Create
Learn
Share

Gezondheidszorg

rename
rubenlanjouw's version from 2015-07-30 22:06

Section

Question Answer
Publieke gzhzdeel gzhz door overheid betaald en uitgevoerd
Wet publieke gzhz (WPG)gemeente verantwoordelijk gzhz hulp en tot standkoming en samenhang preventie + curatieve zorg
Taken GGD (vooral preventief)Verwerven inzicht gzh situatie
Bewaken gzh aspecten bestuurlijke beslissingen
Bijdrage opzet, uitvoering preventieprogramma’s
4 jaar gemeentelijke nota vgzh
Bevorderen medisch-milieukundige zorg
Technische hygienezorg
Uitvoeren infectieziekten bestrijding
Uitvoeren jeugd gzhz
Uitvoeren ouderen gzhz
Curatieve taak GGDMensen afkomstig land hoge prevalentie TBC
Zeevarenden
Drugsverslaafden
Gedetinieerden
Niet preventieve taken GGDBemoeizorg
Forensische taken
Ambulancezorg
Indicatie/advies bij wetten en regels
GGD deskundigheidSociale gnk
Epidemiologie
Sociale verpleegkunde
Gzh bevordering
Gzh wetenschappen
Sociaal geneeskundigenBedrijfsarts: preventie verzuim, arbeids-reintegratie
Verzekeringsarts: Beoordelen/adviseren in kader wettelijke arbeidszorgregelingen (ziektewet, WIA, WAJONG)
Medisch adviseur:Private verzekeringsmaatschappij, geeft advies aan verzekeraar, acceptatie verzekerde of claim
memorize

 

Question Answer
ICFLichaamsfuncties, activiteiten, participatie
Stoornis, activiteitenbeperking, functiebeperking
2 jr verzuimaanvraag, beoordeling uitvoeringsinstituut (UWV), werknemers verzekeringen
Rol verzekeringsartsBeoordelen goed verlopen behandel/begeleid traject
Beoordelen actuele functionele mogelijkheden
Beoordelen lopende en geindiceerde behandeling/begeleiding
Beoordelen beloop (prognose)

Arbeidsdeskundige bepaalt arbeidsongeschiktheids percentage (aan de hand van het loon)
100%, geen minimumloon(beperkingen opleiding telt niet meer)
<35%, bij werkgever aan de slag blijven
Sociale zekerheid, verzekeringen en voorzieningenWerknemersverzekeringen (arbeidsovereenkomst)

Werkloosheidswet (WW)
Ziektewet (ZW) en Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz(
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/WAOSociale voorzieningen

Wet inkomensvoorzieningen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt werkloze werknemers (IOALO/IOAZ)
Wet Werk en bijstand (WWB), onder sociaal minimum)
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatiewet
Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (WAJONG)
Wet investeren in Jongeren (WIJ), ouder dan 27, na opleiding of werken
Werkloosheidswet (WW)Financiele gevolgen onvrijwillig werkeloos
Regels voor re-integratie
Ziektewet (ZW) en Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte(Wulbz)ZW-ziek
Geen werkgever
Uitkering UWV
Wulbz-zieke werknemer
werkgever betaald (gedeeltelijk) loon door
memorize

 

Question Answer
Ziekteverzuim4,4%, 10 dagen per ziekmelding
700.000 WIA
200.000 WAJONG
40% is verstandelijk gehandicapt
WIA1)Psychische aandoeningen
2)Aandoeningen houding en bewegingsapparaat
3)Aandoeningen aan het zenuwstelsel
4)Cardiovasculaire aandoeningen
memorize

 

Question Answer
ZorgstelselsBeschikbaarhied – zorg moet eerlijk verdeeld, redelijkheid en billijkheid financiele bijdrage
Kwaliteit
Doelmatigheid en betaalbaarheid
Typen gezondheidsstelselsSociaal verzekeringsstelsel (Bismarck)
Privaat, meso, medische professie
Focus: kwaliteit
Beheersprobleem: betaalbaarheid

Genationaliseerd stelsel (Beveridgestelsel)
Publiek, macro, overheid
Focus: toegankelijkheid
Beheersprobleem: Kwaliteit en toegankelijkheid

Gereguleerde marktwerking (Enthoven)
Privaat, micro, verzekeraars
Focus: Doelmatigheid
Beheersprobleem:Betaalbaarheid en toegang
Actoren die een rol spelenAanbieder
Vrager
Financier
Overheid
Toegankelijkheid van de zorgBehoefte (need)
Vraag (demand)
Gebruik
Toegankelijkheid zorg hangt af vanFinanciele toegankelijkheid
Geografische toegankelijkheid
Tijdige toegankelijkheid
Culturele toegankelijkheid
Sociale zorgstelselsRisicosolidariteit
Risicoselectie
Risicoverevening
Genationaliseerde zorgstelselsGebasseerd op belastingen
Geen risicoselectie
Lasten progressiever
Inkomenssolidariteit
Health literacy (gezondheidsvaardigheden)Vaardigheden die nodig zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen
Kwaliteit zorg beoordelenProces kwaliteit
Uitkomst kwaliteit
Structurele kwaliteit
Meten van kwaliteitMedisch dossier
Sterfte statistieken
Landelijke registraties, specifieke aandoeningen
Admin databases
Vragenlijst onderzoek patienten
Oorzaken stijgende kostenNieuwe behandelmethode
Arbeidsintensief
Zorgvolume neemt toe (aantal zorggebruikers neemt toe, zorg per gebruiker neemt toe)
memorize

 

Question Answer
Beroepen zorgMedische beroepen
Paramedische
Verplegende/verzorgende
Assisterende
Zorginstellingen NLCure, gericht op genezing
Care, langdurige zorg
Maatschappelijke ondersteuning
ZWWelke zorg in basispakket niet wie is verantwoordelijk hiervoor
AWBZDekt langdurige zorg (onverzekerbaren) uitgevoerd door zorg, 40% totale zorguitgaven
memorize

 

Question Answer
Wetten organisatie gzhz, bestuurlijkeGezondheidswet
Wet op geneesmiddelenvoorziening
Zorgverzerkingswet (ZVW)
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wet medische hulpmiddelen
Wet ambulancevervoer
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Wet op beroepen individuele gzhz (BIG)
Kwaliteitswet zorginstellingen
Wet toelating zorginstellingen(WTZI)
Wetten organisatie gzhz, civielrechtelijkeWet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Toezicht gzhz door overheid viaInspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)
Bevorderen veilige, effectieve pt gerichte zorg, toezicht kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, bewaakt rechten pt, handelt vanuit perspectief burger

Nederlandse zorgauthoriteit (NZa)
Toezichthouder zorgmarkt (aanbieder, verzekeraar, cure en care), proactief vaststellen, handhaven condities marktwerking
Uitvoering wettelijke takenCollege voor zorgverzekeringen (CVZ)
Onafhankelijke positie beleidsbepalende, uitvoerende partijen, Borgen/ontwikkelen publieke randvoorwaarden zorgstelsel

Gezondheidsraad (GR)
Adviseren parlement over stand wetenschap en terrein vgzh

Raad voor volksgzh en zorg (RVG)
Strategische adviezen overheid voor gezondheidszorg beleid
Kwaliteit van zorgEffectiviteit
Veiligheid
Patient gerichtheid
memorize