Create
Learn
Share

Kanjis 3e année

rename
romanezelettuce's version from 2016-05-18 17:48

Section 1

Question Answer
SHI
koto- JI
tsuyo (i) - KYÔ
yowa(i) - JAKU
yo(i) - RYÔ
waru(i) - AKU
futo(i) - TAI
hoso (i) - koma - SAI
tano (shii) - GAKU - RAKU
SETSU
omo(u) - SHI
kanga(eru) - KÔ
shi(ru) - CHI
a (u) - GÔ
haji (maru) - SHI
owa (ru) - SHÛ
to (ru)
memorize

Section 2

Question Answer
使tsuka (u) - SHI
o (kiru - koru) - KI
aso (bu) - YÛ
RYÔ
JI
mono - SHA
ZOKU
WA
KAN
BUTSU - FUTSU
KATSU
utena -TAI - DAI
memorize

Recent badges