Create
Learn
Share

Gezondheidsrecht

rename
rubenlanjouw's version from 2015-07-30 12:46

Section

Question Answer
Invallen voor pt bijMinderjarige (jonger dan 11: ouders/voogd, 12 t/m 15: ouders + pat; 16 pt)
16 t/m 17 die wilsonbekwaam wordt: ouders/voogd
Meerderjarig 18+: zelf of indien wilsonbekwaam schriftelijk iemand machtigen
WGBO = wet geneeskundige behandelingsovereenkomstVan toepassing op alle situaties waarin een arts ‘handelingen op het gebied van de geneeskunst verricht. (geldt niet voor: gevestigde apotheken)
Weiger redenen moeten toetsbaar + objectief zijn en zijn (HA)1) Praktijk is vol
2) Woont te ver (huisbezoek kost te veel tijd)
Verplicht informatie geven over1) Aard en Doel onderzoek/behandeling/verrichting
2) Gevolgen en risico’s
3) Andere methoden die in aanmerking komen
4) Gezondheidstoestand van de pt en vooruitzichten
5) Uitzonderingen: Ernstig nadeel (suicide gevaar), vooraf beoordeeld door collega hulpverlener(voornemen getoetst), niet-weten: mits dat voordeel opweegt tegen ’t voordeel het wel te weten, van belang, complicaties, bijwerkingen, negatieve risico’s, blijvende en verdwijnende, urgentie)
Toestemming patient (manieren)1) Expliciet/verondersteld (minder ingrijpende behandeling, meer stilzwijgend)
2) Desgewenst schriftelijk (wilsbekwaam 16+, ok als ie wilsonbekwaam wordt)
3) Exceptie, wettelijk geregelde dwamgbehandeling, bij 2 als hulpverlener gegronde reden heeft
Dossierplicht (continuiteit + kwaliteit behandeling) recht op inzage1) Bewaartermijn 15 jaar en vernietingsrecht pt. (tenzij belang anderen die zich ertegen verzetten)
2) Niet, werkaantekening arts, orgineel exemplaar
3) Wel, rechtstreeks (tenzij andermans privacy geschaad wordt), kopie, onder therapeutische exceptie vallende dingen
Geheimhoudingsplicht1) Toegankelijkheid zorg
2) WGBO, zwijgen, tenzij.
3) Excepties, wettelijke andere bepaling, toestemming pt verbreken beroepsgeheim, arts in conflict plichten
Verschoningsrecht (arts, tandarts, verloskundige, apotheker)1) Beroepsbeoefenaar bepaald zelf of het nodig is
2) Beroep op verschoningsrecht gedaan t.o.v. rechter
3) Mogelijkheid tot, gezien als professionele verplichting, afgeleid verschoningsrecht voor ondersteunenden/assisterenden.
Inzage gegevens overledene door1) Uitdrukkelijk gemachtigde nabestaanden
2) Nabestaanden met bijzondere verantwoordelijkheid
3) Overige, wanneer aannemelijk is dat overledene geen bezwaar had
memorize

 

Question Answer
Beslissingen voor rechter opnemen pt in psychiatrisch ziekenhuis (wet BOPZ)1)Crisisituatie, onmiddellijk ingrijpen (Inbewaringstelling)
2)Wenselijke opname (voorlopige machtiging)
3)Stok achter de deur(Voorwaardelijke machtiging
4)Eigen verzoek (Recherlijke machtiging)
Inbewaringstelling voorwaarden1)Onmiddellijk dreigend gevaar
2)Ernstig vermoeden geestestoornis
3)Gevaar kan niet buiten ZH worden afgewend
4)Geen blijk van bereidheid tot opname
Voorlopige machtiging voorwaardenErnstige stoornis geestesvermogen
Ernstig reel en concreet gevaar door stoornis
Gevaar kan niet worden afgewend door tussenkkomst persoenen/instelling buiten een psychiatrisch ZH
Voorwaardelijke machtiging voorwaardenGeestelijke stoornis die gevaar veroorzaakt
Pt moet akkoord met bepaalde voorwaarden
Wilsonbekwaam zijn
Rechterlijke machtiging voorwaardenGeestelijke stoornis
Gevaar
Afwending van het gevaar buiten ZH niet mogelijk
memorize

 

Question Answer
Wet Zwangerschapsafbreking (WAZ) met toestemming vrouw einde zwangerschap o.g.v. WAZVanaf moment nesteling, 24 wkn
Bedenktijd ten minste 5 dagen
Essentiele voorwaarde: noodsituatie (volgens vrouw)
Arts moet info geven andere oplossingen, vrijwilligheid vrouw nagaan, nagaan of vrouw verantwoordelijkheid ongeborene heeft meegewogen
Excepties: na 24 wkn bij ernstige handicap vrucht, wienig kans overleven, verzoek beide ouders
Excepties selectieve abortus, meer dan 1 vrucht, fertiliteitsbehandeling
Wet op lijkbezorgingNatuurlijke dood – lijkschouwing – formulier verklaring
Niet natuurlijke dood – gementlijke – OvJ (sectie toestemming: OvJ, IGZ, Ontleding: ouder dan 16 bij dood nabestaanden)
Beindigen behandelings situatiesOp verzoek
Versterven, weigeren voedsel water
Namens patient
Verder behandelen medisch zinloos
Palliatief beleid (sedatie
EuthanasieOpzettelijk levensbeindigend handelen door een andere dan de betrokkene zelf op diens verzoek
Hulp bij zelfdodingDoor pt zelf
Psychische pt uitzichtloos leven
somatische ziekten
Wet toetsing levensbeiniding op verzoek + hulp zelfdoding (WTL)Vrijwillig en weloverwogen verzoek
Uitzichtloos en ondragelijk lijden
Voorgelicht over situatie + vooruitzichten
Geen redelijke andere oplossing
Ten minste 1 consult andere arts (onafhankelijke)
Medisch zorgvuldige uitvoering
WTL uitvoeringarts – lijkschouwer gemeente – regionale toetsingscomissie - OvJ
16/17 mag + ouders (anders alsnog ingewilligd)
12-16, indien ouders akkoord gaan
Jonger dan 12, schriftelijk vastgelegd verzoek en erna wilsonbekwaam
Doelen wet op orgaandonatie (WOD)Meer rechtzekerheid
Vergroten aanbod + rechtvaardige verdeling
Verbreden + strafbaarstellen orgaanhandel
Toestemming bij donatie bij levenSchriftelijk + mondeling bevoegd persoon
Ingelicht zijn aard, doel, gevolgen, risico’s
Vrijheid/vrijwilligheid pt.
Alleen kosten rechtstreeks van orgaan verwijdering vergoed
Wilsonbekwame meerderjarige donor eisenRegenererend orgaan
Geen blijvende gevolgen donor
Bloedverwant tweede graad
Pt is in levensgevaar, kan niet anders worden opgelost
Donor heeft zelf belang bij afwenden levensgevaar
Toestemming wettelijke vertegenwoordiger + rechtbank, ouder dan 12, extra: toestemming minderjarige, ouders/voogd en kinderrechter, jonger dan 12, extra: toestemming ouders/voogd, kinderrechter
Donatie na overlijden criteriaWilsverklaring + donatieformulier > 18 jaar
Indien niet toestemming, partner of tweedegraads bloedverwant
Donor is hersendood
Melden NTS
Preserverende maatregelen mag bij toestemming
Orgaan banken verantwoordelijk voor verwerken + opslaan
Donor systemenOnzuiver systeem, familie geeft naderhand aan ja/nee
Zuiver systeem, donor zegt ja/nee
NL: toestemmingssysteem, EU: bezwaarsysteem
memorize

 

Question Answer
Wet Medisch Wetenschappelijk onderzoek met mensen (MWO, METC/COMO)kennis vergaren voorop
Integriteit proefpersoon
Belang is evenredig bezwaren + risico proefpersoon
methodologisch correct
deskundige onderzoekers
vergoeding niet onevenredig hoog
protocol met duidelijke vermelding ‘ten goede’ betrokken proefpersonen
overige eisen
MWO is verboden bij minderjarigen en wilsonbekwamen tenzijHet onderzoek kan proefpersoon zelf ten goede komen (therapeutisch onderzoek)
Kan alleen met deze groep, risico’s verwaarloosbaar, bezwaar minimaal, verzet is stoppen, speciale regels gedetineerden, minderjarig ouder dan 12 is wilsbekwaam + ouders, jonger dan 12 wilsbekwaam door ouders
Wetenschappelijk onderzoek humaan materiaal (WMO)Rest materiaal (WGBO-WMO)
Anoniem met ‘Code goed gebruik”, herleidbaar, indirect herleidbaar, onherleidbaar
Wet beroepstitels (BIG)Verplicht leveren verantwoorde zorg
Administratie/registratie
Specialismen
Beheren ook opleidingstitels
Voorwaarden voor aansprakelijkheidMedische fout gemaakt, wanprestatie bij uitvoeren overeenkomst
Schade, materieel, inmaterieel
Causaal verband, schade is door fout veroorzaakt
Civielrechtelijke aansprakelijkheidd.m.v. schade vergoeding
bewijslast bij aanklager
centrale aansprakelijkehidciviele rechter(rechtbank-hof-HR)
Wanneer: Toerekenbare tekortkoming, schade, causaal verband
Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid (Handhaven kwalitiet zorg)Waarschuwing berisping
boete
shorsing (max 1 jr
gedeeltelijke ontzegging
uit ambt worden gezet(verbod herregistratie)
Tuchtcollege, niet 2x zelfde zaak
rechtstreeksbelanghebbende
Tucht normenTekortschieten jegens pt/naasten
In strijd algemeen belang, goed uitoefenen individuele gzhz
Exceptie, niet onvankelijke klacht, afewezen
uitslag na 6 wkn – CTG
memorize

 

Question Answer
Kerndoelen PMOPreventie ziekten/aandoeningen
Bewaking/bevordering gezondheid
Bewaken/verbeteren functionering + inzetbaarheid
Criteria PMONoodzaak is duidelijk
PMO is relevant betrokkene
Diagnostische waarde/effectiviteit interventie wetenschappelijk onderbouwd
Doelmatig
Uitvoerbaar in bedrijf
Acceptabel voor werknemer
Subsidariteit
Proportionaliteit
memorize