Create
Learn
Share

Irregular verbs 1

rename
barus24's version from 2015-05-25 21:51

Section

Question Answer
psát write wrote written
kráststeal stole stolen
sedětsit sat sat
státstand stood stood
plavatswim swam swum
mysletthink thought thought
vidětsee saw seen
koupitbuy bought bought
míthave had had
jítgo went gone
dělatdo did done
sekat, řezatcut cut cut
zlomitbreak broke broken
stát sebecome became become
jísteat ate eaten
chytitcatch caught caught
přinéstbring brought brought
platitpay paid paid
mluvit (anglicky)speak spoke spoken
udělat (vyrobit)make made made
vzíttake took taken
dát (něco někomu)give gave given
dát (něco někam)put put put
vědětknow knew known
ztratitlose lost lost
odejítleave left left
pítdrink drank drunk
spadnoutfall fell fallen
letětfly flew flown
zapomenoutforget forgot forgotten
dostatget got gotten
slyšethear heard heard
učit selearn learned/learnt learned/learnt
setkat semeet met met
zavřít (pusu)shut shut shut
nositwear wore worn
vyhrátwin won won
držethold held held
bojovatfight fought fought
vybratchoose chose chosen
memorize

Recent badges