Create
Learn
Share

Hydrobiologie

rename
drist's version from 2017-04-04 18:47

Section

Question Answer
Voda funguje pro ostatní látky jakopolární di-pól rozouštědlo
Každá molekula vody se váže k okolním molekulám3,4 můstky, kterí trvají velmi krátce. Led 4 můstky trvale
Co je specificklá vodivost (konduktivita)veličina ukazující koncentraci iontů ve vodě (převrácená hodnota odporu)
Vodivost se vyjadřuje vµS.cm-1 (mikrosiemens na centimetr) Roste s teplotou, uváděna nejčastěji pro 25 oC
Zdroje kyslíku ve vodě jsou1. atmosféra (difúze), 2. u hladiny fotosyntéza sinic, řas a rostlin – vedlejší produkt
Rozpustnost kyslíku ve vodě zavisína atmosferickém tlaku a teplotě (se vzrůstající teplotou rozpustnost klesá)
100% saturace kyslíkem ve vodě znamenárovnovážný stav s atmosférou pro danou teplotu a tlak
Anoxie znamenámálo kyslíku
Anaerobie znamenážádný kyslík
Pásma toku se dělí nakrenon (pramenná oblast), ritron (potok a říčky), potamon (řeky)
Typy stojatých vodledovcová jezera, tektonická jezera, jezera vzniklá činností řek, rašeliniště, periodické tůně, mokřady, rybníky, přehradní nádrže, zatopené doly
Relativní obvodnásobek obvodu kruhu o stejné ploše, jakou má daná nádrž
Relativní hloubkapoměr maximální šířky a hloubky
Množství světla ve vodě se v průběhu dnemění
Průhlednost vody v průběhu dnezůstává stejná
Průhlednost se měříSecchiho diskem pro měření průhlednosti vody (průhlednost je dvojnásobek hodnoty)
Kompenzační hladina začíná tamkde je méně než 1% světla a kde končí fotosyntéza
Kompenzační hladina rozděluje zónyeufotickou a afotickou
V eufotické zóně probíháfotosyntéza
V aufotické zóně probíhározklad
Roční koloběh vody v nádržijaro/podzim voda se promíchává, v zimě voda 4°C u dna a nahoře chladná, v létě voda 4°C u dna a nahoře teplá
Horní/dolní vrstvy vody se nazývajíepilimnion/hypolimnion
Nádrže, které se promíchají celé se nazývajíholomiktické (monomiktické 1x a dimiktické 2x)
Nádrže, které se nepromíchají celé se nazývajímeromiktické
vířnící se živíkonzumenti fytoplanktonu, filtrují bakterie
drobní korýši se dělí na / a čím se lišíperloočky a klanonohé. Perloočky nemají larvy (přežívají v podobě vajíček) Klanonozí mají larvy (nauplius)
korýši se živívětšinou filtrací planktonu, některé druhy jsou dravé
Vodní hmyz s nedokonalou proměnoujepice, vážky, pošvatky, ploštice (mají nymfy - vodním se někdy říká najády)
Vodní hmyz s dokonalou proměnoubrouci, střechatky, chrostící, dvoukřídlí (pakomáři) - larvy se kuklí
Raci jsounekrofágové
Velcí mlži jsoufiltrátoři
Možné příčiny meromexieVelká relativní hloubka, prolákliny ve dně, podzemní přítok, vysoká koncentrace rozpuštěných látek u dna
epilimnion hypolimnion oddělujemetalimnion (skočná vrstva), teplota vody prudce klesá se zvětšující se hloubkou
Termoklina jeneviditelná přechodová vrstva mezi dvěma vrstvami s rozdílnými teplotami vody.
Chemoklina oddělujemíchanou a nemíchanou vodu v nádrži
Hyporeálpodříční dno, hlubší vrstva dna s infiltrovanou říční vodou pod aktivním tokem
Bentál (bentická zóna)tvoří sedimenty dna
Litorálznamená pobřežní pásmo stojatých vod
Pelagiál (limnetická zóna)je oblast volné vody
Profundálhlubinná oblast stojatých vod
memorize

Recent badges