Create
Learn
Share

Japanese terms

rename
yufetobe's version from 2016-02-19 02:08

Section

Question Answer
japanese word for is/aredesu
japanese word for yeshai
japanese for good eveningkonbanwa
japanese for hello/good afternoonkonichiwa
japanese for whatnan
japanese word for i/my/mewatashi
japanese denoting subjectwa
japanese namenamae
japanese for wheredoko
japanese "there is"imasu
japanese for I/mewatashi
japanese for understandwakarimasu
japanese for don't understandwakarimasen
japanese femaleonna
japanese maleotoko
japanese manotokonohito
japanese girlonnanoko
japanese youthwakamono
japanese for teachersensei
japanese for livingsundimasu
japanese for doginu
japanese for catneko
police officerkeisatsukan
bloodchi
fatherchichi
motherokasa
familykazoku
doctorisha
parentsryoushin
husbandotto
wifetsuma
monstersbakemono
pigbuta
watermizu
mushroomkinoko
foodtabemono
breakfastasagohan
lunchhirugohan
dinnerbangohan
cooked foodgohan
present negativeimasen
past negativeimasu deshita
pastimashita
green teaocha
mr/mrs/misssan
nowima
what timenan-ji
train stationeki
adultotona
singlesinguru
doubledaburu
no vacancymanshitsu
roomrumu
childrenkodomo
backmodotte
eattabemasu
atetabemashita
drink/beveragenomimono
drink(action)nomimasu
dranknomimashita
buykaimasu
look/watchmimasu
to goikimasu
to comekimasu
to have/exist inanimatearimasu
to give/lift upagemasu
go up/riseagarimasu
go down/descendsagarimasu
learnnaraimasu
openakemasu
closeshimemasu
to stop / staytomarimasu
finish / endowarimasu
how much/how manyikura
showershawa
floorkai
starhoshi
windkaze
groundtsuchi
goldkin
moneykane
entrancegenkan
street/roadmichi
thiskore
thatsore
youranata
whichdore
new/freshatarashii
that over thereare
whodare
excuse mesumimasen
noiie
lieuso
herekoko
rainame
(casual) can't hearkikoenai
casual was aliveikita
answerkotaeru
tommorrowashita
i'm so glad (was good)yokatta
what!?nani
something/anythingnanika
she/girlfriendkanojo
he/boyfriendkare
friendtomodachi
informal you arekimi wa
good girl/boy/otherii ko ni shitene
memorize

Recent badges