Create
Learn
Share

Japanese Verb List 01 Present

rename
socalcb's version from 2017-09-09 19:28

Section 1

Question Answer
tabemasuto eat
nomimasuto drink
kaimasuto buy
mimasuto watch, look, see
misemasuto show
kakimasuto write, draw, paint
okurimasuto send
tsukurimasuto make, produce, cook
tsukaimasuto use
aimasuto meet / to match, fit
kikimasuto listen
arukimasuto walk
oyogimasuto swim
hashirimasuto run
ryouri suruto cook
nigerimasuto run away
memorize

Section 2

Question Answer
ikimasuto go
kimasuto come
kaerimasuto return
arimasuto have, be at, exist (inanimate object)
imasuto have, be at, exist (animate object)
hanashimasuto talk, speak
yakushimasuto translate
nemasuto lie down, go to bed
okimasuto get up, wake up, happen,occur
kowaremasuto be broken
naoshimasuto repair, fix
agemasuto give, present / to raise, lift up
moraimasuto receive, be given
karimasuto borrow, rent
haraimasuto pay
kesuto erase
otosuto drop
oraruto fall
iimasuto say
yomimasuto read
memorize

Section 3

Question Answer
agarimasuto go up, rise
sagarimasuto go down, drop
fuemasuto increase
herimasuto decrease
naraimasuto learn
manabimasuto study
oboemasuto memorize, learn, master
oshiemasuto teach, inform, notice, let somebody know
shirabemasuto check, investigate
wasuremasuto forget
hajimarimasuto begin, start, open
owarimasuto finish, end
tsureteikuto lead someone / guide a person
butsukaruto hit, collide, strike
unten suruto drive
naruto become
tanoshiifun
memorize

Section 4

Question Answer
akemasuto open
shimemasuto close
kachimasuto win
makemasuto lose (a game)
magarimasuto turn, curve
tomarimasuto stop / to stay (the night), lodge
norimasuto get on, ride
orimasuto get off
suwarimasuto sit, have a seat
araimasuto wash
yakimasuto grill, bake, roast, toast
kirimasuto cut
nugimasuto take off (shoes, clothes)
kimasuto wear, put on (clothes)
torimasuto take, get / to take a picture
shimasuto do, play (something)
yameruto halt / end
motsuto wait
okashiifunny
himafree (not busy)
memorize

Section 5

Question Answer
hoshiito want
sukito like
asobuplay
tsukauuse
ai surulove
furufall
amerain
iu / iimasuto tell
mitsukerufind
hatarakuwork
sapoto surusupport
hitsuyouneed
shiruknow
torutake
o motteikimasuto take / carry / bring
dezain surudesign
miserushow
mondaiproblem
memorize

 

menna :everybody
Question Answer
kaimonoshopping
byokisickness, disease
nagekuto grieve
memorize

Recent badges