Create
Learn
Share

Hydrologie - esej

rename
drist's version from 2016-05-08 12:14

Section

Question Answer
Leonardo da Vinci„Voda v nádherném moři, svém živlu, dostala chuť vystoupit nad vzduch a za pomoci ohně se zvedla jako jemná pára, téměř tak jemná jako vzduch. Vznesla se do výše a dostoupila do vzduchu ještě jemnějšího a chladnějšího a tam ji oheň opustil. Přeměnila se v malé kapičky, ty se shlukly, ztěžkly, pýcha se změnila v pád a voda spadla z nebes. Vyprahlá země ji vypila, dlouho věznila a tak si voda odpykala svůj prohřešek.“
Osnovao podzemní vodě, typy vod podle akumulačních prostor, typy vod podle původu, typy vod dle vazby vody, typy vod dle hydraulických poměrů, režim podzemních vod, filtrační pohyb, Darcyho zákon, pozorování a měření podzemní vody, měření rychlosti pohybu vody, model Bilan, hypodremický odtok
O podzemní vodě30,1 % sladké vody je uloženo v podzemních vodách Podzemní voda je nejstarší vodou v hydrologickém systému, její doby zdržení jsou v porovnání se zásobou pudní vláhy, povrchové vody delší. V prípade jednoduchého zásobního prostoru podzemní vody je vstupním tokem prítok do akumulacního prostoru, který nazýván perkolací. Výstupní tok muže být rozdelen do saturace nenasycené zóny, prítoku do rícní síte, který je nazýván základním odtokem, a do hlubší perkolace do dalších zásobních prostoru s akumulací podzemní vody. S podzemními vodami je také spojen termín zdrojové oblasti, to jest oblasti, ve které je sbírána voda, která infiltrací a na ní navazující perkolací vstupuje do akumulacních prostoru s podzemní vodou.
Typy vod podle akumulačních prostorPrulinová podzemní voda, Puklinová podzemní voda, Krasová podzemní voda
Prulinová podzemní vodavoda v akumulacních prostorech, ve kterých prevažují výhradne pruliny. Jedná se o relativne homogenní akumualcní prostory v porovnání s akumualcním prostory s krasovou a puklinovou vodou. Typickým prípadem jsou zvodne pískovcových útvaru ceské krídy.
Puklinová podzemní vodapodzemní voda akumulována v puklinovém prostredí, jedná se prevážne o vodu gravitacní. Pukliny mohou vytváret komplexní systémy prasklin. Príkladem mohou být pukliny v žulovém masívu, které vytvárejí složité navzájem propojené systémy puklin respektive rovin ci ploch, kterými je masív rozclenen.
Krasová podzemní vodapodzemní voda, která formuje krasové útvary. Jedná se prevážne o gravitacní vodu akumulovanou v puklinách ve vápencích, dolomitech a i sutí. Pro príslušné akumulacní prostory je typická jejich velká casová variabilita. Prostory a príslušné odtokové otvotry jsou v casea prostoru vysoce promenlivé - nové vznikají a staré zanikají k kratším casovém merítku než u puklinových akumulacních prostoru umístnených v žulovém masívu. Vzhledem k této skutecnosti je popis chování hydrologického systému, jehož soucástí je hydrogeologický systém s krasovou podzemní vodou, nezbytnou výzvou pro celou radu hydrologu.
Typy vod dle puvoduJuvenilní , Fosilní, Vadózní
Juvenilní podzemní vodapodzemní vod, která vzniká pri tuhnutí magmatu, kdy se pri vysokých hodnotách teplot a tlaku spojují uvolnené atomy vodíku a kyslíku. Nachází v útvarech vulkanické cinnosti a místech významných geologických zlomu.
Fosilní podzemní vodapodzemní voda v akumualcních prostorech, která se neuúcastní hydrologického cyklu.
Vadózní podzemní vodapodzemní voda, která se aktivne úcastní výmeny vody v hydrologickém cyklu.
Typy vod dle vazby vodychemicky vázaná, voda adsorpční, voda kapilární, voda gravitační
chemicky vázaná vodav minerálech,
voda adsorpční (tj. pevně poutaná adsorpčními silami na povrchu částic půdy či horniny, je pevne vázána pudními cásticemi Rozlišuje se jako voda hydroskopická (má puvod v pohlcování vodních par z atmosféry), obalová (tvorí obal kolem pudních cástic) a pevne vázaná (molekulárními silami povrchu pevné fáze zeminy, takže je prakticky nepohyblivá v kapalném stavu)
voda kapilární(se zvetšováním obalu kolem cástic pevné fáze adsorpcní síly postupne ztrácejí svuj vazební úcinek na pudní vodu a pohyblivost prebírají kapilární síly.)
voda gravitační(pri zvyšování vlhkosti pudy se zvetšuje obsah kapilární vody, až se vliv tíže zemské uplatní více než síly kapilární.)\
Typy vod dle hydraulických poměrů zvodnělého prostředís volnou hladinou (tj. tlak odpovídá atmosferickému tlaku), s napjatou hladinou (tzv. artéské vody)
REŽIM PODZEMNÍCH VODkombinace vlivu povrchové vody a atmosferických srážek infiltrace povrchové vody jen výjimečně (za vysokých vodních stavů) V měřítku jednotlivých povodí zpravidla dochází: – doplňování během jarního tání a vyprazdňování v letním období
Prevažujícím druhem pohybu podzemních vod jefiltracní pohyb v zemine. Je vyvoláván gradientem gravitacního potenciálu, pricemž ve zvláštních prípadech muže pusobit i nahodilý tlak.. Filtracní rychlost se rídí Darcyho filtracním zákonem
Darcyho zákonje matematický vztah, který definuje rychlost průtoku kapaliny nebo plynu pevným porézním tělesem. Zákon udává lineární závislost rychlosti proudění na rozdílu tlaků proudícího média a vzdálenosti sledovaných bodů.
Darcyho zákon je vyjádřen vztahemQ = S*vf = S*K*I ( Q... průtočné množství [m3/s] (vydatnost), S ... průtočná plocha [m2], I .... hydraulický spád (sklon) ....[%, %o], I = (H1 - H2) / L, vf ... fiktivní rychlost proudění [m/s] = K.I, vstř = vf / ndr
Hydraulický spád je dánpoměrem rozdílu výšek vtokové (H1) a výtokové (H2) oblasti ku vzdálenosti těchto oblastí (L).
Koeficient k či K se pro jednotlivé horniny určujelaboratorně (na permeametru) nebo přímo v terénu tzv. hydrodynamickými zkouškami (čerpací, stoupací či nálevové zkoušky na vrtech, kdy se tyto parametry vypočítávají ze sledování změn výšky hladin ve vrtech v závislosti na množství odebírané nebo nalévané vody do vrtu).
V nenasycené zemine základní charakteristikou propustnosti zeminy jehydraulická vodivost pudy, která je na rozdíl od filtracního pohybu (v nasycených zeminách) ve funkcní závislosti na vlhkosti zeminy.
Pozorování a merení podzemní vodyPro pozorování stavu podzemní vody se vetšinou zrizují pozorovací objekty.(sondy vrtané nebo zaražené do zvodnelých horizontu). Lze použít i hospodárských kopaných studní. Vrty mají prumer 280-480 mm. objekty pro pozorování podzemní vody tvorí základní pozorovací soustavu – používá se soustava trojúhelníková s pozorovacími místy ve vrcholech. Hustota této soustavy je 1 vrt na 10-20 km2 , u síte hlubinných vrtu 1 vrt na 10 km2 .
Merení rychlosti pohybu podzemní vodyNeprímé metody - Základem je stanovení maximálního sklonu a tím i smeru proudení podzemních vod z údaju pozorovací síte. Prímé metody - metoda odporová – do sondy se vlije elektrolyt (chlorid sodný, chlorid amonný) a v pozorovací sonde situované níže na proudnici se sleduje rezistivimetrem cas a prubeh objevení se elektrolytu. - metoda indikacní – stejné jako u odporové metody, jen se do sondy vpravuje indikacní látka (chemická, kolorimetrická, radioaktivní) a delá se odber vzorku a rozbor vody.
Model Bilanje vyvíjen více jak 15 let na oddělení hydrologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Model počítá v denním či měsíčním časovém kroku chronologickou hydrologickou bilanci povodí či území. Vyjadřuje základní bilanční vztahy na povrchu povodí, v zóně aerace, do níž je zahrnut i vegetační kryt povodí a v zóně podzemní vody. Jako ukazatel bilance energie, která hydrologickou bilanci významně ovlivňuje, je použita teplota vzduchu. Výpočtem se modeluje potenciální evapotranspirace, územní výpar, infiltrace do zóny aerace, průsak touto zónou, zásoba vody ve sněhu, zásoba vody v půdě a zásoba podzemní vody. Odtok je modelován jako součet tří složek: dvě složky přímého odtoku (zahrnující i hypodermický odtok) a základní odtok
Hydpodremický odtokpodpovrchový rychlý odtok z povodí. Predstavuje odtok vody pod povrchem povodí v melkých hloubkách. Je výrazne rychlejší v provnání se základním odtokem.
memorize

Recent badges