Create
Learn
Share

Iliad I

rename
lusmionla's version from 2016-07-31 16:03

Quarrel

Question Answer
θῖνα acc of beach
πολύφλοισβοςloud roaring
ἀπάνευθεfar away
γεραιόςold man
εὔκομοςfair-haired
τέκε τίκτω bring forth
κλύωhear
ἀργυρότοξοςof the silver bow
ζάθεοςsacred
ἀνάσσωbe lord
μηρίαthighs
αἴξgoat
κραίνωfulfill
ἔλδωρdesire
βέλοςarrow
κάρηνονsummit
τόξονbow
ὦμοςshoulder
ἀμφηρεφήςclose-covered
φαρέτραquiver
κλάζωscreem
ὀιστόςarrow
ἔοικαseeming like
κλαγγήtwang
ὀρεύςmule
ἐχεπευκήςpiercing
θαμέεςclose-set
ἐννῆμαρfor nine days
κῆλονarrow
κήδωcare for
ὁμηγερήςassembled
παλιμπλάζομαιwander back
ἀπονοστέωreturn home
δαμάζωbreak
λοιμόςplague
μάντιςprophet
ὀνειροπόλοςinterpreter of dreams
τόσοςso great
ἐπιμέμφομαιfind fault with
ἀρνόςlamb
κνῖσαfat
τέλειοςperfect
οἰωνοπόλοςaugur
εἴσωwithin
μαντοσύνηgift of divination
φρονέωbe wise
κέλομαιurge
μυθέομαιspeak
ἑκατηβόλοςfar shooting
συντίθημιagree
πρόφρωνwillingly
ἀρήγωsupport
κρείσσωνstronger
καταπέσσωdigest
μετόπισθεfrom behind
κότοςwrath
ὄφραuntil
στῆθοςbreast
δέρκομαι see clearly
αὐδάωspeak out
ἀεικήςshameful
ἀπωθέωpush back
ἱλάσκομαιwin so' favour
κρείωνlord
ἀχεύωbe distressed
ἀμφιμέλαςpitch black
ὄσσαvoice
κρήγυοςagreeable
ἐσθλόςgood
κουρίδιοςwedded
δέμαςbody
φυήstature
ἑτοιμάζωprovide
ἀγέραστοςunrewarded
ἄλλῃto another place
κύδιστοςglorious
φιλοκτέανοςloving possesions
ξυνήιοςcommon stock
ἐκπέρθωdestroy
δατέομαιto be divided
ἐπέοικεit is proper
εὐτείχεοςwell-walled
ἐξαλαπάζωto sack
θεοείκελοςgifted
ἀντάξιοςworth as much
μεταφράζωconsider after
ἐρύωto draw a ship
ἅλςsalt/sea
ἐπιτηδέςenough
καλλιπάρηοςbeautiful-cheeked
βουληφόροςcounselling
ἔκπαγλοςterrible
ἱλάσκομαιappease
ὑπόδραgrimly
ἀναίδειαshameslessness
κερδαλεόφρωνgreedy-minded
ἶφιmightily
αἰχμητήςspearman
πώποτεever yet
ἐριβῶλαξfertile
βωτιάνειραman-feeding
καρπόςfruit
δηλέομαιhurt
μεταξύbetween
σκιόειςshadowy
ἠχήειςroaring
ἄρνυμαιwin, reap glory
κυνώπηςdog-faced
μετατρέπομαιconsider
ἀλεγίζωtrouble
ἀπειλέωthreaten
μογέωlabour, suffer
πτολίεθρονcity
πολυάιξfurious
διέπωmanage
δασμόςdivision of spoils
κάμνωgrow weary
φέρτατοςnobler
ἄφενοςwealthy
λίσσομαιbeg
ἔχθιστοςmost hated
Διοτρεφήςcherished by Zeus
καρτερόςstrong
ὄθομαιtake care
κοτέωbe angry
στυγέωabhor
ἄχοςanger
λάσιοςshaggy
διάνδιχαdivided
μερμηρίζωto be anxious
φάσγανονsword
ὀξύςsharp
μηρόςthigh
ὁρμαίνωto debate
κολεόνscabbard
ξίφοςsword
κήδωtrouble
ὄπιθενbehind
ξανθόςyellow
θαμβέωbe astonished
πτερόειςwinged
προσαυδάωspeak
τίπτεwhy
ὑπεροπλίαproud defiance
οὐρανόθενfrom heaven
λήγωend, leave
ὀνειδίζωreproach
ἀγλαόςsplendid
ἴσχωrestrain
σφωίτεροςof you two
κώπηhilt
ἀταρτηρόςbaneful
οἰνοβαρήςdrunkard
ὄμμαeye
κραδίηνκαρδία acc heart
ἔλαφοςdeer
θωρήσσωarm onself
λόχοςambush
τλάωper τέτληκας dare
λωίωνmore desirable
δημοβόροςdevourer of the people
οὐτιδανόςworthless
λωβάομαιmaltreat
ὅρκοςwitness of an oath
φύλλονleaf
ὄζοςshoot, twig
τομήstump
ἀναθηλέωsprout afresh
χαλκόςcopper
φλοιόςbark
παλάμηplam of the hand
δικασπόλοςjudge
χραισμέωdefend
ἀμύσσωtear
ἧλοςnail
πείρωπεπαρμένον pierce
μηνίωbe wroth
ἀνορούωspring up
λιγύςsweet
ἡδυεπήςsweet-speaking
ῥέωflow
μέροψarticulate
πένθοςsorrow
ἱκάνωarrive
γηθέωrejoice
μάρναμαιstruggle
ὁμιλέωbe in company with
ἀθερίζωdisregard
ποιμήνshepard
ἐπιείκελοςresembing
κράτιστοςstrongest
ἐπιχθόνιοςrunning the earth
φήρcenatur
ὀρεσκῷοςmountainbred
ὀρεσκῷοςbe associated with
ἀντιβίηνagainst
ἕρκοςdefence
ἕρκοςinterrupting
δειλόςcraven
οὐτιδανόςworthless
ὑπείκωyield
ἐπιτέλλωenjoy
αἶψαat once
αἷμαblood
κελαινόςblack
ἔισοςwell-balanced
πολύμητιςrecourcefzl, of many councels
κέλευθοςpath
ἀπολυμαίνομαιwash oneself
λῦμαscróurimg, washing, filth
ἔρδω make a sacrifice
τελήειςperfect
θίςbeach
ἀτρύγετοςbarren
κνῖσαscent of sacrifice
ἑλίσσωcurl, turn
καπνόςsmoke
πένομαιbe busy, work
ἐπαπειλέωthreaten
ὀτρηρόςquick
θεράπωνservant
ῥίγιονcolder, more terrible
ἆσσονnearer
ἐπαίτιοςblameworthy, to blame
ὀλοόςdestructive
ἄφαρquickly
νόσφιaway from
λιάζομαιwithdraw
πολιόςgrey
ὀρέγνυμιstrech out
μινυνθάδιοςshort-lived
ἐγγυαλίζωput into my hand
ὑψιβρεμέτηςhigh-thundering
χέωpour
βένθοςdepth of the sea
καρπάλιμοςswift
ἀναδύνωrise up
ὁμίχληmist
καταρρέζωstroke
κεύθωcover, hide
χαλκοχίτωνbronze-clad
κοσμήτωρcommander
ἐπασσύτεροςone after another
ἱλάσκομαιappease
ἑλίκωψquick-glancig
ὀνίνημιhelp
μέγαρονpalace
κελαινεφήςblack with clouds
δεσμόςbond
ἑκατόγχειροςhundred-handed
κῦδοςglory
γαίωexult
πρύμναstern (ship)
εἴλωroll back ἔλσαι aor inf
ἐπαυρέωenjoy (neg)
αἰνόςgrim
ἀπήμωνunharmed
μίνυνθαver little
ὠκύμοροςquickly dying
ὀιζυρόςmisearble
Αἶσαmoira, destiny
τερπικέραυνοςdelighting in thunder
ἀγάννιφοςsnow-capped
πάμπανwholly
ἀμύμωνblameless
χθιζόςyesterday's
δαίτηfeast
εὔζωνοςwell-girdled
ἀπαυράωtake away
πολυβενθήςvery deep
ἱστίονsail
ἱστόςmast
ἱστοδόκηmast-crutsh
πελάζωbring down
πρότονοιstern-ropes
ὑφίημιlower
καρπάλιμοςswift
ὅρμοςachorage
προερέσσωrow forwards
εὐναίstones
πρυμνήσιοςsterncables
ποντοπόροςsea-faring
πολύστονοςmournful
ἑξείηςin order
εὔδμητοςaltar
χερνίπτομαιwash one's hands
οὐλοχύταιbarley-groats
ζάθεοςsacred
ἴπτομαιchastise
ἐπικραίνωfulfill
αὐερύωdraw back (victim's head)
σφάζωslaughter
δέρωflay
καλύπτωcover
δίπτυχοςtwo-fold, twice
ὠμοθετέωto place raw slies of flesh
σχίζαfire wood
λείβωpour
αἶθοψsparkling (wine)
πεμπώβολονfivetined fork
σπλάγχνονinwards (of animals)
πατέομαιenjoy
μιστύλλωcut up meat
ὀβελόςspit
ὀπτάωroast
περιφραδήςvery careful
δαίνυμιfeast
πόσιςdrink
ἐδητύςfood
ἐπιστέφωfill to the brim
νωμάωdistribute
δέπαςgoblet
πανημέριοςall day long
μολπήchant
τέρπωsatisfy
κνέφαςdarkness
κοιμάωput to sleep
ἠριγένειαearly-born
ῥοδοδάκτυλοςrosy-fingered
ἴκμενοςfair wind
πρήθωblow up
κῦμαwave
στεῖραkeel
πορφύρεοςpurple
διαπράσσωpass over
ὑψοῦon high
ψάμαθοςsand
σκίδνημιdisperse
κυδιάνειραbringing glory
φθινύθωconsume
ποθέωlong after
ἀυτήwar-cry
ἐφετμήcommand
ἠέριοςat early morning
εὐρύοπαfar-seeing
ἄτερwithout
ἄκροςhighest
κορυφήtop
πολυδειράςmanyridged
πάροιθεbefore
σκαιόςleft hand
ἀνθερεώνchin
μητίεταcousellor
κράτοςstrength
ἐμφύωcling
νημερτήςunerring
κατανεύωnod in assent
ὀχθέωbe vexed
ἐχθοδοπέωenter hostility with
ὀνείδειοςreproachful
νεικέωquarrel with
ἀποστείχωgo home
τέκμαρsign
παλινάγρετοςto be taken back
ἀτελεύτητοςuanaccomplished
χαίτηhair
ἐλελίζωquake
διατμήγωto part
αἰγλήειςradiant
τλάωdare
ἐπέρχομαιgo against
συμφράζομαιtake cousel with
ἅλιοςof the sea
δολομήτηςcrafty
ἐπέλπομαιhope
χαλεπόςhard to bear
ἐπιεικήςsuitable
διείρομαιquestion
μεταλλάωinquire
αἰνόςdreadful
λίην very
εὔκηλοςfree
παρεῖπονwin over
ἐτήτυμοςtrue
ἔμπαςnevertheless
ἀκέωνsilently
ἄαπτοςinvineable
κλυτοτέχνηςfamous for his art
ἐπίηραkindness
ἀνεκτόςbearable
ἐριδαίνωwrangle
κολῳόςwrangling
ἀστεροπητήςlightener
στυφελίζωsmite
καθάπτωapproach
ἴλαοςgracious
ἀμφικύπελλοςdouble cup
δέπαςgoblet
τλάωbe patient
κήδωdistress
ὀφθαλμόςbefore my eyes
θείνωstrike
ἀργαλέοςdifficult
ἀλέξωdefend
μέμααdesire
θεσπέσιοςdivinely sweet
βηλόςthreshhold
μειδάωsmile
κύπελλονvessel
οἰνοχοέωpour
ἄσβεστοςunquenchable
ποιπνύωbustle
φάοςlight
περικλυτόςglorious
ἀμφιγύειςlame
πραπίδεςmind
χρυσόθρονοςgold-enthroned
memorize