Create
Learn
Share

Hydrologie - otazky

rename
drist's version from 2016-05-14 16:00

Section

Question Answer
Hydrologieveda, která se systematicky zabývá poznáváním zákonu výskytu a obehu vody v prírode.
Velký kolobeh vodyvyparený objem vody z oceánu je prenášen ve forme vodní páry (jako oblaka, mlha) vzdušnými proudy nad kontinenty, kde kondenzuje nebo desublimuje, v podobe srážek (déšt, sníh, kroupy, rosa, jinovatka, námraza) spadne na pevninu, potom se bud povrchovým odtokem dostává prímo do vodních toku, nebo infiltruje do podpovrchových vod a do vodních toku se dostává výronem a nakonec se vodními toky vrací zpet do morí.
Malé kolobehy vody (hydrologické cykly v lokálním merítku)pri kterých bud voda vyparená ze svetového oceánu se v podobe srážek do nej vrací bez povrchového odtoku, nebo voda ze zemského povrchu resp. z povrchu rostlin se vyparuje (výpar z pudy, nádrží, jezer a vodních toku, intercepce, transpirace) a vzdušnými proudy je prenesena na pevninu ci nad oceán.
Hydrologická bilance+ srážky + přítok podzemní vody – odtok – evotranspirace – odtok podzemní vody
Evotranspiracesouhrn výparu z pudy resp. z hladiny a transpirace (rozlišujeme evapotranspiraci za zarostlé pudy, ze zarostlé hladiny, z lesa, atd.).
Hydrologický rokzákladní bilancní období v hydrologii. V CR zacíná 1.listopadu a koncí 31.ríjna bežného kalendárního roku. Jde o to, aby všechny srážky spadlé v hydrologickém roce (i sníh a led) v nem také odtekly.
Dlouhodobá bilancebilancní období za radu hydrologických roku. Kratší období, za které se bilance provádejí, jsou mesíce a dny hydrologického roku.
Povodíje základní hydrologickou oblastí, ve které zkoumáme odtokový proces a zjištujeme vzájemný vztah bilancních prvku. Po hydrologické stránce je to území uzavrené, nepritéká do nej žádná voda po povrchu ani pod povrchem.
rozvodnicehranici povodí (myšlená cára v terénu).
orografická rozvodniceohranicuje povodí povrchových vod (vetšinou pracujeme s touto rozvodnicí), urcuje se z mapy terénu (probíhá po hrebenech, sedlech, vrcholech a ostatních nejvyšších útvarech)
hydrogeologická rozvodniceohranicuje povodí podpovrchových vod, urcuje se podle geologického složení a prubehu nepropustných vrstev pod povrchem
uzavírající profil povodínejnižší místo povodí ve kterém sledujeme veškeré odtoky z povodí
plocha povodíF [km2] – plocha pudorysného prumetu povodí do vodorovné roviny
asymetrie povodía= Fl + Fp / F, kde Fl je plocha povodí vlevo od hlavního toku Fp je plocha povodí vpravo od hlavního toku
tvar povodíspolu se sklonovými pomery, ovlivnuje dobu soustredování povrchového odtoku
soucinitel tvaru povodíF / L^2, kde F je plocha povodí a L je délka údolnice
plocha povodíF [km2] – plocha pudorysného prumetu povodí do vodorovné roviny
asymetrie povodía= Fl + Fp / F, kde Fl je plocha povodí vlevo od hlavního toku Fp je plocha povodí vpravo od hlavního toku
tvar povodíspolu se sklonovými pomery, ovlivnuje dobu soustredování povrchového odtoku
soucinitel tvaru povodíF / L^2, kde F je plocha povodí a L je délka údolnice
absolutní spád povodíDH = Hmax - Hmin, kde Hmax je nejvyšší kóta v povodí [m] a Hmin je nejnižší kóta v povodí [m]
střední sklon svahů v povodí jeJ=DH (absolutní spád povodí) / odmocnina z F (plocha povodí) * 100 v %
srážkyatmosférické ( vertikální), horizontální - probíhají kondenzací nebo desublimací - normální, extrémné, rostou s nadmořskou výškou
Srážkomer(ombrometr, pluviometr) - srážky se měří každé ráno v 7 hodin
Ombrografsamozapisující prístroj srážek. Rozeznáváme plovákový, překlopný
Hyetogramcasové rozložení intenzit dešte, znázornuje se bud chronologickou spojitou krivkou, nebo sloupcovým diagramem.
Intenzita deštěje odvozena od souctové cáry srážkových úhrnu skutecného namereného dešte jako podíl srážek a času
Evaporaceproces, pri kterém voda prechází z kapalného nebo pevného skupenství do plynného.
Výparobjem vody E [m3], nebo výška vrstvy vody HE [mm], vyparené za urcitý casový interval z urcité plochy FE [km2].
Intenzita výparuvýpar za jednotku casu.
Intercepcemnožství zadržené vody na rostlinách, nikdy se nedostane na povrch půdy (u listnatých 20%, u jehličnatých 60%)
Wilduv výparomerkonstrukce je stejná jako u listovních vah, výparomerná miska je kovová (250 cm2), plní se vodou a merí se váhový úbytek (denne v 7 a 21 hod).
intenzita infiltrace(rychlost) vit [mm/min], [l/s/ha]: množství, které se vsákne do pudy v dobe t za jednotku casu.
velikost infiltrace(kumulativní infiltrace, tlouštka vrstvy infiltrované vody) Vit [mm] je množství vody, které se vsákne do pudy od pocátku vsaku do doby t.
Faktory ovlivnující infiltraci· fyzikálne-vodní vlastnosti a stav pudy, transport vody závisí predevším na velikosti, množství, spojitosti a geometrii kanálku v pude, vegetacní kryt pudního povrchu, vlhkost pudy, intenzita a trvání srážek, chemické látky pridané do pudy
Rozeznáváme odtokyodtok povrchový - gravitacní pohyb vody po svahu, odtok hypodermický - prosakující, ale nedosahuje podzemní vody, odtok podzemní vody
odtok prímýpovrchový a hypodermický odtok
Vodocetmeridlo jehož základem je vodocetná lat se stupnicí a dvoucentrimetrovým delením určená k měření vodní hladiny.
Limnigrafmeridlo pro plynulý záznam vodních stavu hladiny.
N-letý maximální prutok Qmax,Nnejvetší (kulminacní) prutok povodnové vlny, který je dosažen nebo prekrocen v dlouhodobém prumeru jednou za N let.
Inundacezaplavování území prilehlého k toku. Zaplavené území se nazývá inundacním územím.
Prutoková vlnafáze odtoku, vyznacující se prechodným zvetšením a následným poklesem prutoku.Znázornuje se jako hydrogram.
Merení prutokuhydrometrickým merením pomocí hydrometrické vrtule, Pitotovou nebo Prandtloovou trubicí, ultrazvukovými průtokoměry
cára prutokucasové zmeny prutoku v urcitém období
histogramcára rozdelení cetností výskytu - závislost mezi hodnotami prutoku a absolutní cetností výskytu (poctem výskytu) – prumerné denní prutoky se rozdelí do trídních intervalu a zjištuje se pocet výskytu v jednotlivých intervalech.
modushodnota prutoku která se nejcasteji vyskytla za dané období
Vodnost tokuvyjadruje se prumerným rocním prutokem nebo objemem odtoku.
Darcyho zákonje základní pohybovou rovnící aplikovanou pro potreby popisu proudení podzemní vody, jejíž základní tvar vyjadruje vztah mezi strední rychlostí proudení v, soucinitelem nasycené hydraulické vodivosti K a hydraulickým sklonem I. v=-KI
Dynamika hydrologického systémukomplexní změny v území. Dle změn v území může docházet ke změnám objemů transportované a zadržené vody. Zároveň mohou nastávat kvalitativní změny zásob.
Čára překročeníudává, v kolika procentech byla daná hodnota dosažena nebo překročena.
HydrogramVyužívá se v hydrologických modelech, umožňujících určit hodnoty odtoku na základě znalosti výšky srážky na povodí.
M-denní průtokprůměrný denní, dosažený nebo překročený průtok po M dní ve zvoleném časovém období
odtokový hydrogramJednotkový hydrogram je hypotetická odezva povodí na jednotkový efektivní déšť, vždy stejná pro déšť dané doby trvání. Využívá se v hydrologických modelech, umožňujících určit hodnoty odtoku na základě znalosti výšky srážky na povodí.
způsoby měření sněhusrážkoměry; univerzální srážkoměr; radar; sněhová trat’; meteorologická družice; sněhová tyč; sněhový polštář; lysimetr; ”acustic gages”; ”radioactive gages”
Číslo hydrologického pořadíidentifikační číslo, které má každé povodí o rozloze nad 10 km2. Číslo hydrologického pořadí slouží k identifikaci jednotlivých vodních toků podle příslušností povodí moři. První číslo povodí prvního řádu...
PMP(pravděpodobná maximální srážka) největší fyzikálně možný úhrn spadlý v daném místě za zvolený čas
Účel využití dešťových dat pro inženýrskou činnostpředstavují vstupní data pro posudkovou a návrhovou činnost.
Distribuční funkcekumulativní (součtová) čára hustot pravděpodobnosti výskytu analyzovaných dat. Udává, v kolika procentech výskytů nebyla sledovaná veličina (Q) překročena.
Rozdělení srážekdle původu (frontální, konvektivní), dle struktury (dešťové pásy, shluky dešťových jader, dešťová jádra)
Darcyho/Buk zákonje matematický vztah, který definuje rychlost průtoku kapaliny nebo plynu pevným porézním tělesem. Udává lineární závislost rychlosti proudění na rozdílu tlaků proudícího média a vzdálenost sledovaných bodů.
Lineární nádrženejčastěji aplikován při popisu odtokového procesu z povodí. Q=K*S, kde K je součinitel zásobnosti a S je zásoba vody v nádrži
HŘDhistorické řady dešťů-archivní řady, technické řady, syntetické řady,CHMU,VUV. získáváme digitalizací ombrografů – až na jednominutový krok. Využití: modelování a simulace srážkovo odtokového procesu, základy pro stanocení IDF,DDF,PMP.
memorize

Recent badges