Create
Learn
Share

Gyno - Final

rename
chantalinha's version from 2018-04-19 19:40

Section

Question Answer Column 3
Leucorrhagia - no heat - SP-Qi-XuWan Dai TangSP (sijunzitang (fuling=>shanyao) + 3Cs(cheqianzi/cangzhu/chenpi)) + LIV (chaihu/jingjie/baishao)
Leucorrhagia - with heat - SP-Qi-XuYi Huang Tangshanyao qianshi/baiguo huangbo/cheqianzi
Leucorrhagia - KID-Yang-XuNei Bu Wanlurong/tusizi/roucongrong/shayuanzi(tongjili) sangpiaoxiao/baijili (duiyao) fuzi/rougui huangqi/ziwan
Leucorrhagia - KID-Yin-XuZhi Bo Di Huang Wan + qianshi/jinyingziliuweidihuangwan (shudi/shanzhuyu/shanyao mudanpi/fuling/zexie) + zhimu/huangbo + qianshi/jinyingzi (Jing: erzhiwan instead - mohanlian/nuzhenzi)
Leucorrhagia - Damp-heatZhi Dai Fang2ling/zexie yinchenhao/cheqianzi/huangbo/zhizi mudanpi/chishao niuxi (2ling XieHaoChe ZhiBo PiChiNiu)
Leucorrhagia - Heat/ToxinWu Wei Xiao Du Yin + baihuasheshecao/chugenbaipi/baizhujinyinhua/yejuhua/pugongying/zihuadiding/zibeitiankui + baihuasheshecao/chugenbaipi/baizhu (2hua (jinyin/yeju) 2zi (huadiding/beitiankui) pu ShesheChugenZhu)
Morning Sickness - SP/ST-XuXiang Sha Liu Jun Zi Tangliujunzitang (sijunzitang + chenpi/banxia) + xiangfu/sharen
Morning Sickness - SP/ST-Xu w/ more tanyin/phlegmXiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang + baizhu/sharen/chenpibanxia/shengjiang/fuling + baizhu/sharen/chenpi
Morning Sickness - LIV/ST-disharmonySu Ye Huang Lian Tang + chenpi/banxia/zhuru/wumeizisuye/huanglian + chenpi/banxia/zhuru/wumei (SuLian ChenXiaZhuWum)
Threatened Miscarriage - KID- XuShou Tai Wan + dangshen/baizhusangjisheng/tusizi/xuduan/ejiao + dangshen/baizhu (SangTuDuanE + DangZhu)
Threatened Miscarriage - Qi/Bl- XuTai Yuan Yin - danggui + huangqi/ejiaosijunzitang-fuling + siwutang-chuanxiong/danggui + chenpi/duzhong + huangqi/ejiao (sijunzitang-fuling siwutang-dangxiong + DuChen + EHuang)
Threatened Miscarriage - Bl-HeatBao Yin Jian + zhumagenshengdi/shudi/baishao/shanyao/huangbo/huangqin/xuduan/gancao + zhumagen (BoQinDuan ShuShengShan BaiGan + Zhumagen)
Threatened Miscarriage - Injury/traumaSheng Yu Tang - danggui/chuanxiong + aiyetan + shoutaiwan (ejiao/sangjisheng/xuduan/tusizi)renshen/huangqi siwutang MOD(-danggui/chuanxiong + aiyetan + shoutaiwan) (RenHuang siwutang-foshousan + Ai + shoutaiwan (SangTuDuanE)
Slippery Fetus - supportBu Shen Gu Chong Wanshoutaiwan-sangjisheng(tusizi/xuduan/ejiao) + lujiaoshuang/duzhong/bajitian/baizhu shudi/gouqizi/danggui dangshen/dazao sharen (TuDuLushDuanBa ShuGouEDang DangZhuZao Sharen)
Miscarriage - Bl-StasisSheng Hua Tang + niuxi honghua cheqianzidanggui/chuanxiong/taoren/paojiang/gancao + niuxi honghua cheqianzi (DangXiongTaoPaoGan + NiuHongChe)
Postpartum Dizziness - Qi/Bl-depletedDu Shen Tangrenshen (15-30g)
Postpartum Dizziness - Qi/Bl-stasisDuo Ming San + Fo Shou Sanmoyao/xuejie (resin) + dangghui/chuanxiong
Postpartum Dizziness - with pronounced nauseaXiao Ban Xia Tangbanxia/shengjiang
Lochiarrhagia - Qi-XuBu Zhong Yi Qi Tang + lu jiao jiao / ai ye tanRenHuangZhuGan ChaiShmaDangChen + lujiaojiao/aiyetan
Lochiarrhagia - Bl-HeatBao Yin Jian + ejiao mohanlian wuzeigu (I prefer Zhumagen instead, cooler)shengdi/shudi/baishao/shanyao/huangbo/huangqin/xuduan/gancao ejiao/mohanlian/wuzeigu (BoQinDuan ShuShengShan BaiGan + EHanWuz)
Lochiarrhagia - LIV-Qi-stagnant-HeatDan zhi xiao yao san + Shengdi MoHanLian QianCaoChaiBaiZhuLing HeDangJiangGan + mudanpi/zhizi + shengdi/mohanlian/qiancao
Lochiarrhagia - Bl-stasisSheng Hua Tang + yimucao puhuangdanggui/chuanxiong/taoren/paojiang/gancao + yimucao/puhuang
Postpartum convulsion - yin/bl-xu causing windSan Jia Fu Mai Tang + tianma gouteng shichangpumuli/biejia/guiban gancao shengdi/maidong/humaren baishao/ejiao + tianma/gouteng/shichangpu (LiBieBan GanBaiE ShengMaiHu + TianTengChang)
Postpartum convulsion - Xie duCuo Feng Sanwugong/baijiangcan/xiewei (quanxie tail) gouteng/zhusha shexiang (WuJiangQuan TengZhuShex)
Postpartum Abd pain - bl-xuChang Ning Tang - Intestines Tranquility Decoctiondanggui/rougui shudi/ejiao/maidong renshen/shanyao/xuduan gancao (RouDang ShuEMai RenShanDuanGan)
Postpartum Abd pain - bl-xu w/ cold limbsDang Gui Jian Zhong Tang (BaiShao is doubled)danggui yitang Guizhitang (guizhi, gancao, shengjiang, dazao, gancao)
Postpartum Abd pain - bl-stasisSheng Hua Tang + yimucaodanggui/chuanxiong/taoren/yimucao paojiang/gancao (DangXiongTaoPaoGan + Yi)
Postpartum Urine Disorder - qi-xuBu Zhong Yi Qi Tang + fuling/tongcao/jiegengRenHuangZhuGan ChaiShmaDangChen + fuling/tongcao/jiegeng
Postpartum Urine Disorder - kid-yang-xuJin Gui Shen Qi Wan - mudanpiLiu wei di huang wan + fuzi/rougui - mudanpi
Postpartum Urine Disorder - trauma/injuryHuang qi dang gui san + baijisijunzitang(fuling=>huangqi) baishao/danggui shengjiang/dazao + baiji
Insufficient Breast Milk - qi/bl-xuTong Ru Danrenshen/huangqi/danggui/maidong mutong jiegeng pig's trotter
Insufficient Breast Milk - LIV-qi-stagXia Ru Yong Quan Sansiwutang(shengdi) tianhuafen qingpi/chaihu jiegeng tongcao/loulu/chuanshanjia/wangbuliuxing gancao
Postpartum fever - bl-xuBa Zheng Tang - chuanxiong + huangqi
Postpartum fever - yin-xuJia Jian Yi Yin Jiang + qinghao/biejiaShengDiShuMu BaiMaiGan + qinghao/biejia
Postpartum fever - bl-stasisSheng Hua Tang + danshen/mudanpi/yimucaodanggui/chuanxiong/taoren/paojiang/gancao + danshen/mudanpi/yimucao
Postpartum fever - EPI wind-coldJing Fang Si Wu Tang + zisuyesiwutang jingjie/fangfeng/zisuye
Postpartum fever - EPI wind-heatYin Qiao Sanjinyinhua/lianqiao niubangzi/jingjie/bohe/dandouchi jiegeng/lugen zhuye gancao
Postpartum fever - EPI summer-heatQing Shu Yi Qi Tangxiyangshen/gancao/gengmi xiguapi/heye shihu/maimendong zhuye/zhimu/huanglian
Postpartum fever - ShaoYang SDXiao Chai Hu Tangchaihu/huangqin banxia/shengjiang renshen/dazao/zhigancao
Postpartum fever - toxinJie Du Huo Xue Tang + Jinyinhua/yimucaolianqiao/gegen/chaihu/gancao shengdi/baishao danggui/taoren/honghua/chishao zhike + jinyinhua/yimucao
Postpartum fever - toxin - LJ manifestationsDa Huang Mu Dan Pi Tang + hongteng/baijiangcaodahuang/mangxiao/taoren/dongguaren/mudanpi + hongteng/baijiangcao
Postpartum fever - toxin - heat in Ying levelQing Ying Tang + zihuadiding/zaoxiuxijiao/zengyetang jinyinhua/lianqiao huanglian/zhuye danshen + zihuadiding/zaoxiu
Abdominal Masses - qi-stagXiang Leng Wan + zhusha(coating)3xiang sanleng/ezhu 3moving (muxiang/zhike/chuanlianzi/qingpi dingxiang/xiaohuixiang sanleng/ezhu + zhusha(coating))
Abdominal Masses - bl-stasisGui Zhi Fu Ling Wanguizhi/fuling chishaoyao/taoren/mudanpi
Abdominal Masses - bl-stasis - strong zhengqiDa Huang Zhe Chong Wandahuang/taoren/xingren 4insects(zhechong/mengchong/shuizhiqicao) ganqi (resin) huangqin/baishao/shengdi/gancao
Abdominal Masses - phlegm/dampKai Yu Er Chen Tangerchentang/cangzhu (5) 2xiangs1xiongZhuQingBing (qingpi/xiangfu/muxiang/binglang/ezhu/chuanxiong cangzhu)
Abdominal Masses - phlegm/damp-heatDa Huang Mu Dan Pi Tang + hongteng/baijiangcaodahuang/mangxiao/mudanpi/taoren/dongguaren + hongteng/baijiangcao
Prolapse - Qi-xuBu Zhong Yi Qi Tang + xuduan/jinyingziRenHuangZhuGan ChaiShMaDangChen + xuduan/jinyingzi
Prolapse - KID-Qi-XuDa Bu Yuan Jian + lujiaojiao/ziheche/qianshi/jinyingzirenshen/shangyao/gancao shanzhuyu/shudi/gouqizi/duzhong danggui + lujiaojiao/ziheche/qianshi/jinyingzi (RenShanShuShan GouGanDuDang)
Infertility - KID-Yang-XuYu Lin Zhu + ziheche/danshen/xiangfusiwutang sijunzitang tusizi/duzhong/lujiaoshuang/huajiao + ziheche/danshen/xiangfu
Infertility - KID-Yin-XuYang Jing Zhong Yu Tang + Er Zhi Wansiwutang-chuanxiong shanzhuyu + erzhiwan
Infertility - LIV-Qi-StagKai Yu Zhong Yu Tangdanggui/baishao baizhu/fuling mudanpi/xiangfu/tianhuafen
Infertility - LIV-Qi-Stag (Jing's favorite)Chai Hu Shu Gan Tangchaihu/baishao/xiangfu/chenpi chuanxiong/zhike/gancao
Infertility - phlegm/dampQi Gong Wan + shichangpuerchentang cangzhu/xiangfu shenqu chuanxiong + shichangpu
Infertility - bl-stasisShao fu zhu yu tangHuiRouWuPu DangXiongJianggChi MoYan (xiaohuixiang/rougui/ganjiang/moyao WuPu/dangxiong/yanghusuo/chishao)
memorize

 

Question Answer
Calm fetus herbsbaizhu/sharen/huangqin/zisuye/tusizi/xuduan/duzhong/sangjisheng/zhumagen
memorize

 

Question Answer Column 3
no heat - SP-Qi-XuWan Dai TangSP (sijunzitang (fuling=>cangzhu) + cheqianzi/shanyao/chenpi)) + LIV (chaihu/jingjie/baishao)
with heat - SP-Qi-XuYi Huang Tangshanyao qianshi/baiguo huangbo/cheqianzi
KID-Yang-XuNei Bu Wanlurong/tusizi/roucongrong /shayuanzi(tongjili) sangpiaoxiao/baijili (duiyao) fuzi/rougui huangqi/ziwan
Damp-heatZhi Dai Fang2ling(zhu/fu)/zexie yinchenhao/cheqianzi huangbo/zhizi mudanpi/chishao/niuxi (2ling XieHaoChe ZhiBo PiChiNiu)
Heat/ToxinWu Wei Xiao Du Yin + baihuasheshecao/chugenbaipi/baizhujinyinhua/yejuhua/pugongying/zihuadiding/zibeitiankui + baihuasheshecao/chugenbaipi/baizhu
KID- XuShou Tai Wan + dangshen/baizhusangjishen/tusizi/xuduan/ejiao + dangshen/baizhu (SangTuDuanE + DangZhu)
Qi/Bl- XuTai Yuan Yin - danggui + huangqi/ejiaosijunzitang-fuling + siwutang-chuanxiong/danggui + chenpi/duzhong + huangqi/ejiao (sujunzitang-fuling siwutang-dangxiong + EDuChenHuang)
Injury/traumaSheng Yu Tang - danggui/chuanxiong + aiyetan/ejiao + sangjishen/xuduan/tusizirenshen/huangqi + siwutang-danggui/chuanxiong + aiyetan + ejiao/sangjishen/xuduan/tusizi (RenHuang siwutang-foshousan + Ai + shoutaiwan (SangTuDuanE)
supportBu Sheng Gu Chong Wantusizi/xuduan/bajitian/duzhong/lujiaoshuang danggui/shudi/gouqizi/ejiao dangshen/baizhu/dazao sharen (TuDuLushDuanBa ShuGouEDang DangZhuZao Sharen)
Bl-StasisSheng Hua Tang + niuxi honghua cheqianzidanggui/chuanxiong/taoren/paojiang/gancao + niuxi honghua cheqianzi (DangXiongTaoPaoGan + NiuHongChe)
Qi/Bl-stasisDuo Ming San + Fo Shou Sanmoyao/xuejie (resin) + dangghui/chuanxiong
with pronounced nauseaXiao Ban Xia Tangbanxia/shengjiang
yin/bl-xu causing windSan Jia Fu Mai Tang + tianma gouteng shichangpumuli/biejia/guiban gancao shengdi/maidong/humaren baishao/ejiao + tianma gouteng shichangpu (LiBieBan GanBaiE ShengMaiHu + TianTengChang)
Xie duCao Feng Sanwugong/baijiangcan/xiewei (quanxie tail) gouteng/zhusha shexiang (WuJiangQuan TengZhuShex)
bl-xuChang Ning Tang - Intestines Tranquility Decoctionshudi/ejiao/danggui renshen/shanyao maidong/xuduan/rougui/gancao (ShuEDang RenShan MaiDuanRouGan)
trauma/injuryHuang qi dang gui san + baijihuangqi/renshen/baizhu/gancao baishao/danggui shengjiang/dazao + baiji
qi/bl-xuTong Ru Danrenshen/huangqi danggui/maidong mutong jiegeng pig's trotter
LIV-qi-stagXia Ru Yong Quan Sansiwutang(shengdi) tianhuafen qingpi/chaihu jiegeng tongcao/loulu/chuanshanjia/wangbuliuxing gancao
yin-xuJia Jian Yi Yin Jiang + qinghao/biejiaShengDiShuMu BaiMaiGan + qinghao/biejia
toxinJie Du Huo Xue Tang + Jinyinhua/yimucaolianqiao/gegen/chaihu/gancao shengdi/chishao danggui/honghua/taoren zhike/baishao jinyinhua/yimucao
memorize

 

Question Answer
Wan Dai Tangsijunzitang (Ling=>Shan) + 3C + ChaiBaiJing
Yi Huang TangShan QianshGuo BoChe
Nei Bu WanLuTuRongTong FuRou PiaoBaiji HuangZi
Zhi Dai Fang3pee YinchCheZhiBo PiChiNiu
Wu Wei Xiao Du Yin + baihuasheshecao/chugenbaipi/baizhu2zi 2hua Pu + 3bai(ShesheChugenBai)
Shou Tai Wan + dangshen/baizhuSangTuDuanE + DangZhu
Tai Yuan Yin - danggui + huangqi/ejiaosijunzitang-Ling siwutang-Xiong ChenDu - Dang + HuangE
Sheng Yu Tang - danggui/chuanxiong + aiyetan/ejiao + sangjishen/xuduan/tusiziRenHuan siwutang+Sheng - DangXiong + AiE
Bu Sheng Gu Chong Wanshoutaiwan-sangjisheng + DuBaiBaijiLu + DangShuGou + DangshZao + Shar
Sheng Hua Tang + niuxi honghua cheqianziTaoDangXiong PaoGan + NiuHongChe
Duo Ming San + Fo Shou SanMoXuej + foshousan
Xiao Ban Xia TangXiaSheng
San Jia Fu Mai Tang + tianma gouteng shichangpuBanBieLi ShengMaiHu BaiE + TianTengChang
Cao Feng SanWuJiangQuan TengZhushShex
Chang Ning Tang - Intestines Tranquility DecoctionShuEDangMai RenShanDuanRou Gan
Huang qi dang gui san + baijisijunzitang(Ling=>Huang) siwutang-Xiong(Shu=>Sheng) Zao + Baiji
Tong Ru DanRenHuang DangMai TongGeng pig's foot
Xia Ru Yong Quan San + baizhisiwutang (Sheng) QingChai TianGengGan TongLouChuanshWangbu + Bai
Jia Jian Yi Yin Jiang + qinghao/biejiaShengDiShuMu BaiMaiGan + HaoBie
Jie Du Huo Xue Tang + Jinyinhua/yimucaoLianGeChaiGan ShengBai ChiDangTaoHong Ke + JinyinYimu
Da Huang Mu Dan Pi Tang + hongteng/baijiangcaoDaMangTaoDongguaPi + HongtJiangc
memorize

 

Question Answer Column 3
Abdominal Masses - qi-stagXiang Leng Wan + zhusha(coating)3xiang (muxiang/dingxiang/xiaohuixiang) sanleng/ezhu + 3moving(zhike/chuanlianzi/qingpi) + zhusha(coating) (muxiang/zhike/chuanlianzi/qingpi dingxiang/xiaohuixiang sanleng/ezhu + zhusha(coating))
Abdominal Masses - bl-stasisGui Zhi Fu Ling Wanguizhi/fuling/chishaoyao/taoren/mudanpi
Abdominal Masses - bl-stasis (stronger ZhengQi)Da Huang Zhe Chong Wandahuang + 4insects (zhechong/mengchong/shuizhi/qicao) + 2bl-movers(taoren/ganci) + 2phlegm(huangqin/xingren) + 3nourish(shengdi/baishao/gancao)
(dahuang/zhechong/mengchong/shuizhi/qicao taoren/xingren/ganqi huangqin/baishao/shengdi/gancao)
Abdominal Masses - phlegm/dampKai Yu Er Chen Tangerchentang/cangzhu + 2xiangs1xiongZhuQingBing (erchentang (5) qingpi/muxiang/xiangfu/binglang/ezhu cangzhu/chuanxiong)
Abdominal Masses - phlegm/damp-heatDa Huang Mu Dan Tang + hongteng/baijiangcaodahuang/mangxiao/mudanpi/taoren/dongguaren + hongteng/baijiangcao
Prolapse - Qi-xuBu Zhong Yi Qi Tang + xuduan/jinyingziRenHuangZhuGan ChaiShMaDangChen + xuduan/jinyingzi
Prolapse - KID-Qi-XuDa Bu Yuan Jian + lujiaojiao/ziheche/qianshi/jinyingzirenshen/shudi/shanzhuyu/shanyao gouqizi/gancao/duzhong/danggui + lujiaojiao/ziheche/qianshi/jinyingzi
Infertility - KID-Yang-XuYu Lin Zhu + ziheche/danshen/xiangfusiwutang sijunzitang tusizi/duzhong/lujiaoshuang/huajiao + ziheche/danshen/xiangfu
Infertility - KID-Yin-XuYang Jing Zhong Yu Tang + Er Zhi Wansiwutang-chuanxiong shanzhuyu + erzhiwan
Infertility - LIV-Qi-StagKai Yu Zhong Yu Tangblood(danggui/baishao) sp(baizhu/fuling) move(mudanpi/xiangfu) tianhuafen (danggui/baishao baizhu/fuling mudanpi/xiangfu/tianhuafen)
Infertility - LIV-Qi-Stag (Jing's favorite)Chai Hu Shu Gan Tangchaihu/baishao/xiangfu/chenpi chuanxiong/zhike/gancao
Infertility - phlegm/dampQi Gong Wan + shichangpuerchentang/cangzhu ShenXiangXiong (erchentang cangzhu/xiangfu shenqu chuanxiong + shichangpu)
Infertility - bl-stasisShao fu zhu yu tangHuiRouWuPu DangXiongJianggChi MoYan (xiaohuixiang/rougui/ganjiang/moyao WuPu/dangxiong/yanghusuo/chishao
memorize