Create
Learn
Share

Juradeutsch

rename
grzybcia's version from 2015-10-24 18:38

Section 1

Question Answer
Häftling der (PL die Häftlinge) więzień
Haft die (nur Singular)areszt, kara więzienna; aus der Haft entlassen zwolnić z aresztu; in Haft nehmen aresztować
Knast der (nur Singular)pot. kryminał, mamer
Rückfall der (PL die Rückfälle)recydywa, med. nawrót
hocken (hockt, hockte, hat gehockt)kucać, pot. ślęczeć, siedzieć
einen Ausbruch vorbereitenplanować ucieczkę
Freigang der (PL die Freigänge) praca poza zakładem karnym
Gitter das (PL die Gitter) krata, kratownica; hinter Gittern za kratkami, w więzieniu
Justizvollzugsanstalt die (PL die Justizvollzugsanstalten) zakład penitencjarny
Feierabend der (PL die Feierabende) czas wolny od pracy, fajrant
memorize

Section 2

Question Answer
Anstalt die (PL die Anstalten)zakład, publiczna instytucja
gestatten (gestattet, gestattete, hat gestattet) pozwalać, zezwalać; sich (DAT) etwas (AKK) gestatten pozwalać sobie na coś; gestatten Sie? pozwoli Pan?
Strafgefangene der/die (PL die Strafgefangenen) więzień / więźniarka
Straftat die (PL die Straftaten) czyn karalny; Straftat begehen - popełniać czyn karalny (beging, h. begangen)
voraussichtlich prawdopodobny, przypuszczalny
Delikt das (PL die Delikte) wykroczenie
Vollzug der (nur Singular) wykonanie, wprowadzenie w życie, egzekucja
Einrichtung die (PL die Einrichtungen) organizacja, instytucja; staatliche Einrichtungen organizacje państwowe, instytucje publiczne; öffentliche Einrichtungen instytucje publiczne
Vorkehrung die (PL die Vorkehrungen) środek, zarządzenie, przygotowanie; Vorkehrungen treffen podejmować kroki, przedsięwziąć kroki
hinreichend dostateczny, wystarczający, dostatecznie, wystarczająco
Täter der (PL die Täter) sprawca
gesondert oddzielny, oddzielnie
memorize

Section 3

Question Answer
Trakt der (PL die Trakte) archit. skrzydło (budynku)
Seelsorger der (PL die Seelsorger) duszpasterz
Seelsorge die (nur Singular)duszpasterstwo
straffällig podlegający karze, popełniający czyn karalny
Gewaltätigkeit die (PL die Gewaltätigkeiten) gwałt
Faustregel die (PL die Faustregeln) ogólna zasada
Eignung die (nur Singular) przydatność, zdatność, kwalifikacja
Rache die (nur Singular) zemsta
Geldgier die (nur Singular) chciwość, pazerność, żądza pieniądza
Geiselnahme die (PL die Geiselnahmen) wzięcie zakładników
Verbrechen das (PL die Verbrechen) przestępstwo, zbrodnia
memorize

Section 4

Question Answer
Diebstahl der (PL die Diebstähle) kradzież
Einbruch der (PL die Einbrüche) włamanie, wtargnięcie
Verteidiger der (PL die Verteidiger) obrońca
ermitteln (ermittelt, ermittelte, hat ermittelt) ustalać, wykrywać; den Täter ermitteln wykrywać sprawcę
Festnahme die (PL die Festnahmen) aresztowanie, zatrzymanie
Staatsanwaltschaft die (PL die Staatsanwaltschaften) prokuratura
Angeklagte der/die (PL die Angeklagten)oskarżony / oskarżona
vernehmen (vernimmt, vernahm, hat vernommen)przesłuchiwać, dowiadywać się; den Zeugen vernehmen przesłuchiwać świadka
Urteil das (PL die Urteile)wyrok, sąd, zdanie; das Urteil sprechen - wygłaszac wyrok
Verfahren das (PL die Verfahren)postępowanie, prawn. proces, procedura, przewód
memorize

Section 5

Question Answer
erheben (erhebt, erhob, hat erhoben)ustalać; die Fakten erheben - ustalać fakty
Anklage erhebenwnosić oskarżenie; press charges
Schuldbekenntnis das (PL die Schuldbekenntnisse)przyznanie się do winy, wyznanie winy
Zeugniss (das) ablegenskładac zeznania
Zeuge der (PL die Zeugen)świadek
Freispruch der (PL die Freisprüche)uniewinnienie
eine Haftstrafe verbüßenodsiedziec wyrok; to serve time in prison
aussetzen (setzt aus, setzte aus, hat ausgesetzt)odraczać
Plädoyer das (PL die Plädoyers)prawn. przemówienie końcowe obrońcy; Plädoyer halten - wygłaszać mowę końcową
Bewährung die (PL die Bewährung)prawn. zawieszenie (kary); auf/mit Bewährung w zawieszeniu
memorize

Section 6

Question Answer
Sachbeschädigung die (PL die Sachbeschädigungen)prawn. uszkodzenie mienia
Betrug der (nur Singular)oszustwo
Erpressung die (PL die Erpressungen)wymuszenie, szantaż
Heiratsschwindel deroszustwo matrymonialne
Körperverletzung die (PL die Körperverletzungen)uraz ciała; schwere Körperverletzung ciężkie uszkodzenie ciała
Fahrerflucht die (PL die Fahrerfluchten)ucieczka z miejsca wypadku
Piraterie die (nur Singular)piractwo
Raubüberfall der (PL die Raubüberfälle)napad rabunkowy; bewaffneter Raubüberfall - napad rabunkowy z bronią w ręku
Hilfeleistung die (PL die Hilfeleistungen)udzielenie pomocy; unterlassene Hilfeleistung - nie udzielenie pomocy
unterlassen (unterlässt, unterließ, hat unterlassen)zaniechać, przestawać robić, zaniedbywać; es unterlassen etwas zu tun zaniechać czegoś
memorize

Section 7

Question Answer
Eid der (PL die Eide)przysięga; einen Eid leisten/ablegen składać przysięgę
Angeklagte der/die (PL die Angeklagten)oskarżony / oskarżona
Fahndung die (PL die Fahndungen)poszukiwanie
Geldbuße die (PL die Geldbußen)grzywna
Verhör das (PL die Verhöre)przesłuchanie
Befragung die (PL die Befragungen)wypytywanie, badanie, ankieta
Anhörung die (PL die Anhörungen)wysłuchanie, przesłuchanie
Geständnis das (PL die Geständnisse)przyznanie się, wyznanie
Verhandlung die (PL die Verhandlungen)pertraktacje, negocjacje, rokowania, rozprawa; in Verhandlungen mit jemandem stehen prowadzić z kimś negocjacje
Verfahren das (PL die Verfahren)postępowanie, prawn. proces, procedura, przewód, sposób działania, metoda, technika; gerichtliches Verfahren przewód sądowy
memorize

Section 8

Question Answer
Spurensicherung die (nur Singular)zabezpieczenie śladów (przez policję)
Notruf der (PL die Notrufe)wołanie o pomoc, wzywanie pomocy, telefon alarmowy
Aussage die (PL die Aussagen)zeznanie
Verteidigung die (nur Singular)obrona
Wachtmeister der (PL die Wachtmeister)dawn. austr. szwajc. wachmistrz, dawn. posterunkowy
Kläger der (PL die Kläger)skarżący, oskarżyciel, prawn. powód
Verbrecherkartei die (PL die Verbrecherkarteien) kartoteka przestępców
Durchsuchung die (PL die Durchsuchungen)rewizja, przeszukanie
Beschluss der (PL die Beschlüsse)postanowienie, decyzja,
Rechtsanwalt der (PL die Rechtsanwälte)adwokat (szczególnie w sprawach karnych)
memorize

Section 9

Question Answer
Verwarnung die (PL die Verwarnungen)ostrzeżenie, upomnienie, napomnienie
Justiz die (nur Singular)wymiar sprawiedliwości
Ermittlung die (PL die Ermittlungen)dochodzenie, śledztwo, ustalenie; Ermittlungen anstellen wszcząć dochodzenie;
Vollzug der (nur Singular)wykonanie, wprowadzenie w życie, egzekucja
Bericht der (PL die Berichte)sprawozdanie, doniesienie, komunikat, relacja, raport
Täuschung die (PL die Täuschungen)oszustwo, oszukiwanie, iluzja; optische Täuschung złudzenie optyczne
Mandant der (PL die Mandanten)mocodawca, prawn. klient
Beistand der (PL die Beistände)doradca prawny, kurator,
plädieren (plädiert, plädierte, hat plädiert)stawiać wniosek, wygłaszać przemówienie końcowe,
memorize

Recent badges