Create
Learn
Share

Japanese Speech

rename
kamujowo's version from 2017-11-04 22:51

Section

Konnichiwa.
Watashi no namae wa Gina desu.
Jyuu-ichi sai desu
Roku nensei desu
Kazoku wa san nin desu
Kazoku wa otousan to okaasan to watashi desu
Tanjobi wa ni-gatsu nin jyuu-hachi desu
Kankoku jin desu
Kankoku de kimuchi o tabemasu
Kankoku de bubble tea o nomimasu
Kimuchi wa oishii to dokutoku desu
Bubble tea wa dokutoku desu
Kankoku de Tekondo o shimasu
Tekondo wa dokutoku to dentoteuki desu
Kankoku wa BTS de yuumei desu
K-Pop to K-Drama wa omoshiro to tanoshii desu
Kankoku de mochi o tabemasen
Kankoku de soju o nomimasen
Watashi wa K-Pop ga suki desu
Arigatou, sayonara