Create
Learn
Share

Japanese Possesion Testing

rename
socalcb's version from 2017-05-18 20:13

Section

Question Answer
Uma wa anata no mono desuThe horse is yours
Watashi wa otoko no hon o motteimasuI have the men's book
Inu wa watashitach no (mono) desuThe dog is ours
Watashitachi no mono desuIt is ours
Hon wa anata no mono desuThe book is yours
Otokonoko no inu desuThe boys dog
Watashi wa anata no desuI am yours
Kare wa watashi no desuHe is mine
Ranchi wa watashitachi no desuThe lunch is ours
Neko wa watashi no desuThe cat is mine
memorize