Create
Learn
Share

HN

rename
adiop's version from 2018-03-13 19:12

Section

Question Answer
1N Olfactorius - lamina cribrosa
2N Opticus - canalis opticus
3N Oculomotorius - fissura orbitalis superior
4N Trochlearis - fissura orbitalis superior
5N Trigeminus ---------------- Ophtalmicus - fissura orbitalis superior -------------- Maxillaris - foramen rotundum------------ - Mandibularis – foramen ovale
6N Abducens - fissura orbitalis superior
7N Facialis - meatus acusticus internus
8N Vestibulcochelaris - meatus acusticus internus
9N Glossopharyngeus - foramen jugulare
10N Vagus - foramen jugulare
11N Accessorius - foramen jugulare
12N Hypoglossus - canalis hypoglossi
innervasjon generell Sensorisk info tungenN lingualis (N trigeminus-mandibularis) fremre totredjedel-----, N glossopharyngeus bakre tredjedel
smak tungen N lingualis m/fibre fra facialis (slår seg over på lingualis via chorda tympani) fremre to tredjedel, ----glossopharyngeus bakre tredjedel
Somatisk efferent innervasjon: N hypoglossus til alle eksterne og interne muskler utenom m palatoglossus. N vagus innerverer m palatoglossus.
Visceral efferent innervasjon: N ligualis m/visceralt eferente fibre fra n facialis (via chorda tympani) til små spyttkjertler på tungen
Blodforskyning til tungen A lingualis fra carotis externa
tungens EKSterne musklero M genioglossus o M hyoglossus o M styloglossus o M palatoglossus
Hvilke fem komponenter inngår typisk i en refleksbueReseptor (oversetter fra et fysisk/kjemisk stimulus til et aksjonspotensial) --------Afferent ledd (primær sensorisk nervefiber)------------ Reflekssenter (integrasjon, hemming eller forsterkning) --------Efferent ledd (efferent nervefiber)-------- Effektor (muskelceller, kjertelceller)
Hvilke to transmittersubstanser er viktigst i de smertehemmende banene fra hjernestammen til ryggmargen? serotonin og noradrenalin
Beskriv kort funksjon og det strukturelle grunnlag til fleksjonsrefleksen (tilbaketrekkingsrefleksen).1)Fleksjonsrefleksen (tilbaketrekkingsrefleksen) er en spinal refleks med skjelettmuskulatur som effektor og med reflekssentrum i ryggmargen, og har en rent beskyttende funksjon. Kan utløses ved aktivering av nociseptorer i hud og underliggende vev --------------------------Fleksjonsrefleksen har flere synapser innskutt mellom det afferente og det efferente leddet. Den sensoriske fiber (det afferente leddet) grener seg og via internevroner og propriospinale fibre aktiveres alpha-motonevroner i flere ryggmargsegmenter. Dette fører til en samordnet kontraksjon av muskler rundt flere ledd, noe som er nødvendig for tilbaketrekkingen (e.g. å løfte foten).----------------Samtidig aktiveres også ekstensormuskler i motsatt ben (krysset ekstensjonsrefleks) for å holde balansen.
arbeidshukommelse er knyttet tilprefrontal kortex
Hvilke smaksreseptorer har vi? Hvilke av disse er metabotrope, og hvilke er ionotrope? Reseptorer for salt og surt (ionotrope), og søtt, bittert og umami (metabotrope)
I hvilken lapp i hjernen ligger amygdala? Temporallappen (tinninglappen)
En viktig kjerne for lokalisering av lydkilder er: olivia superior
Autonome fibre til øyet, som styrer pupillstørrelse og akkomodasjon, går i: n. oculomotorius
Hva er Brodmans area inndeling basert på cytoarkitektoniske forskjeller i de ulike barklag slik som cellestørrelse, celleform og celletetthet. Selv om inndelingen er basert på morfologiske kriterier, er de ulike area ofte funksjonelt ulike (e.g. særtrekk mhp. afferente og efferente forbindelser)
Hvor mange slike BA areae er karakterisert hos menneske?52
BA 4 -svarer til primær motorisk cortex (M1 i gyrus presentralis i frontallappen
BA 17 svarer til primær visuell synsbark, V1 (area striata) i occipitallappen
Hvor mange lag (laminae) er neocortex hos menneske delt inn i? Neocortex (isocortex) hos menneske er inndelt i seks lag (laminae) som ligger parallelt med overflaten
Lagene i neocortexLamina molecularis (molekylærlaget)----Lamina granularis externa (det ytre korncellelag)------Lamina pyramidalis externa (det ytre pyramidecellelag)---------Lamina granularis interna (det indre korncellelag)----------Lamina pyramidalis interna (det indre pyramidecellelag)--------------Lamina multiformis
mekanismen bak rigor mortisDØDSSTIVHET-------mangel på ATP medføre permanent etablering av tverrbroer mellom aktin-filamenter og myosinhoder, og muskelfibrene vil ikke relaksere.
a) Hvilken hjernenerve innerverer tyggemusklene?N trigeminus (alle fibre til tyggemusklene via N mandibularis)
b) Hvilken arterie forsyner storparten av Cerebrums medialflate?a. cerebri anterior
c) Hvilke knokler grenser til hverandre langs Sutura Coronaria? Os frontalis grenser til de to Os parietale
d) Mellom hvilke hinner finner vi cerebrospinalvæsken?Mellom arachnoidea og pia (det subarachnoidale rom)
Hvilke synnovialledd har vi i larynx og hvilke bruskkomponenter inngår i disse?Cricothyroidleddet; cartilago thyroidea og cartilago cricoidea Cricoarytenoidleddet; cartilago cricoidea og cartilago arytenoidea
Oppgi fire effektorsystemer for hypothalamus ved temperaturreguleringEndokrin, autonom nervesystem, retikulospinal-skjelletmuskulatur, kognitiv/atferd
b) Hvilken nevrotransmitter benyttes av nevroner i n. reticularis thalami?GABA
c) Hvilken EEG-rytme preger stadiet 3/4 «slow wave»-søvn? Delta bølger
Gjør rede for syntese av glutamatSyntese i nerveterminal fra alfa-ketoglutarat ved aktivering av enzymet aminotransferase og fra glutamin ved aktivering av glutaminase
Lagring av glutamat Lagring i små, klare vesikkler. Glutamat transporters inn i vesikkelen av ATP-krevende protonpumpe i vesikkelmembranen.
frisetting av glutamatFrisetting er gjennom kalsiumavhengig eksocytose. Aksjonspotensialet aktiverer spenningstyrte kalsiumkanaler tilknyttet aktivsonen. Docking av vesikklen skjer binding av vesikklel SNARE (synaptobrevin) og terminal SNARE (syntaxin og SNAP-25). Synaptotagmin er en vesikkelmembranprotein med en cytoplasmisk kalsiumsensor. Binding av kalsium føre til vesikkelmembran fusjon og frisetting av glutamat
innaktivering av glutamatInaktivering av glutamat skjer gjennom opptak i gliaceller (astrocytter) som omringer synapsen, og i mindre grade gjennom opptak i nerveterminal direkte. Glutamat som er tatt opp i astrocytter går inn in glutamat-glutamin syklusen.
Hvordan blir NMDA-reseptoren aktivertNMDAR aktivering krever samtidig binding av glutamat og postsynaptisk membran depolarisering. NMDAR er iontropt. Passasje av ioner er sperrert av magnesium . denne sperringen er spenningsavhengig slik at tilstrekkelig depolarisering vil føre til at mg slipper og kanalen er åpen for passasje av ioner. Man sier at NMDAR er en coincidence detektor da det detekterer samtidig presynaptisk aktivitet (glu frisettning) og postsynaptisk aktivitet (depol.) den postsynaptisk depol kommer som regel gjennom aktivering av AMPAR, enten på samme syanpse/spina som NMDAR sitter på eller en nabosynapse på samme dendrittstamme. Denne depolarisering vil oftest innebære temporal og spatialsummasjon av ampar medierte epsper. En annen kilde for depol kan være spenningsstyrte kalsium kanaler. Det kan nevnes at glysin er en co-agonist for NMDAR. Funksjonen videre er at NMDAR kanalen er permeabel for kalsium.
hvilken funksjon har NMDA-reseptoren ved langtidspotensiering (LTP)?Funksjonen videre er at NMDAR kanalen er permeabel for kalsium. Kalsium vil strømme inn i spina og aktivere en rekke kalsium-sensitive mekanismer som fører til induksjon av langtidspotensiering (LTP). LTP er en varig økning i synaptisk effektivitet. Kalsium vil bl.a. føre til aktivering av CaMKII som øker AMPAR konduktans og eksocytose.
Gjør rede for hvordan inhibitoriske (GABA) synapser vil kunne påvirke EPSP spredning og dannelse av LTP.GABA aktivering av postsynaptisk GABA- A og GABA-B vil hemme spredning av EPSP og sperre for spatialsummasjon av EPSPer. Assosiativ LTP hemmes.
Berøringsreseptorer genereltdet er fire typer, som reagerer på trykk (deformering av vevet) og inndeles etter hurtig/langsom adaptasjon og store/små reseptoriske felt. I tillegg er det hårsekkreseptorer som er involvert i berøringssans
memorize