Create
Learn
Share

Hydraulics

rename
ziloxali's version from 2017-10-15 00:21

Section 1

Question Answer
להערכת איזה גורם וכיצד משמש זמן הריכוז בנוסחא הרציונאלית?עוצמת הגשם שמשתמשים בה בנוסחא מתאימה למשך זמן הריכוז של האגן. -הנוסחא הרציונלית משמשת להערכת ספיקות שיא באגני היקוות קטנים.
מהי הידרוגרמת יחידה רגעית? הסבר כיצד ניתן לחשב עקום s מהידרוגרמת יחידה רגעית?תשובה: הידרוגרמת יחידה לזמן קצר מאוד (D קטן מאוד). בהידרוגרמה זאת מניחים כי זמן הבסיס שווה לזמן הריכוז מכאן עקום ה-s מתייצב ומגיע לערכו המקסימלי בזמן הבסיס. (אבל איך בדיוק מחשבים את ה-s?)
הגדר זמן ריכוז. כיצד ניתן לחשב זמן ריכוז? (2 דרכים שונות עקרונית)הזמן בו עקום S מגיע לערך קבוע. זהו זמן הרוויה בו מתנקזים מים מכל רחבי האגן חישוב זמן הריכוז אפשרי על ידי נוסחאות אמפיריות או בעזרת עקום s (הזמן בו עקום s מתיישר)
הסבר מהי קונבולוציה, ובאיזה הקשר נעשה בה שימושנאמר שלא צריך לבחינה.אבל--- קונבולוציה היא חיבור, הכפלה בקבוע והזזה. ניתן להשתמש בקונבולוציה כי מניחים לינאיריות של המערכת. משמש למעברים בין הידרוגרמות יחידה להידרוגרמות ספיקה ועקומי S.
בהינתן תקופת חזרה, מהי ההנחה המאפשרת שימוש בפילוג בינומי וברנולי לחישוב מספר הפעמים שבהם מערכת לא תעמוד בקריטריון תוכן או תפעול לפי תקופת החזרה הנתונה? אי תלות בין אירועי הגשם השונים
הסבר מהי הנחת דיפואי?הנחת דיפואי מאפשרת להתייחס לזרימה באקוויפר כזרימה אופקית למרות שפני האקוויפר אינם אופקיים. זו כמובן שגיאה (היות ואם יש זרימה העומד חייב לדעוך ועמו פני האקוויפר וזו זרימה אנכית) אבל מהבחינה ההנדסית היא אפשרית כאשר השפילה אינה קיצונית.
מדוע לא נכון עקרונית להשתמש במוליכות הידראולית שקולה בחישוב זרימה באקוויפר פריאטי? מדוע בכל זאת תוצאות החישוב יוצאות דומות מאוד בחישוב עם ובלי k אקוויוולנטי? בגלל שגרדיאנט העומד לא ליניארי (לא קבוע) ולכן אי אפשר להתייחס לדלתא X כמייצג. זה בכל זאת יוצא קרוב- הוכח לפי ניסויים אמפיריים.
הסבר מדוע עקום s מתייצבזהו מצב של ספיקת שיא הנגרמת כתוצאה של אירוע גשם מתמשך (לפחות כאורך זמן הריכוז) כאשר כל האגן תורם לנגר במוצא בהנחת פירוס אחיד של הגשם. המצב הוא מצב תמידי. מפעילים על כל האגן עומס קבוע. ברגע שהטיפה מהמקום הרחוק ביותר מגיעה למוצא, כל מה שנכנס שווה לכל מה שיוצא, לכן העקום שמתקבל הוא עקום בצורת S, שעולה ומתייצב בשלב מסוים.
הסבר מדוע זמן הבסיס של הידרוגרמת יחידה רגעית שווה לזמן הריכוז באגן. תשובה: כי ה-D מאוד קטן tb=tc+D מש"ל. הסבר עקרוני: לפי הגדרה, זמן הבסיס זה הזמן שלוקח לטיפה להתנקז. אם יש טיפה אחת בלבד (dt), זה יהיה הזמן שיקח לה
הסבר מהו כושר החידור של הקרקע לפי השיטה האוסטרלית טרם מילוי גרעון הרטיבות ההתחלתי. הסבר כיצד נקבעים הפרמטרים בשיטה האוסטרלית כושר החידור טרם מילוי הגרעון ההתחלתי הוא אינסוף. ישנם 2 פרמטרים בשיטה האוסרטלית: גרעון רטיבות התחלתי –D0 וכושר חידור לאחר מילוי גרעון הרטיבות ההתחלתי fc. מוצאים את הפרמטרים בשיטה אמפירית - מוצאים ספיקה במוצא האגן לאירוע מסויים, והנגר שמצאנו צריך להיות שווה לנגר לפי הפרמטרים שהנחנו. אם לא - משנים את הפרמטרים עד שהם מתאימים למציאות.
memorize

Section 2

Question Answer
הסבר מהי שיטת אינדקס ϕ הסבר כיצד ניתן להעריך את אינדקס ϕמקרה פרטי של השיטה האוסטרלית בו גירעון הרטיבות ההתחלתי הוא 0 (De=0)
האם יתכן שזמן הריכוז באגן יהיה שווה לזמן הבסיס של הידרוגמת יחידה, אם כן לאיזו הידרוגרמת יחידה, הסבר?: כן להידרוגמת יחידה רגעית
מנה 2 חסרונות עיקריים לשיטת טיסן?א. השיטה גיאומטרית, כלומר אין התחשבות בטופוגרפיה. ב. חוסר הגדרה חד משמעית לאופן חיבור התחנות.
כיצד מוצאים את עצמת הגשם בשיטה הרציונאלית?השיטה הרציונאלית משמשת לחישוב ספיקות שיא באגני היקוות קטנים. בשיטה זו עצמת הגשם הינה פונקציה של תקופת החזרה וזמן ריכוז, ולכן ניתן למצוא את I ע"י שימוש בעקומי IDF. מגדירים את תקופת החזרה, ולפי זמן הריכוז מחלצים את ה- I המתאים.
הסבר מדוע השיטה הרציונאלית מתאימה לאגני היקוות קטניםהשיטה הרציונאלית נשענת על הנחה שעל כל האגן יורד גשם בפילוג אחיד במרחב ובזמן ועל כן לא תתאים לאגנים גדולים
נתונה הידרוגרמת יחידה למשך של 10 דקות ולמשך של 30 דקות לאגן היקוות נתון. מ-2 ההידרוגרמות נבנו עקומי s . מעקומים אלו חושבה הידרוגרמת יחידה למשך של 15 דקות. האם הידרוגרמת היחידה שחושבה תהיה אותה הידרוגרמה ב-2 המקרים? הסבר.כן, הידרוגרמת היחידה היא זהה תמיד לאותו אגן לאותה תקופת זמן.
הגדר במילים תקופת חזרהמשך הזמן בממוצע (מבוטא ביח' זמן אליה מיוחס המשתנה המקרי) שבו ניתן לצפות לקבלת הערך או ערך גבוה ממנו.
memorize

Section 3

Question Answer
לאן תתנקז טיפה הנמצאת על גבול אגן ההיקוות?בכיוון מינוס הגראדיאנט. ורק כדי להזכיר, גרדיאנט כללי עבור פונקציה f כלשהי נראה כך f=dfdxi+dfdyj+dfdzkואחנו מתעסקים בשינוי הגובה על פני השטח אז: z=dzdxi+dzdyj
מה הקושי העיקרי ביישום משוואת המאזן?יקר וקשה לאסוף את הנתונים.
לתקופת חזרה נתונה, האם ככל שעוצמת הגשם גדלה, משך גשם המתאים יגדל?לא נכון. ככל שעוצמת הגשם גדלה, משך גשם המתאים יקטן, והפוך, ככל שעוצמת הגשם קטנה משך הגשם המתאים יגדל (תרגול אחרון, עקומי IDF).
הגדר אפיק ראשיהאפיק המנקז את השטח (לא נפח!!) המקסימלי באגן.
האם באפיק הראשי צפויה לזרום הספיקה המקסימאלית?לא בהכרח... אפיק ראשי מנקז את השטח המקסימאלי ולא בהכרח את הספיקה המקסימאלית.
מהו החסם התחתון של מקדם גרבליוס?1, עבור אגן שצורתו בדיוק עיגול.
מהם הבדלים בין אגן היקוות על קרקעי ותת קרקעי?א. בעל קרקעי הטופוגרפיה קובעת ובתת קרקעי מפל העומדים הוא הקובע. ב. בתת קרקעי גבולות האגן משתנים בזמן.
מדוע בנוסחת מיקום נעשה שימוש ב- N+1?הדבר נועד להגדיל את המדגם מכיוון שהמדגם מייצג תקופה מוגבלת ולא את כל העבר.
הגדר עוצמת גשםקצב ירידת הגשם כתלות בזמן. עובי גשם מצטבר בתקופת זמן מסוימת.
memorize

Section 4

Question Answer
באיזה תנאי לממוצע חשבוני תוצאת שיטת טיסן ושיטת האיזוהטות קרובות?היינו אצל נורית, היא אמרה שהיא לא יודעת, אבל היא משערת שזה קורה כאשר שטחי החלוקה שמתקבלים דומים.
ציין משמעות פיסיקלית לגשם המייצג בשיטת האיזוהיטות אם מס' התחנות באגן גדול מאוד. הגשם המייצג הינו הכמות הממוצעת שירדה ע"פ האגן
לשני אירועי גשם זהים באגן היקוות נתון, ציין מהו הגורם העיקרי הקובע את נפח הנגר.היכולת של הקרקע לספוג מים – תכולת הרטיבות התחלתית בקרקע.
איזו הנחה הסתברותית תביא לכך שלא ניתן יהיה להשתמש במושג תקופת חזרה.אם אירועי הגשם תלויים זה בזה, אז לא ניתן לדבר על הסתברות שאירוע קורה מבלי להתייחס למה שקרה בשנה קודם.
האם תקופת חזרה קשורה רק לארועי קיצון? הסבר וזה...לא. משמעותה של תקופת חזרה היא כל כמה שנים (או כל יח' זמן אחרת) יתרחש אירוע בסדר גודל Xiאו יותר. זה לא חייב להיות אירוע קיצון.
האם ייתכן שלאגן היקוות נתון יהיה יותר ממוצא אחד? הסבר!לא, שכן הזרימה תמיד תהייה בכיוון מינוס הגרדיאנט, עד לנק' הכי נמוכה טופוגרפית (המוצא). גרדיאנט יש רק אחד ולכן תמיד נגיע למוצא אחד בלבד.
מה ההבדל בין זמן ריכוז לזמן בסיס?זמן ריכוז tc - הזמן בו כל האגן תורם לספיקה במוצא (ספיקה מקסימלית) *גם מתייחס לאירוע גשם מסויים. זמן בסיס tb - הזמן מרגע שהחל אירוע גשם מסוים עד ש"הטיפה האחרונה" מגיעה למוצא. אינו תלוי בעוצמת הגשם. עבור אגן נתון, לכל אירוע גשם שמשכו D יש אותו זמן בסיס!
memorize

Section 5