Create
Learn
Share

Geologie

rename
daxidufu's version from 2018-01-02 21:47

Section

Question Answer
Rozdělení čtvrtohor holocén, pleistocén
Jaké horniny obsahuje podoblast středočeský plutonmagmatické horniny, granity, žuly, metamorfované horniny ortoruly, pararuly..
Zlomy ohraničující oblastiAno většinou, ale není to pravidlo ...
Rozdělení třetihor (terciér)paleocén, eocen, oligocén, miocen, pliocén
Rozdělení druhohor (mezozoikum)trias, Jura, křída
Letopočet svrchní křídy100-65 mil.let (konec druhohor, mezozoika)
Černouhelné pánve jsou tvořeny v souvrstvíspodní + svrchní šedé souvrství - limnický pennokarbon
Co obsahují permokarbonské limnické pánveuhlí, bazaltoid, jílovce, lupek
Regionální metamorfování českého masivunaposledy ve variském geologickém procesu
Co v ČR vzniklo sopečnou činnostíČeské středohoří a Doupovské hory
Ekvivalent limnického permokarbonusvrchní červený líňské souvrství, svrchní šedý – slánské, spodní červený – týnecké, spodní šedý - kladenské
Rozdíl mezi neovulkanickými a paleovulkanickými horninamineovulk. jsou staré do 10 mil. Let, paleovulk. staré nad 10 mil. let
Časové rozmezí druhohor230-63 mil.let
Co se u nás dělo v době alpínského vrásněnípouze zlomová tektonika
Vyjmenuj útvary paleozoika (prvohor)starší prvohory - kambium, ordovik, silur, devon, mladší prvohory- karbon, perm
Poslední metamorf. oblastoblast Lužická
Geologický útvar na LabskuČeská křídová tabule
Co odděluje limnický permokarbonstarší komplexy zvrásněných a metamorfovaných hornin
Albit vzorecNa Al Si3O8
OligoklasNaCaAl2Si2O2
Kyzové zvětrávání minerálůpyrit, markazit
Neovulkanický výlevný ekvivalent čedičetuf, tufit
Z čeho vzniká ortorulaz granitoidů a pararul
Složení slínujílové materiály + vápenec (karbonáty)
Vznik kastovatredukčně-rašelina
Co obsahuje kaolinhl. složkou je jílový nerost kaolinit a křemenná zrna
Co je Český granátNeosilikát - hořečnatý křemičitan (pyrop) Mg3A12(SiO4)3
Podstatné množství zastoupení v syenituortoklas, plagioklasy
Co vzniká z biotituchlorit
Co vzniká z živcůjíl.minerály
Co vzniká z olivínu (peridot)serpentinit
Co vzniká z amfibolůchlorit, serpentinit
Co vzniká z pyroxenumastek
Nejméně rozpustné minerálykřemen, muskovit (žáruvzdorný)
Mezi CaCO3 sedimenty (karbonáty) nepatříspongilit (křemitý organogenní sediment-připomíná opuku)
Klastické (úlomkové) sedimentydroba, arkóza, slepenec, brekcie, pískovec a křemenec
V magmatu nemůže být pohromadě muskovit smuskovit s foidem, s turmalínem, s olivínem
V magmatu nemůže být pohromadě křemens olivínem, s foidem
V magmatu nemůže být pohromadě turmalíns muskovitem, s foidem
V magmatu nemůže být pohromadě olivíns muskovitem
Vznik aktinolituze zelené břidlice, slabá regionální metamorfóza
Složení křemence (sediment)křemen, křemenný tmel špatné zvětrávání kostky kočičí hlavy
Stupnice tvrdostimastek, sůl, kalcit, fluorit, apatit, ortoklas, křemen, topaz, korund, diamant
Vzorec kalcituCaCO3
Kalcit nejčastějí krystalizuje jakoklencová soustava
Rozdíl mezi muskovitem a biotitemve zvětrávání a obsahu SiO2 (biotit snadno zvětrává)
Složení pyroxenůSi2O6 + Ca, Mg, AI, Na, F
Složení barytuBaSO4
Černozemě jsou původusprašového, čtvrtohory
Psefitysediment.horn. - slepenec, brekcie a štěrk (hrubozrnné) - zrnka nad 2 mm
Mezi silicity patříbuližník, rohovec (křemenné konkrece), pazourek, spongolit
Pěnovec vzniká zrostl. pletiv a minerální vody
Psamity jsou2-0,063 mm písek, pískovec křemenec, droba, arkózy
Aleurity jsou0,063-0,004 mm - prachovce, prach, břidlice, spraš, hlína
Pelity jsouméně než 0,004 mm-jíl, jílovec, jíl.břidlice, kaolín
Seřaď podle obsahu Sikřemen-živce-slídy-foidy
Stěny krasových oblastíspraš, pyrenoidy, term. prameny, závrty, propasti
Horniny biochemických sedimentůbuližník, spongilit, diatomit, rohovec, limnokvarcit
Kaolín jereziduální hornina surovina pro výrobu keramiky (mechan.-chemické zvětr.)
Sintr je vázánkarbonátovými povrchy
Zvýšení Ph půdyvápnění mletým vápencem
Význam bazické moučkyzvýšení živin v chudých půdách
Zvýšení množství org. hmoty v půděpomocí rašeliny
Zlehčení půdypísky
Co je eolitický sedimentvátý větrem
Nejdůležitější fyzikální činitel rozpadu horninmrznoucí voda
Co vzniká ve starých karechkar(ledovcové údolí)-ledovcové jezero, vznikají propady a zámky
Morénašpička ledovcového nánosu, který před sebou tlačí ledovec
Mechanické zvětrávání probíhá vv aridním klimatu
Činnost sopky se dělí naefusivní(výlevná), eruptivní(výbuch)
Centra zemětřesení jsoumísta hlubinných zlomů jsou ideální pro přenos zemětřesení
Čím se vyznačují staré krasové oblastipropasti, závrty, jeskyně
Princip aktualizacev minulosti působily stejné síly jako dnes
Škarpapropast vzniklá krasovou činností
Vzorec křemeneSiO2
Vzorec chalcedonuSiO2
Která hornina je reziduálníneprodělaly transport materiálu a zůstávají přímo na místě původní horniny. Mezi ně patří například běžná eluvia, kaolinizované horniny, bentonity, laterity apod. Reziduální hornina vzniká zvětráváním starších hornin.
Z čeho vzniká metamorfózou fylitz jílové a prachové břidlice
Jaký geotektonický cyklus naposledy proběhl v Limnickém permokarbonužádný
Jak je propustný pískovecPrůlinová propustnost
Z čeho vzniká vřídlovecsediment složený z aragonitu, ukládaný z vod pramenů, jejichž teplota přesahuje cca 30°C
Uveď magmatické výlevné horninyporfyr, porfyrit, melafyr, diabas, ryolit, trachylyt, znělec, čedič
Co přidat do velmi lehké půdy k jejímu zhutnění, zvýšení sorbceBentonit, slín, rašelinu
Co není způsobeno vnitřními geologickými silamieroze, denundace, haluirolýza
Co je způsobeno vnitřními geologickými silamimagmatismus, vylkanismus, jílovatění živců
Stáří černého uhlíprvohory (karbon-perm)
Čím vznikají evaporityvznikající odpařování slané (i sladkovodní) vody
Co musí obsahovat hornina, aby se jí dalo říkat žulaživce, křemen, muskovit
Procentuelní zastoupeni křemene v žule30-35%
Jaké minerály patří do skupiny sulfidypyrit, markazit, chalkopyrit
Jaké minerály patří do skupiny sulfátyanhydrit, baryt, sádrovec, kieserit
Jaké minerály patří do skupiny pyroxenyaugit (amfibol je také inosilikát, ale ne pyroxen)
Jaké minerály patří do skupiny jíl.minerálymontmorillonit, ilit, glaukonit
Jaké minerály patří do skupiny živcesanidin, ortoklas, albit, oligoklas, andezín, labradorit, bytownit, anortit, foidy
Jaké minerály patří do skupiny oxidykřemen, opál, chalcedon
Jaké minerály patří do skupiny karbonátykalcit, dolomit, magnezit, aragonit
Vzorec chalkopyrituCuFeS2
Jaké horniny způsobuji krasové jevyvápenec, dolomit (vodou rozpustné)
Kdy a jestli vyvrásnila moldanonubicka oblastna přelomu prvohor a druhohor
Kdy a jestli se vyvrásnil barrandienna přelomu prvohor a druhohor
Od čeho odděluje labský lineament křídovou tabuliod ničehoje jim protínán
Co patří mezi tektonické dějepevninotvorné pohyby, poruchy v zemské kůře (přesmyk, pokles, hrást, synklinály a antiklinály)
Co nepatří mezi tektonické dějemagmatická, sopečná
Kdy byl u nás naposledy pevninský ledovecpleistocén (10 tis. let)
Do jaké skupiny patří albittektosilikáty - živce – plagioklasy
Struktura čedičeporfyrická nebo sklovitá
Vzorec biotituMgFeSi3O10
Co způsobuje skalní sesuvygravitace, orogeneze, vyvrásnění a zvednutí svahu..
Co se děje s vodou ochlazující se pod 0 stupňů měnící se v ledzmenšuje hustotu, zvyšuje objem
Propustnost jílůšpatná (izolátor)
Z čeho může vznikat pararulajílové a prachvé břidlice >fylit>svor> pararula
Uspořádání podle zvětráváníkřemen (nejhůře), muskovit, K-živec, N-živec, biotit, pyroxen, olivín
Výskyt křemene v dioritukřemen se vyskytuje do 10%, převládají plagioklasy kol.50%
Rozdíl mezi spraší a sprašovou hlínouspraš obsahuje mnohem více vápníku, spraš vzniká čiností větru - sprašová hlína vzniká ze spraší
Rozdíl mezi slepencem a brekciíve tvaru - slepenec má zaoblené kamínky, brekcie ostrohranné
Původ travertinusráží se z pramenů bohatých na uhličitan vápenatý CaCO3 (zpravidla na dně údolí) nebo z volen tekoucích vod (Sv. Ján pod Skalou)
Jak vznikla morenatlačením materiálu ledovcem
Jaký tvar údolí je v horním toku řektvar V
Vzorec magnezituMgCO3
Vzorec pyrituFeS2
Co je to tektonický vývojvývoj a pohyb geologických těles a zemské kůry
Co znamená denudačnísnižování a zarovnávání povrchu
Co je to impaktní dějdopad meteoritu
Co je to halmyrolýzazvětrávání na mořském dně, vzniká glaukonit - jílovitý minerál
Napsat vzorec dolomituCaMg(CO3)2
Co obsahuje čedičaugit, plagioklasy, může být také olivín
V kterých horninách se nachází foidynefelinit, theratit, basanit
Kdy byla naposledy metamorfována lugická oblastvariské vrásnění
Jaké vrásnění proběhlo v moravskoslezské oblastivariské
Rozdělení kenozoikaterciér-paleocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén, kvartér-pleistocén, holocén
Původ našich některých řekkrasový
Bývalé krasy zanechávajízávrty, Ponory, polje
Jakého původu jsou hrástětektonického
Jakého původu jsou kaňonydenudačního (mohou být i tektonického původu !)
Proč vznikají sesuvysvahy bez osázení, hlavně mokrá půda, voda na smykových plochách, uložení vrstev
Jakou propustnost má krystalický vápenec (mramor)krasovou tj. velké pukliny, jeskyně,
Jak se liší syenit od žulyobsahem křemene (syenit do 5% Si02)
Z čeho může vznikat granulitz bazických hornin (metamorfované horniny – textura páskovaná, paralelní)
V jakém podnebí je častá soliflukce (půdotok)vlhké, teplé (v tropech) nebo chladné (nivální nebo subnivální) na zmrzlém podloží
Glacigenní znamenámodelován ledovcem
Glaciální klimavlhké a studené klima
Propustnost štěrku a pískuprůlinová
Na jakých místech se projevuje vulkanismusna kontinentálních rozhraních, styku desek, nad horkými skvrnami, v tektonických pásmech hlubinných zlomů (České středohoří)
Je křemenec hornina, jestli ano tak kterázpevněná sedimentární hornina
Co je CaSO4 * 2H2Osádrovec
Co obsahuje vzorec slídSI3O10
Jak vznikly reziduální horninyzvětráváním
Vzorec Chilského ledkuNaNO3
Fylosilikáty jsoujílové minerály, slídy, chlority, mastek, serpentinit
Kolik SiO2 obsahuje křemenný porfyr50%
Která hornina obsahuje fluoritvelmi špatně zvětrává, vyskytuje se v kyselých magmatech a v půdách aridních oblastí
Propustnost ortorulyšpatná minimální puklinová
Co má za následek vznik terasovitých nánosůzměny říčních koryt, orogenní procesy, změna spádové křivky
Čím se projevuje postupné zvyšování reliéfuzahlubování říčních toků, údolí V
Jakého původu je magmavzniká v hloubce do 100 km - v granitické i bazaltické vrstvě zemské kůry i ve svrchním plášti
Čím vznikají kráteryimpakty kosmických těles, výbuch sopky (kaldera), prudký výron plynu a vody
Vlastnost vody při 0° Czvyšuje objem, snižuje hustotu
Rozdělení slíd jena tmavé (hořečnato železité)-biotit, světlé (hlinité)-muskovit, deficit, lithné slídy (lepidolit)
Vznik terasfluviální (říční) sedimenty, vznikly fluviální činností během střídání glaciálních a interglaciálních dob
% kyselostikyselý > 65% Si, bazický 52-44% Si ultrabazický < 44% Si
Zvednutím terénu vzniknevznikne horský reliéf- eron
Textura granodiorituvšesměrná
Textura břidlicevrstevnatá
Textura vřídlovcevrstevnatá
Textura pyritubřidličnatá
Textura Fylitubřidličnatá
Vzorec anhydritCaSO4
Vznik sprašívznikly ve 4horách (kvartér), jsou naváté větrem (za období sucha), eolického původu
Co je to hrásťjsou to stupňovité zlomy
Co je to kaustobiolitjsou to hořlavé organogenní sedimenty
Zelené břidlice vznikají zaza nízkého tlaku a nízké teploty
Modré břidlice vznikají zaza nízkého tlaku a vysoké teploty
Podzemní vodou vznikajítravertin, krápníky
Krasovatění jechemická eroze, rušivá činnost spodní vody
Výlevné deriváty (žilné ekvivalenty) žuly jsoupegmatit, aplit, žulový porfyr
Unášecí schopnost koryta je dánaspádem, velikosti zrn přenášeného materiálu, rychlostí toku
Obsah SiO2 v peridotituNeobsahuje, je ultrabasický
Akcesorické znamenáméně než 1% (ebeny podružné)
PlatformaPropracovaný ukončený horotvorný proces, bez vrásnění-Pánevní oblasti v mezozozoiku a kenozoiku
Rozdělení sedimentů podle velikostipsefity>psamity>aleurity>pelity
Artézská studna jenapjatá hladina-voda přetéká na povrch-izolátor v podloží i nadloží
Dlouhodobý výzdvih způsobujepohoří, následně eroze (denudace)
Pokles rovin způsobujevznik pánví-transgrese moře a sedimentace
Tuf vznikásedimentace z atmosféry po výbuchu sopky
Olivín vzorec(Mg, Fe)2 [SiO4]
Kar-jeho původglacigenní
Stáří rašelinyrašelina vzniká v současné době. Vrchoviště jsou většinou porostlá živými rostlinami, hlavně rašeliníkem, a jen spodní části odumírají a prouhelňují se
Kdy proběhlo hercynslé vrásněnídevon - perm
Obsah SiO2 v trachtuneobsahuje
Vzorec opáluSiO2 . n H20
Vzorec amfiboluSi4O11
Co vzniká zvětráváním primárních horninreziduální horniny např. zvětrávání granitů vznikají deluviální a eluviální sedimenty. .. (tufy-ne tuf je primární hornina-sedimentovaný sopečný prach..)
Metamorfóza terciérunemetamorfoval
Čím je způsoben propad tokůkrasové jevy
Kdy vzniklo hnědé uhlíterciér
Horniny České křídové pánvepískovce a opuky, jílovce, prachovce
Svahové sedimenty se dělí nadeluvium (přemístěné), na místě vzniku – eluvium
Usazeniny říčního původu se nazývajíaluvia
Co obsahuje anortitCaAl2Si2O
Procentuelni zastoupeni křemene v zule30-35%
Procentuelni zastoupeni křemene v dioritu(méně jak 20%)
memorize