Create
Learn
Share

Hydrobiologie 2

rename
drist's version from 2017-03-28 18:53

Section

Question Answer
Plankton se dělí nazooplankton (většinou konzumenti), fytoplankton (většinou hlavní producenti), bakterioplankton (většinou dekompositoři)
Planktonní organismy většinou žijí vpelegiále v epilimnionu (hypolimnion je smrtící nebo zimoviště)
Planktonní organismy se vyznačujívysokou množivostí, schopností přemisťovat se na vzdálenosti, malá velikost.
velké organismy se nazývajínekton
dnové organismy se nazývají a dělí se nabentos (makro-, mikro- (většinou přisedlý), fyto-, bakterie)
Bentál čerpá živiny zsedimentované hmoty (převážne konzumenti a destruenti), producenti jsou většinou jen v bentosu tekoucích vod, kde je dost světla
Makrofyta přijímají živiny zcelým tělem, kořeny jen ukotvují
Makrofyta se rozmnožujívětšinou vegetativně
Listy makrofyt jsou významnépletivem aerenchymem a častou heterofylií
Sinice a řasy jsou z hlediska potravního řetězcehlavní primární producenti
Sinice a řasy existují v podoběfytoplanktonu a fytobentosu (nárosty)
Největší prokaryota jsouSinice (Cyanophyta)
Sinice mají schopnostfotosyntézy jako rostliny (chlorofyl A) a vázat vzdušný dusík N2 (enzym nitrogenáza)
Heterocyty jsoubuňky sinic, ve kterých se syntetizuje nitrogenáza
Sinice se vznáší ve vodě za pomocíplynných měchýřků (vezikul)
Řasy jsou stavbou těla fotosyntetizující eukaryoti, tělo je tvořeno stélkou (nikoliv pletivem)
Rozsivky jsou významnékřemičitou schránkou
Dusík se nachází v podobáchmolekulární N2 ( „plynný“ ), Dusitanový iont NO2- , Dusičnanový iont NO3- ,Amoniak NH3 , Amonný iont NH4+
Nitrifikace (oxidace) jepřeměna iontů čpavku NH3 přes dusitany NO2- na dusičnany NO3-
Denitrifikace jejeden z procesů v koloběhu dusíku, při němž se mění dusičnany NO3- na elementární dusík (N2) přes čpavek NH3.
Asimilace je začlenění dusíku do těla organismů.
Při zvýšení teploty se množství NH3 ve vodězvýší. NH3 je toxický.
Fosfor má jako rozpustnou formupouze orthofosforečný iont PO4 3-
Ve vodě je z minerálů limitujícím faktoremfosfor
Fosfor se ve vodě nachází nejvíce (kde)v sedimentech
Anorganické formy uhlíku ve vodě jsouvolný oxid uhličitý, uhličitanové ionty a methan.
Uhlík se váže do organické hmotyfotosyntézou
Při slunečním svitu je ve voděCO2 odčerpán fotosyntézou, což vede ke zvýšení ph
Živočichové jsou podle zdroje energiechemoheterotrofové
Rostliny jsou podle zdroje energie fotoautotrofové
Mikrobiální smyčka jecyklus, kde nejsou potřeba větší organismy
Ve vodní potravní smyčce jsou organismy v pyramiděseřazeny podle velikosti a zastoupeny rovnoměrně
Alochtonní přísunpřísun organické hmoty z prostoru mimo vodu
Dělení vodních těles podle stupně živin oligotrofní mezotrofní eutrofní
memorize

Recent badges