Create
Learn
Share

Greek 2

rename
daveliuhk's version from 2018-09-05 04:22

Section

 

Question Answer
minute λεπτό
strong ισχυρή
special ειδικός
mind νου
behind πίσω
clear σαφής
tail ουρά
produce παράγουν
fact γεγονός
space χώρο
heard ακούσει
best καλύτερο
hour ώρα
better καλύτερη
TRUE αληθής
during κατά τη διάρκεια της
hundred εκατό
five πέντε
remember θυμηθείτε
step βήμα
early νωρίς
hold κρατήστε
west δυτικά
ground έδαφος
interest ενδιαφέρον
reach φτάσουν
fast γρήγορα
verb ρήμα
sing τραγουδώ
listen ακούστε
six έξι
table τραπέζι
travel ταξίδι
less λιγότερο
morning πρωί
ten δέκα
simple απλό
several αρκετές
vowel φωνήεν
toward προς
war πόλεμο
lay θέσει
against κατά
pattern μοτίβο
slow αργή
center κέντρο
love αγάπη
person πρόσωπο
money χρήματα
serve εξυπηρετούν
appear εμφανίζονται
road δρόμος
map χάρτης
rain βροχή
rule κανόνας
govern διέπουν
pull τραβήξτε
cold κρύο
notice ειδοποίηση
voice φωνή
energy ενέργεια
hunt κυνήγι
probable πιθανή
bed κρεβάτι
brother Ο αδελφός
egg αυγό
ride βόλτα
cell κυττάρων
believe πιστεύουμε
perhaps ίσως
pick επιλέξτε
sudden ξαφνική
count μετράνε
square πλατεία
reason λόγος
length μήκος
represent εκπροσωπώ
art τέχνη
subject θέμα
region περιοχή
size μέγεθος
vary ποικίλλουν
settle εγκατασταθούν
speak μιλούν
weight βάρος
general γενικές
ice πάγος
matter θέμα
circle κύκλο
pair ζεύγος
include περιλαμβάνουν
divide χάσματος
syllable συλλαβή
felt αισθάνθηκε
grand grand
ball μπάλα
yet ακόμη
wave κύμα
drop πτώση
heart καρδιά
am είμαι
present παρόν
heavy βαριά
dance χορού
engine κινητήρας
position θέση
arm μπράτσο
wide ευρύ
sail ιστίο
material υλικό
fraction κλάσμα
forest δάσος
sit καθίσει
race φυλή
window παράθυρο
store κατάστημα
summer καλοκαίρι
train τρένο
sleep ύπνου
prove αποδειχθούν
lone μοναχικός
leg πόδι
exercise άσκηση
wall τοίχο
catch σύλληψη
mount mount
wish επιθυμούν
sky ουρανό
board χαρτόνι
joy χαρά
winter χειμώνας
sat Σαβ
written γραπτή
wild άγρια
instrument οργάνου
kept φυλάσσονται
glass ποτήρι
grass γρασίδι
cow αγελάδα
job δουλειά
edge άκρο
sign πινακίδα
visit επίσκεψη
past παρελθόν
soft μαλακός
fun διασκέδαση
bright φωτεινό
gas αερίου
weather καιρός
month μήνα
million εκατομμύρια
bear φέρουν
finish φινίρισμα
happy ευτυχισμένος
hope ελπίζω
flower λουλούδι
clothe ντύσει
strange παράξενα
gone φύγει
trade εμπόριο
melody μελωδία
trip ταξίδι
office γραφείο
receive λαμβάνω
row σειρά
mouth το στόμα
exact ακριβής
symbol σύμβολο
die πεθαίνω
least τουλάχιστον
trouble πρόβλημα
shout κραυγή
except εκτός
wrote έγραψε
seed σπόρων
tone τόνος
join ένωση
suggest προτείνουν
clean καθαρό
break διάλειμμα
lady η κυρία
yard αυλή
rise αυξηθεί
bad κακό
blow χτύπημα
oil πετρελαίου
blood αίμα
touch αγγίζετε
grew μεγάλωσε
cent σεντ
mix αναμίξτε
team Η ομάδα
wire σύρμα
cost κόστος
lost χαμένος
brown καφέ
wear φθορά
garden κήπο
equal ίση
sent αποστέλλονται
choose επιλέξτε
fell έπεσε
fit ταιριάζει
flow ροή
fair δίκαιος
bank τράπεζα
collect συλλέγουν
save αποθηκεύσετε
control ελέγχου
decimal δεκαδικό
ear αυτί
else άλλος
quite αρκετά
broke έσπασε
case περίπτωση
middle μέση
kill σκοτώνουν
son Ο γιος
lake λίμνη
moment στιγμή
scale κλίμακα
loud δυνατά
spring άνοιξη
observe παρατηρώ
child παιδί
straight ευθεία
consonant σύμφωνο
nation έθνος
dictionary λεξικό
milk γάλα
speed ταχύτητα
method μέθοδος
organ οργάνου
pay πληρωμή
age ηλικία
section τμήμα
dress φόρεμα
cloud cloud
surprise έκπληξη
quiet ήσυχο
stone πέτρα
tiny μικροσκοπικός
climb ανάβαση
cool δροσερό
design σχεδιασμός
poor φτωχός
lot πολλά
experiment πείραμα
bottom κάτω μέρος
key κλειδί
iron σίδερο
single ενιαίου
stick ραβδί
flat επίπεδη
twenty είκοσι
skin δέρματος
smile χαμόγελο
crease πτυχή
hole τρύπα
jump άλμα
baby μωρό
eight οκτώ
village χωριό
meet πληρούν
root ρίζα
buy αγοράζουν
raise αύξηση
solve επιλύσει
metal μετάλλων
whether αν
push ώθηση
seven επτά
paragraph παράγραφο
third τρίτο
shall θα
held χειρός
hair μαλλιά
describe περιγράψει
cook μάγειρας
floor πάτωμα
either είτε
result αποτέλεσμα
burn έγκαυμα
hill λόφος
safe ασφαλής
cat γάτα
century αιώνα
consider σκεφτείτε
type τύπος
law του νόμου
bit λίγο
coast ακτή
copy αντίγραφο
phrase φράση
silent σιωπηλή
tall ψηλός
sand άμμου
soil χώμα
roll ρολό
temperature θερμοκρασία
finger δάχτυλο
industry βιομηχανία
value αξία
fight αγώνα
lie ψέμα
beat νικήσει
excite διεγείρει
natural φυσικές
view θέα
sense νόημα
capital κεφάλαιο
won’t δεν θα
chair καρέκλα
danger κίνδυνο
fruit φρούτα
rich πλούσιος
thick παχύ
soldier στρατιώτης
process διαδικασία
operate λειτουργούν
practice πρακτική
separate ξεχωριστός
difficult δύσκολο
doctor γιατρός
please παρακαλώ
protect προστασία
noon το μεσημέρι
crop καλλιέργεια
modern σύγχρονος
element στοιχείο
hit χτύπημα
student φοιτητής
corner γωνία
party κόμμα
supply προμήθεια
whose των οποίων
locate εντοπίσετε
ring δαχτυλίδι
character χαρακτήρας
insect έντομο
caught αλιεύονται
period περίοδο
indicate υποδεικνύουν
radio ράδιο
spoke μίλησε
atom άτομο
human ανθρώπινη
history ιστορία
effect επίδραση
electric ηλεκτρικός
expect αναμένω
bone των οστών
rail σιδηροδρομικές
imagine φανταστείτε
provide παρέχουν
agree συμφωνώ
thus έτσι
gentle ευγενής
woman γυναίκα
captain καπετάνιος
guess υποθέτω
necessary απαραίτητο
sharp αιχμηρός
wing φτερό
create δημιουργήσετε
neighbor γείτονας
wash πλύση
bat ρόπαλο
rather μάλλον
crowd πλήθος
corn καλαμπόκι
compare συγκρίνετε
poem ποίημα
string κορδόνι
bell κουδούνι
depend εξαρτηθεί
meat κρέας
rub τρίψιμο
tube σωλήνα
famous διάσημος
dollar δολάριο
stream ρεύμα
fear φόβος
sight όραση
thin λεπτός
triangle τρίγωνο
planet πλανήτης
hurry βιασύνη
chief επικεφαλής
colony αποικία
clock ρολόι
mine ορυχείο
tie γραβάτα
enter εισάγετε
major μεγάλες
fresh φρέσκο
search αναζήτηση
send στείλετε
yellow κίτρινο
gun όπλο
allow επιτρέπουν
print αποτύπωμα
dead νεκρός
spot σημείο
desert έρημο
suit κοστούμι
current ρεύμα
lift ανελκυστήρα
rose τριαντάφυλλο
arrive φτάσετε
master κύριος
track κομμάτι
parent μητρική εταιρεία
shore ακτή
division διαίρεση
sheet φύλλο
substance ουσία
favor ευνοούν
connect συνδεθείτε
post μετά
spend ξοδεύουν
chord χορδή
fat λίπος
glad ευτυχής
original πρωτότυπο
share μετοχή
station σταθμός
dad μπαμπάς
bread ψωμί
charge χρεώνουν
proper κατάλληλος
bar μπαρ
offer προσφορά
segment τμήμα
slave δούλος
duck πάπια
instant στιγμιαία
market αγορά
degree βαθμό
populate συμπληρώσετε
chick κοτοπουλάκι
dear αγαπητός
enemy εχθρός
reply απάντηση
drink ποτό
occur συμβαίνουν
support υποστήριξη
speech ομιλία
nature φύση
range εύρος
steam ατμού
motion κίνηση
path μονοπάτι
liquid υγρό
log συνδεθείτε
meant σήμαινε
quotient πηλίκο
teeth δόντια
shell κέλυφος
neck λαιμό
oxygen οξυγόνο
sugar ζάχαρη
death θάνατο
pretty αρκετά
skill επιδεξιότητα
women γυναίκες
season εποχή
solution λύση
magnet μαγνήτη
silver ασήμι
thank ευχαριστώ
branch υποκατάστημα
match αγώνα
suffix επίθημα
especially ιδιαίτερα
fig σύκο
afraid φοβισμένος
huge τεράστια
sister αδελφή
steel χάλυβας
discuss συζητήσουν
forward προς τα εμπρός
similar παρόμοια
guide καθοδηγήσει
experience εμπειρία
score σκορ
apple μήλο
bought αγόρασε
led οδήγησε
pitch γήπεδο
coat παλτό
mass μάζα
card κάρτα
band band
rope σκοινί
slip ολίσθησης
win Νίκη
dream όνειρο
evening βράδυ
condition κατάσταση
feed ζωοτροφές
tool εργαλείο
total σύνολο
basic βασικός
smell μυρωδιά
valley κοιλάδα
nor ούτε
double διπλό
seat κάθισμα
continue συνεχίσει
block κατηγορία
chart διάγραμμα
hat καπέλο
sell πωλήσει
success επιτυχία
company Η εταιρεία
subtract αφαιρέστε
event εκδήλωση
particular ειδικότερα
deal συμφωνία
swim κολύμπι
term όρος
opposite απέναντι
wife γυναίκα
shoe παπούτσι
shoulder ώμο
spread διάδοση
arrange κανονίσει
camp στρατόπεδο
invent εφεύρουν
cotton βαμβάκι
born γεννημένος
determine καθοριστεί
quart λίτρο
nine εννέα
truck φορτηγό
noise θόρυβο
level επίπεδο
chance ευκαιρία
gather συγκεντρώσει
shop κατάστημα
stretch τέντωμα
throw ρίξει
shine λάμψη
property ακίνητα
column στήλη
molecule μόριο
select επιλέξτε
wrong λάθος
gray γκρί
repeat επανάληψη
require απαιτούν
broad ευρύς
prepare προετοιμασία
salt αλάτι
nose μύτη
plural πληθυντικός
anger οργή
claim αξίωση
continent ήπειρο
memorize