Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Japanese Verbs 101

rename
gibozigi's version from 2018-03-25 05:34

Section 1

Question Answer
つきます (imasu)Be, have, exist (anaimate objects)
つきます (tsukimasu)arrive
はじまります(hajimarimasu)begin
かいます(kaimasu)buy
そうじをします(souji o shimasu)clean
きます(kimasu)come
なきます(nakimasu)cry
します(shimasu)do
のみます(nomimasu)drink
たべます(tabemasu)eat
memorize

Section 2

Question Answer
はいります(hairimasu)enter
おわります(owarimasu)finish, end
いきます(ikimasu)go
かいものをします(kaimono o shimasu)go shopping
もちます(mochimasu)have
あります(arimasu)have, exist (inanimate objects)
です(desu)is
しります(shirimasu)know
わらいます(waraimasu)laugh
でかけます(dekakemasu)leave
ききます(kikimasu)listen
あいます(aimasu)meet
memorize

Section 3

Question Answer
つくります(tsukurimasu)make
よみます(yomimasu)read
かえります(kaerimasu)return
おくります(okurimasu)send
すわります(suwarimasu)sit
ねます(nemasu)sleep
はなします(hanashimasu)speak
たちます(tachimasu)stand
とまります(tomarimasu)stop
べんきょうをします(benkyou o shimasu)study
およぎます(oyogimasu)swim
おしえます(oshiemasu)teach
memorize

Section 4

Question Answer
おもいます(omoimasu)think
よびます(yobimasu)to call
でんわをします(denwa o shimasu)to telephone
わかります(wakarimasu)understand
まちます(machimasu)wait
おきます(okimasu)wake up
あるきます(arukimasu)walk
みます(mimasu)watch
はたらきます(hatarakimasu)work
かきます(kakimasu)write
memorize