Create
Learn
Share

Japanese verbs

rename
happynesh's version from 2017-03-23 17:36

Section 1

Question Answer
ikimasugo
kimasucome
kaerimasureturn
shimasudo
mimasusee
tabemasueat
nomimasudrink
kaimasubuy
yomimasuread
kikimasulisten (to)
kikimasuask
kakimasuwrite
okurimasusend
aimasumeet
memorize

Section 2

Question Answer
tenisu o shimasuplay tennis
benky┼Ź o shimasustudy
kaimono o shimasushop
shigoto o shimasuwork
jogingu o shimasujog
sampo o shimasugo for a walk
gorufu o shimasuplay golf
denwa o shimasutelephone
memorize

Recent badges