Create
Learn
Share

Istatistik

rename
nilosk's version from 2017-05-24 15:58

Section 1

Question Answer
Data Editörde oluşturulan verilerin uzantısıSAV
Sonuç-Output dosyalarının uzantısıSPO
Syntax Editörde oluşturulan dosyanın uzantısıSPS
Script Editörde oluşturulan dosyanın uzantısıSBS
Grafik dosyalarının uzantısı,SGT
Değişkenin adı Variable name
TipiType
SayısalNumeric
VirgülComma
Nokta Dot
Özel sembol Scientific notation
TarihDate
Diyez,dolarDollar
Özel tanımlanmış veri girişiCustom currency
GenişlikWidth
Ondalık basamakDecimal places
Tanımlama,sınıflandırmaLabels
Tanımlanacak değişkenValues
DeğeriValue
Değerin alacağı isimValue label
Eksik verilerin hangi kodla gösterileceğini belirlerMissing values
Sütun genişliğiColumns
HizalamaAlign
ÖlçekMeasure
ScaleCetvel
SıraOrdinal
NitelNominal
Sayısal verileri üssel olarak ifade ederScientific Notation
Alfasayısal verilerin tanımladığı seçenekString
Seçilen sütunun sağına yeni bir değişken eklerİnsert Variable
Seçilen satırın üstüne yeni bir satır eklerİnsert Cases
Bir değişkendeki aynı değere sahip birimleri belirler Count
Verilere sıra numarası verilir.Categorize variables
Değişkenleri sıralama değerine dönüştürür ve yeni değişken olarak atarRank Cases
Değişkenin değerlerini büyüklük sırasına göre dizerek yeni değişken 1'den başlayarak kod numarası verir.Autumatic Recode
Bir veriyi alarak zaman serisi değişkeni türetir.Create Time Series
Seçilen değişkenlerin istatistiksel işlemlerini yaparOLAP Cubes
Verilerin frekans ve çapraz tablolarının oluşturulması, belirtici istatistiklerin hesaplanması, grafik çizimi ve raporlanmasını sağlar.Case Summaries
Sıralara ilişkin özet istatistikler hesaplarReport Summaries in Row
Değişkenlerle ilgili özet istatistikler hesaplarReport summaries in Column
Verilerin frekans tablosunu, belirtici istatistikleri, dağılım ölçülerini hesaplar ve grafiklerini çizer.Frequencies
Verilerin belirtici istatistiklerini ve asimetrik dağılım ölçüleri olan çarpıklık (kurtosis), basıklık (skewnes) ölçülerini hesaplar.Descriptives
Tüm birimlerin yada her bir gruptaki birimlerin belirtici istatistiklerini hesaplar ve yayılım grafiklerini çizer. Bir değişkenin diğer değişkene göre istatistiklerini bulur.Explore
İki yada daha fazla değişkenin ikili çapraz tablolarını düzenlerCrosstabs
Değişkenlerin tek başına yada diğer bağımsız değişkenlere göre alt grupların istatistiklerini hesaplarMeans
Bağımsız k-örneklem ortalamalarının önemliliğini test etmek için tek yönlü varyans analizi uygular One Way ANOVA
İki yada daha fazla değişkenin arasındaki ikili (Bivariate) ilişkinin yönünü büyüklüğünü ve önemliliğini belirller.Correlate
Verilere basit doğrusal ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygular.Linear
Verilere kümeleme analizi (cluster analysis) ve ayırma analizi uygular.Classify
Kümelenecek birim yada değişkenlerin kaç kümeye ayrılacağı belirlenerek gruplaramalar yapılır.K-means Cluster
Değişkenlere aşamalı kümeleme analizi uygular. Hierarchical Cluster
Verilere faktör analizi ve uyum analizi uygular Data Reduction
Verilerin ortanca değerini dörtte birlikler arası genişlik ve aşırı değer içeren birimleri gösteren kutu grafikleri çizerBoxplot
Ortalama ve güven aralığını gösteren kutu grafiği çizer Error Bar
Verilere uyan basit ve üst üste gelen ilişki grafikleri, matrix grafiği yada üç boyutlu dağılım grafiklerini çizer Scatter
Bir değişkenin yığılımlı ortalamalarını Normal dağılımın yığılımlı ortalamalarına karşı gösteren grafiklerini çizerP-P
Bir değişkenin dağılımının dörtte birliklerini Normal Dağılımın dörtte birliklerine karşı gösteren grafiklerini çizerQ-Q
memorize

Section 2

Question Answer
Son yapılan değişiklikleri geri alırCtrl-Z
Geri alınan işlemleri bir önceki konumuna getirir.Ctrl-Y
Seçilen bir değerin yerine yeni bir değer yerleştirirCtrl-H
memorize