Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Jama brzuszna i miednica gielda

rename
annasleszycka's version from 2018-06-04 21:21

Section

Question Answer
Która tętnica nerkowa jest dłuższa?prawa
Która żyła nerkowa jest dłuższa?lewa
Jakie są cechy makroskopowe jelita grubego?błona śluzowa nie ma kosmków/ intestinal villi, takich jak w jelicie cienkim; 1. taśmy: swobodna/ free tenia? ( na pow. przedniej), krezkowa/ mesocolic tenia( przyśrodkowo na pow. tylnej), sieciowa/omental tenia ( bocznie na pow.tylnej); 2.wpuklenia okrężnicy i fałdy półksiężycowate/ semilunar folds of colon; 3.przyczepki sieciowe/ omental appendices
Wymień i wskaż więzadła na wątrobie, które rozdzielają płaty wątrobyw. sierpowate wątroby/ falciform ligament, w. żylne/ venous ligament, w. obłe/ round ligament of liver
Płaszczyzny miednicy1. wchodu / łac. planum adiutus pelvis ( przez kresę graniczną, oddziela miednicę wielką od małej), 2. próżni/ łac. planum amplitudinis pelvis ( przez połowę wysokości spojenia łonowego, panewkę stawu biodrowego i między S2 a S3), 3. cieśni/ łac. planum angustiae pelvis ( przez najniższy punkt spojenia łonowego i końce kolców kulszowych i wierzchołek k. krzyżowej), 4.wychodu/ łac. planum exitus pelvis ( przez dolny brzeg spojenia łonowego, guzy kulszowe i wierzchołek k. guzicznej
wewnątrzotrzewnowa część dwunastnicyopuszka dwunastnicy
nazwij i wskaż dół między fałdem pępkowym pośrodkowym a przyśrodkowymdół nadpęcherzowy/ supravesical fossa
w jakiej części nerki znajduje się pętla Henlegoinaczej pętla nefronu, pomiędzy cz. prostą kanalika bliższego, a kanalikiem dalszym, w rdzeniu
jaka struktura znajduje się w w przedniej części bruzdy strzałkowej prawej wątrobypęcherzyk żółciowy/ gallbladder
pozostałość po żyle pępkowejw. obłe
która część jelita grubego ma krezkęokrężnica poprzeczna (czasem jelito ślepe też), esica
od jakiej struktury odchodzi pień trzewnyaorta brzuszna/ abdominal aorta
wskaż i nazwij główny mięsień tłoczni brzusznejm. poprzeczny brzucha/ transversus abdominis
który płat wątroby i od której strony ogranicza torbę sieciowąod góry płat ogoniasty wątroby
wskaż i nazwij narząd ograniczający torbę sieciową posiadający krezkęokrężnica poprzeczna
wskaż i nazwij narząd, którego tylna ściana ogranicza torbę sieciowążołądek/ stomach
która część j. grubego leży zaotrzewnowoodbytnica/ rectum
które części okrężnicy leżą śródotrzewnowookrężnica wstępująca, zstępująca/ ascending, descending colon ( czasem j.ślepe/ caecum), początkowy odcinek okrężnicy esowatej/ sigmoid colon
wskaż dwie struktury, które łączą wymiar skośny w płaszczyźnie wejścia miednicyszczelina stawu krzyżowo- biodrowego i wyniosłość biodrowo- łonowa
nazwij naczynie, od którego pochodzi t. krętniczo-okrężniczat. krezkowa górna / superior mesenteric artery
nazwij strukturę biegnącą najbardziej z tyłu we wnęce nerkimoczowód/ ureter
Podaj nazwę mięśnia przedniej ściany brzucha, który może pełnić rolę mięśnia wdechowegom. przedniej ściany brzucha, takie jak m. proty brzucha/ rectus abdominis opuszczają zebra, a więc są m. pomocniczymi wydechowymi
cechy odróżniające j. cienkie od j. grubegokosmki jelitowe /intestinal villi wystepujące w j. cienkim, taśmy j.grubego, przyczepki sieciowe j. grubego
Jaka struktura znajduje się w bruździe strzałkowej prawej wątrobypęcherz żółciowy, żyła główna dolna
Obok której części żołądka przechodzi żyła żołądkowo-sieciowa prawaod odźwiernika do połowy krzywizny większej
Opisz płaszczyznę wychodu miednicy i jej ograniczeniaprzechodzi przez dolny brzeg spojenia łonowego, guzy kulszowe i wierzchołek k. guzicznej
Wskaz narząd w jamie brzusznej który jest unerwiany przez nerwy trzewne miednicznepęcherz moczowy, cewka moczowa, od końcowej 1/3 okreżnicy poprzecznej, aż do odbytu, wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe
Wskaż jedną z cech charakterystycznych kręgu lędźwiowegoduży rozmiar, brak powierzchni stawowych dla żeber, wyrostek dodatkowy/ accessory process na wyrostku poprzecznym; wyrostek suteczkowaty/ mamillary process
Jaki jest najniżej położony zachyłek otrzewnej u kobiety i u mężczyznyu kobiet jest to jama Douglasa, u mężczyzn zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe/ recto-vesical pouch
Wskaż do jakiej żyły uchodzi żyła jajnikowa lewado ż. nerkowej lewej
Opisz płaszczyznę próżni miednicy i jej ograniczeniaprzez połowę wysokości spojenia łonowego, środek panewki stawu biodrowego, końce kolców kulszowych i między S2, a S3
Opisz płaszczyznę wchodu miednicy i jej ograniczeniaprzez kresę graniczną, oddziela miednicę wielką od małej; ograniczenia: spojenie łonowe, k. krzyżowa, k.miedniczna
Wskaż naczynia powstałe z rozdwojenia aorty brzusznejt. biodrowe wspólne prawa i lewa / right and left common iliac arteries
Wskaż, nazwij i opisz struktury utworzone przez włókna mięśniówki podłużnej okrężnicytaśmy: swobodna/free tenia, krezkowa/mesocolic tenia, sieciowa/ omental tenia
Jaki jest punkt wspólny sprzężnej anatomicznej, prawdziwej i przekątnejwzgórek k. krzyżowej/ promontorium
W jakiej części jajowodu dochodzi do zapłodnieniaw bańce jajowodu/ ampulla of uterine tube
Jaka struktura nefronu przechodzi przez granicę kory i rdzenia nerkipętla nefronu, Henlego/ loop of Henle?, kanalik dalszy
Wskaż i nazwij pozostałość po tętnicach pępkowychfałdy pępkowe przyśrodkowe prawy i lewy/ medial umbilical folds
Wskaż i opisz dowolną część jelita cienkiegonp. dwunastnica, ma 4 części: górną tzw. opuszka, zstępującą, poziomą lub dolną i wstępującą, ma zgięcia górne i dolne dwunastnicza, a także dwunastniczo-czcze, tylko cz. górna jest całkowicie pokryta otrzewną, w. wątrobowo-dwunastnicze, fałd podłużny dwunastnicy- przewód żółciowy wspólny, brodawka większa dwunastnicy-przewód żółciowy wspólny i przewód trzustkowy, brodawka mniejsza dwunastnicy-przewód trzustkowy dodatkowy, gruczoły dwunastnicze wytwarzają enzymy trawienne
Wskaż i nazwij jedną z gałęzi pnia trzewnegot. śledzionowa/ splenic a., t. wątrobowa wspólna/ common hepatic a., t. żołądkowa lewa/ sinister gastric a.
Wskaż i nazwij najkrótszą część moczowoducz. śródścienna?
Wskaż położenie tętnicy żołądkowo-sieciowej prawej wobec innych narządówpod żołądkiem, nad okrężnicą poprzeczną,
Wskaż i nazwij strukturę, która u mężczyzny leży tylko zewnątrzotrzewnowo, a u kobiety również częściowo wewnątrz/śródotrzewnowopęcherz moczowy/ urinary bladder
Do jakiej części żołądka przyczepia się więzadło żołądkowo-okrężniczedo dolnej cz. krzywizny większej żołądka
Wskaż i nazwij dwa tylne ograniczenia torby sieciowejż. główna dolna/ inferior caval vein, trzustka/ pancreas, lewe nadnercze/ left suprarenal gland, górna cz. lewej nerki, okrężnica poprzeczna i jej krezka, otrzewna ścienna/ parietal peritoneum
Określ położenie i ograniczenia wejścia do torby sieciowejotwór sieciowy/ omental foramen ogranicza od przodu w. wątrobowo-dwunastniczego/ hepatoduodenal ligament, od tyłu ż. główna dolna/ inferior caval vein, od góry płat ogoniasty wątroby/ caudate lobe i od dołu górna cz. dwunastnicy/ duodenum
Jakie struktury są unerwione przez splot miedniczny( inaczej splot podbrzuszny dolny)/inferior hypogastric plexus, pelvic plexus; macica/ uterus, pochwa/ vagina, łechtaczka/ clitoris, prącie/ penis
Wskaż i nazwij dolną część macicy, graniczącą z pochwąszyjka/ uterine cervix
Wskaż i nazwij część nerki w której znajdują się kłębuszki nerkowekora/ renal cortex
Wskaż i nazwij tętnicę od której odchodzi tętnica okrężnicza środkowaod t. krezkowej górnej
Wskaż i nazwij strukturę bezpośrednio poprzedzającą początek moczowodumiedniczka nerkowa/ renal pelvis
Wskaż i nazwij narząd wewnątrzotrzewnowy leżący w lewym podżebrzuśledziona/ spleen
memorize

Recent badges