Create
Learn
Share

Japanese Questions-Answers

rename
liherazi's version from 2015-09-01 21:49

Section

Question Answer
O namae wa nan desu ka?Namae wa Anison desu.
Nansai desu ka?juugosai desu.
Tanjoobi wa itsu desu ka?Watashi no tanjoobi wa hachigatsu sanjuu-nichi desu. O tanjoobi wa nangatsu desu ka?
Soshite nanidoshi desu ka​​?watashi wa tatsudoshi desu.
Doko kara kimashita ka?Watashi wa nyujirando kara kimashita.
Misshon haitsu ni sunde imasu ka?Iie, watashi wa MIshon Haitsu ni sunde imasen. Watashi wa Dannemora ni sunde imasu.
Sukina tabemono wa nan desu ka?Sukina tabemono wa nachosu desu. Misoshiru mo oiishii desu.. Masshuruumu mo mazui desu.
Sukina iro wa nan desu ka? Sukina iro wa kuroi desu. Kirai na iro wa pinku desu.
Petto o katte imasu ka? Nan desu ka?Hai, inu ga imasu. Namae wa Emma desu. nanasai desu
memorize

Recent badges