016-11-12 08:04

Section 1

Question Answer
ichi
ni
san
yon / shi
go
roku
nana / shichi
hachi
kyuu
juu
memorize

Section 2

Question Answer
sen
yen
hyaku
man (ichiman)
hi / bi / nichi
ji
hito
hon
getsu
ka (kayoubi)
memorize

Section 3

Question Answer
mizu
ki (mokuyoubi)
kin
do (doyoubi)
ue
shita
naka
te
han
yama
memorize

Section 4

Question Answer
kawa
gen
ki (genKI, tenKI)
ten
watashi
ima
ta / da
onna
otoko
mi (miru)
memorize

Section 5

Question Answer
i (iku)
ta (taberu
no (nomu)
you (YOUbi)
memorize