Create
Learn
Share

Japanese Language Proficiency Test 4kyuu Kanji

rename
Updated 2007-04-08 11:35

1-10

KanjiRoumajiEnglish
ichi , hito(tsu)one
ni , futa(tsu)two
san , mi(tsu)three
shi , yo(ttsu) , yonfour
go , itsu(tsu)five
roku , mu(ttsu)six
shichi , nana(tsu)seven
hachi , ya(ttsu)eight
kyuu , kokono(tsu)nine
jyuu , tooten
memorize

Recent badges