Create
Learn
Share

Japanese 1 vocab

rename
togijeji's version from 2016-11-13 11:06

Section

uketsuke = reception desk
kochira = this one; this person
bengoshi = attorney
hajimemashite = how do you do
yoroshiku onegaishimasu = pleased to meet you
depato = department
Nihon = Japan
Chugoku = China
Doitsu = Germany
Igirisu = United Kingdom
Amerika = United States
Osutoraria = Australia
Tai = Thailand
hisho = secretary
gakusei = student
enjinia = engineer
anata = you
ginko = bank
daigaku = college; university
donata = who
hai, douzo = please feel free
watashi no = my
meishi = business card
kore = this one
namae = name
ee = yes
so desu = that's right
kore wa (nan desu ka) = what about this?
kaisha = company; the office
jusho = address
denwa-bango = telephone number
denwa = telephone
bango = number
meru-adoresu = email address
keitai = cellphone
kasa = umbrella
hon = book
shimbun = newspaper
kagi = key
tokei = watch; clock
nan = what
dare = who
taishikan = embassy
nan-ban = what number
techo = datebook
ima = now
nan-ji = what time
onna no hito = woman
onna = female
hito = person
supa = supermarket
resutoran = restaurant
yubinkyoku = post office
shigoto = work; job
kaigi = meeting
hiru-yasumi = lunch break
hiru = noon
yasumi = rest
pati = party
eiga = movie
asa-gohan = breakfast
asa = morning
gohan = meal
furonto = front desk
ban-gohan = dinner
ban = evening
puru = pool
jimu = gym
hiru = daytime
kara = from
made = until
so desu ka = I see
mise = shop
irasshaimase = welcome
sore = that one
misete kudasai = please show me
ikura = how much
mo = also; too; either
ja = well then
sore o ... kudasai = please give me ...
terebi = television
rajio = radio
pasokon = computer
dejikame = digital camera
bideo-kamera = video camera
bideo = video
kamera = camera
CD-pureya = CD player
shidi = cd
are = that one over there
zasshi = magazine
dibuidi = dvd
shapupenshiru = mechanical pencil
borupen = ballpoint pen
furansu-go = French
furansu = France
jisho = dictionary
eigo = English
kado = creditcard
... demo ii desu ka = is ... all right
hai, kekko desu = yes, it's fine
ano = that over there
T-shatsu = T-shirt
dore = which one
aoi = blue
sono = that
akai = red
ni-mai = two { flat objects }
hagaki = postcard
kitte = stamp
kuroi = black
biru = beer
ringo = apple
okii = large
chiisai = small
kono = this
suisu = Switzerland
kuruma = car
itaria = Italy
doko = where; which place
kankoku = South Korea
mikan = tangerine
kiro = kilogram
wain = wine
kohi-kappu = coffee cup
kohi = coffee
kappu = cup
taoru = towel
shukurimu = cream puff
moshimoshi = hello (telephone)
ohayo gozaimasu = good morning
ashita = tomorrow
sochira = there (where your listener is)
ikimasu = go
(desu) ne = right? Isn't it?
hitori de = alone
kimasu = come
to = with
dewa; ja = well then; in any case
shitsureishimasu = good-bye; I'm going to be rude
kuko = airport
eki = station
shisha = branch office
koen = park
tomodachi = friend
uchi = house
ikimasu = go
kimasu = come
kaerimasu = return
kino = yesterday
kyo = today
ashita = tomorrow
senshu = last week
konshu = this week
raishu = next week
sengetsu = last month
kongetsu = this month
raigetsu = next month
kyonen = last year
kotoshi = this year
rainen = next year
honkon = Hong Kong
tokyo eki = Tokyo Station
osaka-shisha = Osaka branch office
asatte = the day after tomorrow
itsu = when
a ... = oh
shutcho = business trip
itterasshai = have a nice trip
basu = bus
utenshu = driver
dono = which
ohairikudasai = please come in
dozo kochira e = come right this way
de = by means of
chikatetsu = subway
kin-yobi = Friday
ni = at; on; in; indicating time
-nen = year (counter)
-yobi = day of the week
-gatsu = month
-nichi = day of the month
densha = train
kuruma = car
takushi = taxi
shinkansen = bullet train
hikoki = airplane
o-matsuri = festival
nan-gatsu = what month
nan-nichi = what day of the month
nan-yobi = what day of the week
tanjobi = birthday
natsu-yasumi = summer vacation
natsu = summer
ryoko = trip; travel
aruite = by foot; walking
nan de = by what means
hoteru = hotel
kazoku = family
nani = what
arimasu = be; exist (inanimate)
o-tera = buddhist temple
ya = and; and so on
jinja = shinto shrine
onsen = hot spring; resort
-tte nan desu ka = what is a ...?
supa = spa
ii desu ne = that's nice
ikkai = ground floor
chika ikkai = first basement floor
chika = basement
uketsuke = reception desk
o-tearai = restroom; lavatory
chushajo = parking lot
reizoko = refrigerator
beddo = bed
sofa = sofa
teburu = table
isu = chair
hana = flower
kaban = bag
ue = top; above
shita = bottom; below; under
mae = front; before
ushiro = back; behind
naka = inside; middle
tonari = next to
chikaku = vicinity; nearby
imasu = be; exist (animate)
nani mo -masen = nothing
dare mo -masen = no one
mizuumi = lake
otoko no hito = man
otoko = male; man
pen = pen
saifu = wallet
seta = sweater
mizu = (cold) water
hikidashi = drawer
poketto = pocket
ryokan = traditional japanese inn
taki = waterfall
soba-ya = noodle shop
-ya = shop (suffix)
asoko = over there
kombini = convenience store
takushi-noriba = taxi stand
basu-noriba = bus terminal
koban = police box
byoin = hospital; clinic
hon-ya = bookstore
pan-ya = bakery
pan = bread
saka-ya = liquor store
kurusri-ya = drugstore
kusuri = medicine
keshigomu = eraser
empitsu = pencil
hotchikisu = stapler
hasami = scissors
sero-tepu = scotch tape
fairu = file
hitori = one person
futari = two people
san-nin = three people
nan-nin = how many people
takusan = a lot; many
otoko no ko = boy
ko = child
onna no ko = girl
ikutsu = how many (small objects)
koko = here
niwa = garden
kaigishitsu = conference room
kato = cart (for Luggage)
chekkuin-kaunta = check-in counter
basu tei = bus stop
iriguchi = entrance
nan-ji goro = about what time
goro = about; approximately
shumatsu = weekend
shimasu = do
kimasu = see
tabemasu = eat
asa-gohan = breakfast
hiru-gohan = lunch
ban-gohan = dinner
kocha = tea
o-cha = green tea
sake = sake
supu = soup
miruku = milk
jusu = juice
sandoitchi = sandwich
sarada = salad
nomimasu = drink
kaimasu = buy
yomimasu = read
kikimasu = listen; ask
tenisu o shimasu = play tennis
benkyo o shimasu = study
kaimono o shimasu = shop
shigoto o shimasu = work
mainichi = every day
maiasa = every morning
maiban = every evening
maishu = every week
jogingu o shimasu = jog
ongaku = music
suteki = steak
ba = bar
toshukan = library
supotsu-kurabu = sports club; fitness
inu = dog
yasai-jusu = vegetable juice
okusan = another person's wife
sampo o shimasu = go for a walk
gorufu o shimasu = play golf
tenisu-koto = tennis court
... de gozaimasu = humble form of desu
yoyaku = reservation
wakarimashita = understood; I see
yoku = often
tokidoki = sometimes
oishii desu = be delicious
sakana = fish
denwa o shimasu = phone
kakimasu = write
okurimasu = send
aimasu = meet
otosan = another person's father
okasan = another person's mother
okusan = another person's wife
chichi = my father
haha = my mother
tsuma = my wife
go-shujin = another person's husband
otto = my husband
tegami = letter
amari ... -masen = not much
gakko = school
shacho = president (of a company)
meru = email
robi = lobby
zenzen ... -masen = not at all
sushi-ya = sushi restaurant
Roma = Rome
aisu-kurimu = ice cream
matsu-kosu = "pine" meal
o-nomimono = beverage
nama-biru = draft beer
kondo = this coming
mashin = machine
kuni = my country
ryori = cooking; cuisine
o-kanjo = bill; check
ryoshusho = receipt