Create
Learn
Share

Japanese Out and About, Travel Phrases

rename
rhueda1111's version from 2017-05-11 16:46

Section

Question Answer
Eigo ga hanasemasu ka?Do you speak English?
Eki wa doko desu kaWhere is the train station?
Kore wa ikura desu kaHow much is this?
Kore o kudasaiI would like this
Menyu o-negai shimasu Could we have a menu, please?
Osusume wa arimasu kaDo you have any recommendations?
Bejitarian yo no menyu wa arimasu kaDo you have any vegetarian dishes?
O-Kaikei o o-negai shimasuCould I have the check please?
Kurejitto kado wa tsukaemasu kaDo you take credit card?
Nan-sai desu ka?How old are you?
O-namae wa?What's your name?
WakarimashitaI understand
WakarimasenI don't understand
memorize